گزارش کارآموزی مطالعه پرونده به طرفیت

تعداد صفحات: 499 فرمت فایل: word کد فایل: 3657
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حقوق و فقه
قیمت قدیم:۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی مطالعه پرونده به طرفیت

  مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه

  واحد آموزش

  « فرم گزارش کارآموزی»

  نام و نام خانوادگی کارآموز:                       

  شماره پرونده آموزشی :

  رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  پرونده به کلاسه :

   

  موضوع کارآموزی : مطالعه پرونده بطرفیت

  خواهان : میر یوسف ....

  خوانده : اداره حقوقی بانک ملت

  وکیل قانونی یا نماینده :

  تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای تعدیل مال الاجاره از مبلغ 000/100/1 ریال ماهیانه بمبلغ 000/600/6 ریال با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل .

   

  شرح اقدامات انجام شده :

  با احترام ، به استحضار می‌رساند بموجب قراردادرسی شماره 129714 مورخ 7/10/70 دفتر 137 تهران ششدانگ دو باب اطاق و یک هال و یک راهرو و یک آبدارخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اطاق و یک هال و یک راهرو واقع در طبقه سوم از کف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله جزء پلاک ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خیابان ............. جهت محل شعبه بانک ملت درتصرف خوانده محترم می‌باشد . بموجب توافقنامه‌ فی مابین آخرین تعدیل بعمل آمده بیش از سه سال است سپری شده است . لذا مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 تقاضای رسیدگی و عندالزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی و صدور حکم به محکومیت خوانده به افزایش اجاره از مبلغ 000/100/1 ریال به مبلغ 000/600/6 ریال ماهیانه با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارم .

   

  نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:

  ریاست محترم شبه 15 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران

  با سلام واحترام : عطف به پرونده کلاسه 85/15/1354 به استحضار می‌رساند.

   پس از حضور از دفتر دادگاه مطالعه پرونده موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 24/10/85 خواهان علیه خوانده بخواسته تعدیل اجاره بهای شعبه بانک ملت واقع در تهران ....به استحضار می‌رساند در معیت مالک از محل شعبه فوق الذکر بازدید بعمل آمد – جزئی از پلاک ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش تهران بموجب اجازه نامه رسمی شماره ..... مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه شماره 137 تهران به اجاره بانک ملت درآمده که در طبقه اول دو باب اطاق و هال و راهرو و آبدارخانه و طبقه دوم نیز به شرح فوق اعیانهای آن به انضمام عرضه متناظر آن به اجاره بانک ملت درآمده است بموجب رویت لایحه تقدیمی بانک ملت مساحت کل شعبه 690 متر مربع ذکر شده که میزان مساحت متعلق به مالک ( خواهان ) باستناد قبض مفاصاحساب نوسازی صادره ا ز منطقه 12 شهرداری تهران دو طبقه آن رویهم 42/189 متر مربع و هر طبقه 71/94 متر مربع اعلام گردیده است تغییرات و تعمیرات ارسالی انجام ده بهزینه بانک ملت بوده - انتخاب برق مستقل و انتخاب آب متعلق به مالک است - عمر بنا حدود 45 سال و آخرین تعدیل در 7/10/82 ماهانه 000/100/1ریال انجام شده است نظر به عنایت به مسائل مشروحه فوق اجاره بهای مورد اجاره و برای هر دو طبقه از تصرفات بانک ملت از ملک خواهان از تاریخ تقدیم دادخواست 24/10/85 ماهیانه000/800/1 ریال تعیین و با ستحضار می‌رسد .

   

  محمد ولی حاکمی برآبادی

  کارشناس رسمی دادگستری

   

  هیئت کارشناسان منتخب دادگاه

  ریاست محترم شعبه پانزدهم دادگاه عمومی تهران

  با سلام ، موضوع : کارشناسی در رابطه با پرونده کلاسه 85/15/1354

  احتراماً عطف به کلاسه پرونده فوق الذکر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری منتخب دادگاه محترم پس از مطالعه پرونده و آگاهی از موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 24/10/85 خواهان و تصمیم دادگاه محترم مبنی بر تعدیل اجاره بهاء قسمتی از بانک ملت واقع در تهران .............با راهنمائی نماینده محترم بانک ملت به محل شعبه فوق الذکر مراجعه و پس از بازدید و انجام بررسیهای لازم نظریه کارشناسی بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

  خواهان بموجب اجاره نامه بشماره ............ مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه 137 تهران ششدانگ دوباب اطاق و یک هال و راهرو و یک آبداخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اتاق و یک هال و یک راهرو واقع در طبقه سوم ، از کف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله را که جزء پلاک ثبتی بشماره 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران بازار کفاشها محسوب می گردد . مورد ثبت اسناد مالکیت بشماره ..................... صفحات 489 و 752 دفتر خانه 99 و با حق استفاده از آب و برق جهت شعبه بازار بانک ملت به مستاجر واگذار نموده‌اند . مساحت کل بنای بانک در دو طبقه با عنایت به مندرجات برگ نوسازی صادره از شهرداری منطقه 12 معادل 722 متر مربع می‌باشد . مورد اجاره که قسمتی از محوطه شرقی بانک محسوب می‌گردد مساحت آن طبق مفاصاحساب نوسازی صادره از منطقه 12 شهرداری تهران جمعاً در دو طبقه معادل 42/189 متر مربع است مساحت هر طبقه آن معادل 71/94 متر مربع ( موضوع مطرح شده توسط کارشناس بدوی پرونده ) اعلام گردیده است . با مقایسه مندرجات اجاره نامه اولیه بشماره 19595 مورخ 15/5/37 دفتر خانه به ادعای نماینده بانک ملت توسط بانک پرداخت شده است .

   

  وضعیت فنی بناء :

  اسکلت آن آهنی – سقف طبقات طلاق ضربی – کف سرامیک - بدنه گچ کاری رنگ آمیزی شده است . درب و پنجره‌هائی که به محوطه پاساژ باز می‌گردد و با شیشه از نوع سکوریت پله دسترسی به طبقات از سنگ از نوع گرافیک دست‌انداز بالکن طبقه دوم با پروفیل و شیشه سکوریت اجاره شده است . بانک دارای امتیاز آب و برق بنام موجر و 10 رشته خط تلفن بنام بانک است .

  نظریه کارشناسی :

  باعنایت بمراتب فوق و با توجه به موقعیت مکانی و زمانی ملک اجاره بهای ملک موصوف از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 24/10/85 ماهیانه مبلغ 000/800/1 ریال معادل یکصد و هشتاد هزار تومان تعیین واعلام گردد.

  با احترام هئیت کارشناسان منتخب

  مهندس علی فرجی     مهندس علی‌اکبر فرهودی      مهندس عباسعلی حجاریان

   

  بسمه تعالی

  به تاریخ : 1/5/86      پرونده کلاسه : 85/15/1354                       شماره دادنامه : 508

  مرجع رسیدگی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (‌حقوقی ) تهران

  خواهان :میر یوسف .... با وکالت احمد تورانی

  خوانده : بانک ملت اداره حقوقی

  خواسته : تعدیل اجاره بهاء

   

  « رای دادگاه »

  در خصوص دعوی میر یوسف ..... با وکالت احمد تورانی بطرفیت بانک ملت اداره حقوقی بخواسته تعدیل اجاره بهاء ؛ ششدانگ دو باب اطاق و هال و راهرو از پلاک ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خیابان ................... موضوع سند رسمی اجاره بشماره 129714- 7/10/70 تنظیمی دفتر خانه شماره 137 اسناد رسمی تهران با احراز مالکیت خواهان و استقرار رابطه استیجاری بین متداعیین و نظریه انقضای فرجه قانونی برای تعدیل اجاره بهاء دادگاه حقانیت درخواست خواهان را ثابت تشخیص داده و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هیئت کارشناسان که مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته و با اوضاع و احوال معلوم قضیه مباینتیندارد ،‌دادگاه مستنداً به ماده 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حکم به تعدیل اجاره بهای ملک موصوف از مبلغ 000/100/1 ریال بمبلغ 000/800/1 ریال صادر و اعلام می‌نماید مضافاً خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهاء از تاریخ 24/1/85 لغایت صدور حکم بمبلغ 000/400/4 ریال همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله بمبلغ سه میلیون ریال در حق خواهان محکوم می‌گردد ، رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد .

   

  رئیس شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (‌حقوقی ) تهران

  موسوی

   

  ارائه پیشنهاد :

  آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و نحوه کارشناسی در خصوص تعدیل اجاره بهاء .

   

   امضاء کارآموز                                     امضاءسرپرست کارآموزی

   

  مرکز امور مشاوران  حقوقی وکلاء و کارشناسان  قوه قضائیه

  واحد آموزش

  « فرم گزارش کارآموزی»

  نام و نام خانوادگی کارآموز: داود ره گشای                      

  شماره پرونده آموزشی :9844/60

  رشته کارشناسی: راه و ساختمان

  پرونده به کلاسه : 85/15/1568

  موضوع کارآموزی : مطالعه پرونده بطرفیت

  خواهان : 1- زهرا 2- پریسا ...

  خوانده : فریدون ...

  وکیل یا نماینده : حسین محصل مطانتی  

  تعیین خواسته و بهای آن : افزایش اجاره بهاء از 000/375 ریال به 000/500/1 ریال و مابه التفاوت و خسارات دادرسی .

   

  شرح اقدامات انجام شده :

  با نهایت احترام باستحضار می‌رساند ؛ خوانده دعوی ششدانگ یکباب آپارتمان جزء پلاک ثبتی 5874/6933 و بخش 2 تهران را که به دلالت اسناد مالکیت پیوست ، ثمن اعیانی و نیز یک سهم مشاع از ده سهم از ششدانگ آن متعلق به خواهانها می‌باشد . بمنظور دفتر تجاری و برای مدت یکسال اجاره نموده است ، که بموجب دادنامه شماره 1268 مورخ 21/12/81 اجاره بهای مقدار مالکیت خواهانها از تاریخ 26/3/80 مبلغ 000/375ریال تعیین گردیده که بیش از سه سال و حدود 6 سال از آن می گذرد و هزینه‌های زندگی نیز بسیار افزایش یافته است .

   علیهذا نظر به فراهم بودن شرایط دعوی تعدیل به تقدیم دادخواست حاضر مبادرت و بدینوسیله مستنداً به مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 رسیدگی و صدور حکم افزایش اجاره بهای قدر السهم خواهان ما از 000/375 ریال به 000/500/1 ریال و محکومیت خوانده به پرداخت ما به التفاوت و خسارات دادرسی مورد تقاضاست .

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی مطالعه پرونده به طرفیت

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی مطالعه پرونده به طرفیت , گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی مطالعه پرونده به طرفیت , پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی مطالعه پرونده به طرفیت , دانلود کارورزی گزارش کارآموزی مطالعه پرونده به طرفیت , گزارش کارورزی گزارش کارآموزی مطالعه پرونده به طرفیت , پروژه کارورزی گزارش کارآموزی مطالعه پرونده به طرفیت , کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی مطالعه پرونده به طرفیت , کارورزی در مورد گزارش کارآموزی مطالعه پرونده به طرفیت , نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی مطالعه پرونده به طرفیت , گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی مطالعه پرونده به طرفیت
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت