گزارش کارآموزی دادگستری مرودشت

تعداد صفحات: 146 فرمت فایل: word کد فایل: 3702
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حقوق و فقه
قیمت قدیم:۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی دادگستری مرودشت

  مقدمه

  وکالت امر مباح و مشروع بوده و به قائم مقامی موکل در انجام کاری صورت می گیرد در این میان وکالت در دادگستری که به بعضی دفاع یا استیفای حقوق موکل در مراجع و محاکم قضایی است با توجه به فنی و تخصصی بودن دارای شرایط و ضوابط و رفتار کنشی و واکنشی خاصی است که باید قبل از شروع و آغاز به کار از اهل فن و تجربه و اطلاعات و آموزش کافی تحصیل نمود. شغل وکالت بیش از جنبه علمی و آکادمیک آن دارای جنبه فنی و حرفه ای است یعنی قبل از نگاه علمی و حقوقی باید بدان نگاه فنی و حرفه ای داشت چه بسا کسانی که در زمینه تئوریک و علمی آگاهی و وقوف کامل داشته باشند ولی از لحاظ فنی و حرفه ای دچار فاقد اطلاع و تجربه باشند در نتیجه موفقیت لازم را در این زمینه کسب نمی نمایند آنچه که محتوا و فحوای فنی و حرفه ای این شغل را تشکیل می دهد روابط عمومی فعال و آگاهانه با موکل و قضات است و با عوامل موثر و دخیل در کار یعنی مواجهه خوب و به موقع و بهینه و با تمام عوامل موثر در انجام کار و با بهره گیری از تجارب دیگران که بی شک موفقیت در این بعد در گرو هر چه بهتر و بیشتر استفاده از تجارب خود و دیگران است.

   

  بسمه تعالی

  دفاتر موجود در دفتر کارگاه به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

  الف) دفاتر عمومی که معمولاً در ادارات از آنها استفاده می شود.

  دفتر اندیکاتور: که نامه های وارده و صادره در آن ثبت و از ابتدای سال با شماره یک شروع می شود.

  دفتر ارسال: مراسلات هر گونه نامه ای که از شعبه خارج می شود شماره آن در این دفتر ثبت می گردد.

  ب) دفاتر حضوری:

  1- دفتر ثبت کل: این دفتر در کلیه واحدهای قضایی مورد استفاده قرار می گیرد هر پرونده اعم از حقوقی و کیفری قبل از ثبت در شعبه در دفترکل ثبت می شود.

  2- دفتر آمار دادنامه: در این دفتر نتیجه دادرسی کلیه پرونده ها ثبت می شود و دادنامه هایی که توسط دادگاه نوشته می شود در این دفتر ثبت می شود و کلاسه پرونده و نوع جرم و تاریخ جرم و همچنین طرفین و شرحی از موضوع در آن قید می گردد.

  3- دفتر اوقاف: در این دفتر اوقاف دادرسی حضور اصحاب دعوی به سال، ماه و روز تعیین و ثبت می شود نتیجه اقلامات انجام شده از جمله وقت دادرسی که به جلسه دیگر موکول شده است در این دفتر ثبت می شود.

  4- دفتر ثبت لوایح: لوایح که از طرف اصحاب دعوا وکلای آنها به دادگاه تقدیم می شود در این دفتر ثبت می گردد و با یادداشت شماره ثبت در دفتر لوایح امکان پیگیری لوایح میسر می گردد.

  5- دفتر ثبت عرایض: هر پرونده حقوقی و کیفری پس از ثبت در دفتر کل در دفتر شعبه نیز ثبت می شود.

  6- دفتر بازداشتی: افرادی که توسط قضات محاکم به زندان یا بازداشتگاه معرفی می شوند در این دفتر ثبت می شود و نتیجه آزادی آنها نیز قید می شود با بررسی این دفتر به آسانی می توان تعداد بازداشت شدگان و کلاسه پرونده هایی که دارای زندانی می باشد را مشخص کرد.

  7- دفتر اجرائی: پس از صدور احکام و قطعی شدن آن به تقاضای خواهان در پرونده های حقوقی اجرائیه ها در آن ثبت و به دایره اجرای احکام حقوقی ارسال می شود. و اجرائیه های صادره در این دفتر ثبت می شود.

  8- دفتر تجدید نظر: برای تسهیل در امر پاسخگویی به مراجعین پرونده هایی که به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود در دفتر مخصوص ثبت می شود و این دفاتر در دسترسی به پرونده ها موثر می باشند و مراجعین می توانند زودتر به پرونده خود مراجعه نمایند.

  9- دفتر راکد: پرونده هایی که تصمیم نهایی در مورد آنها اتخاذ شده و اقدامی ندارد و به بایگانی راکد فرستاده می شود در این دفتر ثبت می شود که در شعب دادگاه بدوی کیفری و حقوقی   می باشد و در دادگاه تجدید نظر دفتر راکد نداریم.

  کلاسه پرونده: 136-82ح8                  نام مجتمع: دادگستری مرودشت

  مرجع رسیدگی: شعبه چهارم              خواهان: آقای داراب

  خوانده: محمود                                خواسته: تقاضای تخلیه اراضی مالکی خود

  گردشکار:

  خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته فوق تقدیم دادگاه عمومی حقوقی مرودشت نموده بدین شرح:

  که با توجه به قولنامه های ضمیمه و دو فقره سند رسمی وکالتنامه میزان هشت هکتار و ربع از اراضی فاروق را در سه قطعه مفروز از فردی بنام منصور خریداری نمودم و نامبرده در سال 78 به مدت سه سال اراضی مذبور را به موجب اجاره نامه به اجاره خوانده داده بود و در تاریخ انقضای مدت اجاره در تاریخ 1/10/81 خوانده دعوی علیرغم ارسال اظهارنامه ازتخلیه اراضی خودداری می نماید.

  رأی دادگاه

  در خصوص دعوی آقای داراب با وکالت آقای مسعود به طرفیت آقای محمود به خواسته صدور حکم مبنی برتخلیه  8 هکتار و ادخال ید در سه دانگ چاه اشتراکی نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان سند رسمی اراضی مورد دعوی بنام خوانده می باشد بنابراین دعوی مطروحه قبل از تعیین تکلیف نسبت به سند رسمی مزبور به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندانسته مستنداً به مواد 22و 46و 47و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظراستان فارس می باشد.

  نظرکارآموز: خوانده دعوی طی دادخواستی جداگانه به دادگاه تقاضای اعمال اخذ به شفعه خود را خواستارگردیده که دادگاه به وی حکم به اخذ شفعه صادر کرده و این حکم در دادگاه تجدید نظر نقض گردیده است که این حکایت از این دارد که بیع بین خواهان و آقای منصور(بایع) واقع شده است و در نتیجه دادگاه می بایست حکم به تخلیه اراضی مذکوربه نفع خواهان(خریدار) صادر می کرد.

   

   

  کلاسه پرونده: 63-84ح 4                        نام مجتمع: دادگستری مرودشت

  مرجع رسیدگی: شعبه چهارم دادگاه عمومی  حقوقی مرودشت  

   خواهان: علیرضا                                   خوانده: فرهاد              

  خواسته: تخلیه

  گردشکار:

  خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته فوق تقدیم دادگاه عمومی حقوقی مرودشت نموده بدین شرح:

  خواهان طبق قولنامه عای یک باب مغازه را به مدت یکسال به اجاره خوانده دعوی داده و قرار براین بوده که پس از انقضاء مدت اجاره نسبت به تخلیه آن اقدام نماید که حاضر به تخلیه نشده است و از دادگاه تقاضای رسیدگی را خواستار گردیده است.

  دستور تخلیه

  در خصوص دادخواست آقای علیرضا علیه فرهاد مبنی بر تخلیه یک باب مغازه به استنادماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر دستور تخلیه ملک فوق الذکر صادر و اعلام می شود مقرر است دفتر مفاد دستور فوق را به پاسگاه انتظامی محل ارسالی تا ظرف 24 ساعت به مستاجر ابلاغ و ظرف 3 روز پس از ابلاغ نسبت به اجرای دستور اقدام شود.

  نظر کارآموز: نظر به اینکه مدت اجاره طبق قرارداد یک سال بوده است و مدت اجاره منقضی شده است دادگاه طبق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 دستور تخلیه را صادر کرده است که منطبق با موازین شرعی و قانونی است.

   

   

   

   

   

   

   

  کلاسه پرونده: 42-10-84 ح4                 نام مجتمع: مجتمع مرکزی شیراز

  مرجع رسیدگی: شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شیراز

  خواهان: لیلا                                    خوانده: نوازاله- سید موسی          

  خواسته: تخلیه یک باب مغازه و اجور معوقه

  گردشکار:

  خواهان اعلام می داردکه در مورخ1/12/69 مغازه ای را به اجاره خوانده ردیف اول داده و ایشان مغازه را در ردیف دوم قرار داد. لذا درخواست تخلیه و پرداخت اجور معوقه را تا زمان صدور حکم قطعی را خواستار شده است. دادگاه تقاضای استعلام مالک یا مالکین پلاک ثبتی را می نماید که جوابیه شماره 56084 مالک شش دانگ را متعلق به خواهان پرونده محرز بوده است.

  به علت محرز نبودن خواسته خواهان مبنی بر اینکه نیاز شخصی دارد قرار استماع شهادت شهود را صادر می نماید. به دلیل اثبات نیاز داشتن شخص خواهان به علت عدم پرداخت هزینه کارشناسی از جانبوکیل خواهان قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید مستند به ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی وکیل به علت عدم ابلاغ اخطاریه جهت پرداخت هزینه کارشناسی اعتراض می نماید که عذر ایشان موجه تشخیص داده می شود. در جلسه مورخ 6/12/84 در وقت فوق العاده شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان به موضوع رسیدگی و ضمن نقض دادنامه فوق الذکر پرونده را به دادگاه به وی اعاده می نماید که مجدداً قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس نظر خود را به این صورت اعلام می دارد، ارزش حق کسب و پیشه به مبلغ هفت ملیون تومان می باشد و اجور معوقه از آذرماه 80 تاکنون به مدت 52 ماه از قرارهرماه 5000تومان به مبلغ 000/265 تومان می باشد.

  رأی دادگاه

  در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته تخلیه یک باب مغازه و پرداخت اجور معوقه با توجه به شهادت شهود مبنی بر نیاز شخصی خواهان خواسته خواهان را مستند به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 6 وبند 2 ماده 15و 27و 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 اولاًحکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 000/265 تومان بابت اجور معوقه در حق خواهان صادر می نماید، ثانیاً حکم به تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ هفت ملیون تومان به عنوان حق کسب و پیشه در حق خوانده صادر و اعلام می نماید. رأی حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظراستان فارس می باشد.

  نظر کارآموز: دادگاه با توجه به استماع شهادت شهود نیاز شخصی خواهان را محرز دانسته و طبق نظر کارشناس رسمی را به تخلیه و پرداخت اجور معوقه صادر نموده است که رأی صادره منطبق با موازین قانونی می باشد.

   

   

   

   

  کلاسه پرونده:587-84-ح3                            تاریخ رسیدگی:20/3/85

  نام مجتمع: دادگستری مرودشت

  مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مرودشت

  خواهان: محمدعلی                                      خوانده: عباس          

  خواسته: تخلیه یک باب مغازه

  گردشکار:

  خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم دادگاه عمومی حقوقی مرودشت نموده بدین شرح:

  که پدر خواهان مغازه فوق را در سال 56 به اجاره خوانده داده و حالا با توجه به اینکه سه دانگ از مغازه بنام خواهان می باشد و نیاز شخصی به مورد اجاره دارد تقاضای تخلیه مغازه را نموده است. پس از ارجاع دادخواست و وصول آن به این شعبه و انجام تشریفات قانونی سرانجام در تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی دادگاه تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

  گزارش اصلاحی

  در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته تخلیه یک باب مغازه به لحاظ نیاز شخصی و عدم پرداخت مال الاجاره نظر به اینکه اصحاب دعوی به شرح صورت مجلس مورخ 20/3/85 همین دادگاه دعوی مطروحه را بدین نحو به سازش ختم داده اند که خوانده دعوی در تاریخ 30/4/85 در قبال دریافت مبلغ سی و پنج ملیون ریال بابت حق کسب و پیشه و همچنین مختومه نمودن پرونده مطروحه به کلاسه 515/84 شعبه سوم شورای حل اختلاف شهرستان مرودشت در خصوص مطالبه مال الاجاره مغازه مورد دعوی را تخلیه نماید. دادگاه مستنداً به مواد 178و 180و 182و 184 از قانون آئین دارسی مدنی گزارش اصلاحی بر مبنای توافق حاصله بشرح یاد شده صادر و اعلام می نماید. مفاد و سازش نامه نسبت به طرفین و وارث و قائم مقام قانونی آنها فاقد و معتبر است و مانند احکام دادگاهه به موقع اجرا گذاشته می شود.

  نظر کارآموز: طبق ماده 178 قانون آئین دادرسی مدنی طرفین دعوی می توانند دعوای خود را به طرفین سازش خاتمه دهند و چون سازش نامه در دادگاه به عمل آمده رسمی است و گزارش اصلاحی منطبق با موازین شرعی و قانونی می باشد.

  کلاسه پرونده: 830-81ح6                       نام مجتمع: دادگستری مرودشت

  تاریخ رسیدگی:14/9/83

  مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مرودشت

  خواهان: اداره اوقاف                              خوانده: محمدعلی         

  خواسته: تخلیه یک باب مغازه

  گردشکار:

  به موجب قرارداد خوانده دعوی مستاجریک باب از مغازه های متعلق به مسجدالرسول بوده که عرصه و اعیان سرقفلی آن وقف و متعلق به مسجد بوده است. خوانده از شرایط قرارداد تخلف و از پرداخت اجاره پرداخت بها خود امتناع نموده است. پس از ارجاع دادخواست و وصول آن به این شعبه و انجام تشریفات قانونی بتاریخ فوق جلسه دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل است و دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

  رأی دادگاه

  در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته تخلیه یک باب مغازه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء الزام خوانده به پرداخت اجورمعوقه. دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 3و بند 9 ازماده 14و 18 از قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1356و مواد198و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره موضوع قرارداد اجاره عادی را با پرداخت مبلغ سیصد ملیون ریال از ناحیه خواهان به خوانده دعوی دعوی صادر و اعلام می گردد چنانچه موجر(خواهان) ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه تعیین شده بابت حق کسب و پیشه را در صندوق دادگستری تودیع نکند حکم صادره دراین خصوص ملغی الاثرخواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان فارس می باشد.

  نظر کارآموز: دادگاه با توجه به قرارداد عادی بین موجر و مستاجر و اینکه مستاجر حق انتقال مغازه را به غیر نداشته استو از این شرط تخلف کرده و مستند به قانون موجر و مستاجرحکم تخلیه را صادر و اعلام کرده منطبق با وازین قانونی می باشد و خوانده دعوی در وقت مقرر تقاضای تجدید نظر نکرده و در نتیجه رأی دادگاه بدوی قطعی شده است.

    کلاسه پرونده:284-84ح4                      نام مجتمع: دادگستری مرودشت

  مرجع رسیدگی: شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مرودشت

  خواهان: منوچهر                                 خوانده: راه خدا و غیره          

  خواسته: اثبات مالکیت و خلع ید

  گردشکار:

  وکیل خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته فوق تقدیم دادگاه نموده بدین شرح:

  مورث موکل بنام علی اکبربه همراه شخصی بنام محمود زمینی را به مساحت 600 مترمربع واقع درپلاک 101 از اراضی رشمیجان مرودشت به شراکت از آقای خلیل ابتیاع نموده است و با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی براثبات مالکیت موکل و خلع ید خوانده و خواستار گردیده است.

  رأی دادگاه

  در خصوص دادخواست وکیل خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به میزان 600 مترمربع از اراضی فوق الذکر مندرج در مبایعنامه عادی مورخ 22/1/84 با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و اقرار مورث خواندگان و با عنایت به نظریه کارشناس رسمی دادگستری دعوی خواهان و مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 30و 190و 211 قانون مدنی حکم بر اثبات مالکیت و خلع ید خوانده از 600متر اراضی فوق الذکر در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان فارس می باشد.

  نظر کارآموز: دادگاه با توجه به استعلام اداره ثبت اسناد و املاک که مالکیت فروشنده را نسبت به زمین محرز و مسلم دیده وبا توجه به اقرار مالک اصلی مبنی بر اینکه زمین را به آقای علی اکبر(مورث موکل) فروخته است معامله واقع شده را محمول بر صحت تشخیص داده و رأی صادر کرده است که منطبق با موازین شرعی و قانونی می باشد.

    

   کلاسه پرونده:1024- 83ح4                         نام مجتمع: دادگستری مرودشت

  مرجع رسیدگی: شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مرودشت

  خواهان: آقای محمد به وکالت از آقای رحیم      خوانده: 1- غلام حسین 2- طمراس         

  خواسته: اثبات مالکیت

  گردشکار:

  وکیل خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته فوق تقدیم دادگاه عمومی حقوقی مرودشت نموده بدین شرح:

  موکل(رحیم) به موجب بیع نامه مورخ 22/1/80 شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی دارای پلاک ثبتی 95 از اراضی دهبید مرودشت را از خوانده ردیف اول خریداری نموده است که با مراجعات مکرر نامبرده فروش ملک موصوف و تنظیم بیع نامه را انکار می کند و از دادگاه تقاضای صدورحکم بر اثبات مالکیت موکل را خواستارگردیده است. 

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی دادگستری مرودشت

  فهرست:

  فصل اول – گزارش های حقوقی

  تخلیه................................................................................................................................................................... 5-1

  اثبات مالکیت................................................................................................................................................... 10-6

  الزام...................................................................................................................................................................... 15-11

  اعصار................................................................................................................................................................... 20-16

  مطالبه................................................................................................................................................................. 25-21

  خلع ید............................................................................................................................................................... 28-26

  فسخ..................................................................................................................................................................... 31-29

  ابطال معامله..................................................................................................................................................... 35-32

  اجاره.................................................................................................................................................................... 38-36

  اثبات.................................................................................................................................................................... 41-39

  ابطال رأی.......................................................................................................................................................... 43-42

  قدار تأمین خواسته....................................................................................................................................... 45-44

  تغییر نام............................................................................................................................................................. 46

  الزام به فروش ملک مشاع.......................................................................................................................... 47

  قلع بنا و جبران خسارت............................................................................................................................. 48

  فصل دوم – خانواده و امور حبسی

  طلاق................................................................................................................................................................... 53-49

  نیت واقعه ازدواج............................................................................................................................................ 56-54

  ازدواج مجدد.................................................................................................................................................... 58-57

  تمکین................................................................................................................................................................. 60-59

  گواهی حصر وراثت....................................................................................................................................... 62-61

  استرداد فرزندان مشترک........................................................................................................................... 63

  تقسیم ترکه...................................................................................................................................................... 65-64

  گواهی رشد...................................................................................................................................................... 66

  حکم حجر......................................................................................................................................................... 67

  رفع حجر........................................................................................................................................................... 68

  عذل ولی مشهری.......................................................................................................................................... 69

  اثبات سبب........................................................................................................................................................ 70

  استرداد جهیزیه.............................................................................................................................................. 71

  حضانت فرزند.................................................................................................................................................. 72

  نحت الکفاله...................................................................................................................................................... 73

  اعصار از پرداخت مهریه.............................................................................................................................. 74

  مطالبه مهریه................................................................................................................................................... 75  

  مطالبه نفقه ایام زوجیت............................................................................................................................. 76

  فصل سوم – گزارش های کیفری

  ایراد ضرب و جرح......................................................................................................................................... 77-83

  سرقت.................................................................................................................................................................. 84- 90

  چک بلامحل.................................................................................................................................................... 91-95

  کلاهبرداری...................................................................................................................................................... 96-97

  آدم ربایی........................................................................................................................................................... 98-99

  جعل.................................................................................................................................................................... 100-101

  خیانت در امانت.............................................................................................................................................. 102-103

  استفاده غیر مجاز از برق............................................................................................................................ 104-105

  شرب خمر......................................................................................................................................................... 106-107

  بی احتیاطی در امر رانندگی..................................................................................................................... 108-110

  اعتیاد................................................................................................................................................................... 111-112

  فرار از زندان..................................................................................................................................................... 113-114

  مزاحمت............................................................................................................................................................. 115-117

  تهدید.................................................................................................................................................................. 118

  زنای غیر محصنه........................................................................................................................................... 119

  رابطه نا مشروع............................................................................................................................................... 120

  ورود به عنف.................................................................................................................................................... 121

  افترا...................................................................................................................................................................... 122

  عدم ثبت واقعه نکاح..................................................................................................................................... 123

  ترک نفقه........................................................................................................................................................... 124

  قتل عمد............................................................................................................................................................ 125

  پرداخت رشوه................................................................................................................................................. 126

  نگهداری مواد مخدر..................................................................................................................................... 127

  تخریب................................................................................................................................................................ 128

  تصرف عدوانی.................................................................................................................................................. 129

  انتقال مال غیر................................................................................................................................................. 130

  نگهداری سی دی غیر مجاز...................................................................................................................... 131

  اقامت غیر مجاز............................................................................................................................................... 132

  حفر کانال غیر مجاز..................................................................................................................................... 133

  تغییر کاربری غیر مجاز اراضی................................................................................................................. 134

  رانندگی بدون پروانه..................................................................................................................................... 135

  عدم پرداخت حق بیمه................................................................................................................................ 136

  دخالت در امر پزشکی................................................................................................................................. 137

   

  فصل چهارم- دادگاه تجدید نظر

  ایراد ضرب و جرح با چاقو......................................................................................................................... 138

  مطالبه................................................................................................................................................................. 139

  اعسار از پرداخت محکوم به...................................................................................................................... 140

   

   

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی دادگستری مرودشت, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی دادگستری مرودشت, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی دادگستری مرودشت, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی دادگستری مرودشت, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی دادگستری مرودشت, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی دادگستری مرودشت, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی دادگستری مرودشت, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی دادگستری مرودشت, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی دادگستری مرودشت, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی دادگستری مرودشت
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت