گزارش کارآموزی بیمه

تعداد صفحات: 51 فرمت فایل: word کد فایل: 3036
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: بیمه
قیمت قدیم:۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی بیمه

  فصل اول :

  آشنایی با مکان کارآموزی

  آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی

  به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه های تامین اجتماعی جهت تمرکز وجوه درآمدهای حاصله از وصول حق بیمه ،سرمایه گذاری و بهره برداری از آن به منظور اجرای تعهدات قانون تامین اجتماعی ،سازمان تامین اجتماعی تشکیل گردیده است.

  ا ین سازمان طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/73 جزء نهادهای عمومی غیر دولتی  قرار گرفته و دارای استقلال مالی و اداری است و بمنظور تحقق رسالت و اهداف خود نیازمند :سازماندهی فعالیت های مختلف بیمه ای و درمانی و ایجاد ارتباطات سازمانی و فرا سازمانی است و جهت هدایت هماهنگی ونظارت  کنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ،این سازمان دارای شورای عالی بوده که به مثابه مجع عمومی وسسات حمایتی اقتصادی عمل می نماید.

  اعضای این  شورا دارای نمایندگانی از طرف دولت ،کارفرمایان و کارگران به شرح ذیل میباشند:

  الف:هفت نفر نمایندگان دولت شامل :

  1-وزیر بهداشت،درمان وآموزش پزشکی که ریاست شورا را به عهده دارد.

  2-وزیر کاروامور اجتماعی یا معاون وی.

  3-وزیر امور اقتصادی ودارایی ویا معاون او یا نماینده تام الاختیار وزیر.

  4-وزیر مشاور در سازمان برنامه و بودجه یا معاون او یا نماینده تام الاختیار وزیر.

  5-وزیر معادن وفلزات یا معاون او ویا نماینده تام الاختیار وزیر.

  6-وزیر صنایع یا معاون او ویا نماینده تام الاختیار وزیر.

  7-وزیر تعاون یا نماینده وی.

   

  ب:پنج نفر نمایندگی کارفرمایان.

  ج:سه نفر نمایندگان بیمه شدگان .

  سازمان دارای هیات مدیره می باشد که از نظر ساختار تشکیلاتی زیر نظر شورای عالی تامین اجتماعی قرار دارد.

  این هیات مرکب از سه نفر به شرح ذیل میباشد:

  -رئیس هیات مدیره که به پیشنهاد وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات مدیره دولت منصوب میگردند.

  -دو نفر عضو اصلی هیات دیره که به پیشنهاد وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران تعیین می گردند.

  -یک نفر عضو علی البدل هیات مدیره که به ترتیب مذکور در ورد اعضای اصلی تعیین میگردد.

  اهم وضایف هیات دیره به شرح ذیل می باشد :

  1-پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه های اجرایی سازمان به شورایعالی تامین اجتماعی.

  2-تایید آیین نامه های اجرایی موضوع قانون تامین اجتماعی واساسنامه تامین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط.

  3-تایید برنامه و بودجه وگزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت تصویب شورایعالی تامین اجتماعی .

  4-پیشنهاد و تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصویب شورایعالی.

  5-بررسی در مورد بهره برداری وسرمایه گذاری از محل وجوه وذخایر سازمان وارائه پیشنهاد شورایعالی.

  سازمان بر اساس ماده2 اساسنامه تامین اجتماعی برای اجرای وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و واحدها وشعب نمایندگیهایی در تهران و شهرستانها می باشد.(تامین اجتماعی)موضوع قانون تامین اجتماعی مصوب 1354حسب ماده 3 شامل موارد ذیل می باشد:

  الف:حوادث وبیماریها

  ب:بارداری

  ج:غرامت دستمزد

  د:از کارافتادگی

  ذ:بازنشستگی

  و:مرگ

  ومشمولین قانون از کمکهای ازدواج وعائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار میشوند.

  مشمولین قانون تامین اجتماعی حسب ماده 4 عبارتند از:

  افرادی که بهر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.

  صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

  دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی،از کارافتادگی و فوت.

  انجام تعهدات ناشی از ماده 3 قانون الزام سازمان در بند الف وب بعهده بخش درمان سازمان وتعهدات بندهای ج،د،ذ،و بعهده سازمان می باشد.

   

  ستاد مرکزی سازمان :به عنوان یک تشکیلات هدایت کننده زیر مجموعه ها و شرکتهای تحت پوشش خود برنامه ریزی کلان،ایجاد هماهنگی،کنترل عملیات و در نهایت اعمال مدیریت بر مبنای هدف ، جهت رسیدن به اهداف سازمان فعالیت می نماید.

  ستاد مرکزی سازمان دارای 7 معاونت تخصصی بشرح زیر ی باشد :

  1-معاونت اقتصادی و برنامه ریزی

  2-معاونت فرهنگی واجتماعی

  3-معاونت حقوقی وامور مجلس

  4-معاونت امور استانها

  5-مهاونت فنی ودرآمد

  6-معاونت امور درمان

  7-معاونت اداری ومالی

   

  اداره کل تامین اجتماعی استان :

  فرآیندی پویا از مجموعه منابع مالی،اداری و تخصصی تامین اجتماعی می باشد که از یکسو به منظور معرفی سطح استان نظارت  بر حسن اجرای عملیات از طریق راهبری مجموع واحدهای تامین اجتماعی با استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی موجود وجلب همکاری بیمه شدگان وکارفرمایان در نیل به اهداف تعیین شده در قانون تامین اجتماعی که سیاستها وبرنامه های کلی سازمان را با توجه به اختیارات تفویصی از سوی مدیریت عامل سازمان نسبت به بازخور عملیات به ستاد مرکزی سازمان و از سوی دیگر با برقراری صحیح روابط در سطح مقامات رسمی استان اقدام موثر می نماید.در حال حاضر29 اداره کل تامین اجتماعی تحت نظارت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان ویا مقام مجاز از سوی ایشان واحدهای اجرایی تابعه را راهبری مینماید.

  وظیفه این ستاد نظارت کارشناسی در سطح استان می باشد و به عنوان حلقه واسط بین ستاد مرکزی و واحدهای اجرایی محسوب برنامه های اجرایی را اجرا می نماید.

  یکی از واحدهای اجرایی در استان تهران سازمان تامین اجتماعی شعبه 3 کرج است که درسال 1380 افتتاح شد .این سازمان ابتدا در میدان مادر مستقر بود ولی در حال حاضر روبروی میدان عطار نقل مکان نموده است ودارای 52 نفر پرسنل است.

   

  تعهدات وحمایتهای شعبه:

  به طور کلی تعهدات سازمان به بیمه شدگان به دو نوع مختلف تقسیم می شود :

  الف:تعهدات کوتاه مدت

  ب:تعهدات بلند مدت

   

  الف:تعهدات کوتاه مدت

  مجموعه حمایتهایی که ازسوی سازمان در خصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات کوتاه مدت صورت می گیرد به شرح ذیل می باشد:

  1-حمایتهای درمانی(در موارد بیماری،بارداری،حوادث)

  2-غرامت دستمزد ایام بیماری

  3-غرامت دستمزد ایام بارداری

  4-هزینه سفر و اقامت بیمارو همراه

  5-پروتزواروتز(تامین هزینه وسایل کمک پزشکی)

  6-غرامت نقص عضو مقطوع

  7-کمک ازدواج

  8-هزینه کفن و دفن

  9-مقرری بیمه بیکاری

   

  ب:تعهدات بلند مدت:

  مجموعه حمایتهایی که از سوی سازمان در خصوص بیمه شدگان درقالب تعهدات بلند مدت صورت می گیردبه شر ح زیر است:

  مستمری بازنشستگی

  مستمری از کار افتادگی کلی

  مستمری از کار افتادگی جریی

  مستمری بازماندگان

  مزایای نقدی،غیر نقدی و عیدی مستمری بگیران (کمک عائله      مندی کمک هزینه اولاد،عیدی)  

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی بیمه

  فهرست:

  فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی                                     8

  آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی                                                           9

  اداره کل تامین اجتماعی استان                                                                12

  تعهدات وحمایتهای شعبه                                                                        13

  تعهدات کوتاه مدت                                                                               13

  تعهدات بلند مدت                                                                                  14

  چارت سازمانی شعبه و اهم وظایف هر واحد                                            15

  رئیس شعبه                                                                                            16

  معاونت                                                                                                16

  واحد درآمد                                                                                             16

  مشاوره                                                                                                                          17

  واحد امور بیمه شدگان                                                                          17

  واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی                                                                      17

  واحد بازرسی                                                                                       17

  واحد اجرائیات                                                                                     17

  واحد حسابداری                                                                                   17

  واحد امور اداری وخدمات                                                                    18

  فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی              19

  عنوان                                                                           صفحه

  بانک تعهدات قانونی                                                                         20

  بانک درآمد                                                                                     21

  بانک کارگشایی                                                                               22

  حقوق ودستمزد                                                                                23

  محاسبه حقوق ومزایای کارکنان                                                        24   

  محاسبه و واکاوی در مزایای کارکنان                                                25

  کمک هزینه مسکن کارکنان                                                            25

  بهره وری                                                                                        26

  کارانه                                                                                             30

  کارانه موقت                                                                                   34

  نیم عشر اجرایی                                                                               36

  کلیاتی از مزایا                                                                                 39

  حق التضمین                                                                                   39

  هزینه اولاد                                                                                     40

  کمک هزینه عائله مند                                                                     40

  اضافه کار                                                                                       40

  فوق العاده ایام تعطیل                                                                      40

  حکم کارگزینی                                                                             41

  کسورات حقوق ومزایا                                                                    42

  مالیات                                                                                            42

  بیمه                                                                                               42

  عنوان                                                                               صفحه

  جریمه غیبت                                                                                       42

  ثبت اسناد                                                                                           45

  فصل سوم:آزمون آموخته ها،پیشنهادات ونتایج                    46

  چگونگی پرداختها توسط واحد حسابداری                                            47

  نرخ حق بیمه                                                                                      50

  ملاک محاسبه حق بیمه                                                                       50

  محاسبه حق بیمه بیمه شدگان                                                               51       

  تکالیف،حقوق وارتباط اداری کارفرمایان با                                         سازمان تامین اجتماعی                                                                         51

  مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پیمانکاران                                        52

  ارتباط اداری فیمابین کارفرمایان وسازمان تامین اجتماعی                        55

   

  .

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی بیمه, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی بیمه, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی بیمه, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی بیمه, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی بیمه, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی بیمه, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی بیمه, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی بیمه, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی بیمه, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی بیمه
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت