گزارش کارآموزی شرکت ارغوان هیدج

تعداد صفحات: 30 فرمت فایل: word کد فایل: 3398
سال: 1389 مقطع: کاردانی دسته بندی: حسابداری
قیمت قدیم:۱۳,۸۰۰ تومان
قیمت: ۸,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی شرکت ارغوان هیدج

  کاردانی حسابداری

  شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

  صورت های مالی سال مالی منتهی به 29اسفند ماه1387

  اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

  عنوان

  ترازنامه.

  صورت سود و زیان .

  صورت گردش حساب سود (زیان) انباشته .

  صورت سود (زیان)جامع .

  صورت جریان وجوه نقد .

  الف. تاریخچه فعالیت شرکت .

  ب. مبنای تهیه صورتهای مالی .

  ج. خلاصه اهم رویه های حسابداری.

  د. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج  در صورتهای مالی و سایر اطلاعا ت مالی .

  صورتهای مالی این شرکت بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه می شود.

   

  شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

  تراز نامه

   

  دارائی ها

  موجودی نقد و بانک.......................................................000/000/385

  حسابها و اسناد دریافتی تجاری .........................................000/350/192

  سایر حسابها و اسناد دریافتی.............................................000/000/10

  پیش پرداختها.....................................................................000/000/34

  جمع دارائیهای جاری...........................................................000/135/62

  دارائیهای غیر جاری:

  دارائیهای ثابت پس از کسر استهلاک ....................................000/000/650

  جمع دارائیهای غیر جاری ................................................000/000/650

  جمع دارائیها....................................................................000/135/127

  شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

  تراز نامه

  در تاریخ29اسفند 1387

  بدهیها و حقوق صاحبان سهام..............................................29/12/1387

  حسابهای پرداختنی تجاری.................................................000/520/184

  سایر حسابها و اسناد پرداختنی............................................000/480/95

  ذخیره مالیات..................................................................000/000/30

  جمع بدهیهای جاری.........................................................000/000/310

  بدهیهای غیر جاری:

  ذخیره مزایای خدمت کارکنان.............................................000/500/20

  جمع بدهیهای غیر جاری..................................................000/500/20

  جمع بدهیها.....................................................................000/500/330

  حقوق صاحبان سهام :

  سرمایه..........................................................................000/000/900

  مازاد تجدید ارزیابی......................................................................×××

  سود (زیان )انباشته..............................................................000/850/40

  جمع حقوق صاحبان سهام.................................................000/850/940

  جمع حقوق صاحبان سهام و بدهیها......................................000/135/127

  شرکت غله وخدمات بازرگانی ارغوان هیدج

  صورت سود و زیان

  برای سال منتهی به 29 اسفند 1387

                                                                                                                         ریال 

  درامد حاصل از خدمات ارائه شده..................................................000/350/450

  کسر می شود :بهای تمام شده خدمات ارائه شده ...............................000/000/300

  سود ناخالص کسر می شود ...............................................................000/350/150

  هزینه های اداری و عمومی ..................................................................000/430/41

  سود (زیان ) خالص ............................................................................000/920/108

  گردش حساب سود (زیان ) انباشته

  سود (زیان ) خالص.................................................................000/920/108

  سود انباشته در ابتدای سال .......................................................000/850/40

  تعدیلات سنواتی......................................................................000/300/3

  سود (زیان ) انباشته در پایان سال ..............................................000/470/146

   

   

  صورت سود (زیان ) جامع..................................................... 000/000/140

  سود (زیان ) خالص سال جاری................................................000/470/146

  اندوخته تجدید ارزیابی   ..........................................................000/700/64

  شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

  صورت جریان و وجوه نقد

  برای سال منتهی به 29/12/1387

  فعالیت های عملیاتی :

  جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی..................000/540/287

  فعالیت های سرمایه گزاری :

  وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای ثابت .....................................000/500/87

  خالص (افزایش (کاهش) ) در وجه نقد .........................................000/040/200

  مانده وجه نقد در اغاز سال ..............................................................000/960/84

  مانده وجه نقد در پایان سال .......................................................000/000/385

  شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

  برای سال مالی منتهی به 29/12/1387

   

   

  1. تاریخچه فعالیت شرکت :

  1_1کلیات :

  شرکت راه ماشین (سهامی خاص ) در تاریخ 25/12/70 و تحت شماره 89148 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شرکت مذکور از سال 1379 تا سال 1381راکد و غیر فعال بوده و سپس با توجه به تبصره بند 2 تصویب نامه 561/13 ط مورخه 28/11/81 شورای عالی اداری و نامه شماره 22529 مورخه 29/11/83 وزیر محترم بازرگانی سازمان غله منحل و از تاریخ 1/1/83 وظایف و مسولیت های ادارات غله به شرکت های تحت پوشش شرکت بازرگانی دولتی ایران انتقال یافت . با تغیر و گسترش قلمرو فعالیت و تشکیلات اجزایی شرکت مجمع عمو می فوق العاده در تاریخ 27/12/83 تشکیل و نام شرکت به غله و خدمات بازرگانی ارغوان یافت و در اداره ثبت شرکت ها واقع در زنجان به شماره 5463 به ثبت رسیده است . مرکز اصلی شرکت در هیدج می باشد .

  2_1 فعالیت اصلی شرکت :

  موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه جدید عبارت است از تهیه ،تامین توزیع و نگهداری از قبیل گندم ، ارد ،  روغن ، برنج ،قند وشکر و... ایجاد و اداره سرد خانه و انبار و تجهیزات نگهداری ، ذخیره سازی (مانند انبار و سیلو و ...)و جایگاه کالا ها ی تجاری مجاز و صنایع بسته بندی ، اماده سازی کالا ، واردات کلیه ماشین الات و قطعات یدکی مربوطه به موضوع فوق و مشارکت در شرکت های موجود واردات و صادرات ، ترخیص کالاو به صورت کلی انجام تمام عملیات مجاز بازرگانی و تولیدی .

  2_2_1.عمده ترین فعالیت شرکت در طول سال :

  الف )توزیع برنج و قند وشکرکالا برگی و غیر کالا برگی در سطح استان .

  ب) توزیع کالا بر اساس حوالجات سازمان بازرگانی استان .

  ج)خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزاندر سطح استان .

  د)توزیع گندم و ارد مورد نیاز مردم در سطح استان .

  ر)نظارت بر تولید و توزیع ارد و نان در سطح استان.

  ه ) واردات برنج و توزیع آن در سطح استان

  شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

  یادداشت های همراه صورتهای مالی

  برای سال مالی منتهی به 29/12/1387

   

   

   

   

   

  3_1وضعیت اشتغال

  متوسط نفر سال تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است .

  موقت

  دائم

  وضعیت شاغلین

  4

  21

  تعداد شاغلین

  با توجه به افزایش فعالیت های تجاری پرسنل شرکت افزایش یافته و پرسنل مذکور شامل 5نفر شرکتی و  20 نفر پرسنل انتقالی از سازمان غله سابق می باشد .

  2. مبنای تهیه صورتهای مالی 

  صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده و در صورت لزوم از ارزشهای جاری استفاده می شود .

  3. خلاصه اهم رویه های حسابداری :

  1_3. دارائیهای ثابت :

  1_1_3. دارائیهای ثابت شهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت می شود  مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحضه ظرفیت یا عمر دارائیهای ثابت یا در کیفیت بازدهی بهبودی اساسی انها می گردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقی مانده دارائیهای مربوط  مستهلک می شود . هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می شود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد. 

  2_1_3. استهلاک دارایی ثابت با توجه به عمر مفید بر اوردی دارائیها ی مربوط و بادر نظر گرفتن ایین نامه استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم مصوب اصلاحیه بهمن ماه 1380و بر اساس نرخ و روشهای زیر محاسبه می شود .

  روش استهلاک

  نرخ استهلاک

  دارائی

  خط مستقیم

   ساله10

  اثاثه و منصوبات

  2_3.درامدها

  درامد حاصل از توزیع  قند و شکر و برنج سهمیه ای بر اساس میزان صادره وتحویلی مجوزهایشرکت ها در تخصصی و بازرگانی دولتی ایران و امار و اطلاعات موجود در قسمت توزیع به محض خروج از انبار در دفاتر ثبت میگردد.

  همچنین شرکت باتوجه به ادغام با اداره غله قرار دادی تحت عنوان راهبری امور گندم و ارد با شرکت بازرگانی دولت ایران منعقد نموده است که موضوع ان عبارتست از راهبری گندم واجزای عملیات مرتبط با خرید گندم شامل تخلیه، بارگیری ذخیره سازی و تبدیل گندم به ارد و فروش گندم و یا ارد متقاضیان و کنترل کیفی و کمی گندم و ارد متابق دستور العمل های ابلاغی است.

   

  3_3. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان .

   ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان مشمول قانون کار بر اساس مصوبه هیات

  مدیره شرکت بر مبنای سی روز اخرین حقوق ثابت هر یک از کارکنان برای هر سال خدمت انان محاسبهو در حساب ها منظور گردیده است . مضافا از بابت پرسنل انتقالی از سازمان غله به دلیل نا مشخص بودن وضعیت انتقال ذخیره ای محاسبه نمی گردد .

  شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

  یادداشت های همراه صورتهای مالی

  برای سال مالی منتهی به 29/12/1387

  4. موجودی نقد و بانک :

  موجودی نقد شامل بانک صادرات شعبه هیدج ، حساب جاری ها و تنخواهگردانها می باشد .

  5. حسابها و اسناد دریافتی تجاری :

  حساب ها و اسناد دریافتی تجاری به شرح ذیل می باشد: ..............29/12/1387

  حساب ها و اسناد دریافتی تجاری ..........................................000/350/192 ریال

  جمع..........................................................................................000/350/192

   

   

  6.سایر حسابها و اسناد دریافتنی

  سایر حساب های دریافتنی به شرح ذیل می باشد : ............29/12/1387    ریال

  شرکت تعاونی معین غله ..........................................................000/000/5

  سایر......................................................................................000/000/5

  جمع...................................................................................000/000/10

  7. پیش پرداختها .................................29/12/1387                     ریال

  حساب پیش پرداخت به شرح ذیل می باشد :

  پیش پرداختهای بیمه .......................................................000./000/4

  پیش پرداخت مالیات ........................................................000/000/20

  پیش پرداخت به سایر سازمان ها .......................................000/000/10

  جمع .................................................................................000/000/34

  شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

  یادداشت های همراه صورتهای مالی

  برای سال مالی منتهی به 29/12/1387

  1_7.مانده حساب پیش پرداختهای بیمه به شرح ذیل است :........... 29/12/1387 ریال                                                   

  پیش پرداخت بیمه کالا .........................................................000/000/25

  پیش پرداخت بیمه و سائط نقلیه ..............................................000/500/1

  جمع ................................................................................000/000/4

  2_7. مانده حساب پیش پرداخت مالیات به شرح ذیل می باشد :.....29/12/1387   ریال

  پیش پرداخت مالیات قراردادحق التوزیع .................................000/000/15

  پیش پرداخت مالیات قرارداد راهبری .....................................000/000/5

  پیش پرداخت مالیات سود پیش بینی شده ..................................000/000/10

  جمع .......................................................................................000/000/20

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی شرکت ارغوان هیدج

  فهرست:

  شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج                                                         1

  دارائیها                                                                                                              2

  دارائیهای غیر مجاز                                                                                              2

  فعالیت های عملیاتی                                                                                            5

  تاریخچه فعالیت های شرکت                                                                                6

  فعالیت های اصلی شرکت                                                                                                6

  عمده ترین فعالیت شرکت در طول سال                                                                 7

  دارائیهای شرکت                                                                                                8

  درآمدها                                                                                                            9

  موجودی نقد و بانک                                                                                           10

  سایر حسابها و اسناد دریافتنی                                                                                11

  دارائیهای امانی                                                                                                   13

  بهای تمام شده خدمات ارائه شده                                                                          16

  هزینه های سر بار عملیلاتی                                                                                  18

  صورت تطبیق سود عملیات                                                                                  20

  تعهدات و بدهی ها                                                                                              21

  ثبت سند.....                                                                                                       22

  بررسی سندهای مربوط به پرداخت مالیات سال 87                                                 24

  بررسی فاکتور مربوط به خرید برنج .....                                                                 26

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی شرکت ارغوان هیدج, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی شرکت ارغوان هیدج, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی شرکت ارغوان هیدج, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی شرکت ارغوان هیدج, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی شرکت ارغوان هیدج, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی شرکت ارغوان هیدج, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی شرکت ارغوان هیدج, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی شرکت ارغوان هیدج, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی شرکت ارغوان هیدج, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی شرکت ارغوان هیدج
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت