گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان

تعداد صفحات: 158 فرمت فایل: word کد فایل: 4038
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حقوق و فقه
قیمت قدیم:۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان

  گزارش دوره کار آموزی

  کارشناسی رشته راه و ساختمان

  بخش اول

  کارآموزی در محضر

  شعبه 148 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید محلاتی

  قاضی محترم جناب آقای میر لواسانی

  گردش کار:

  آقای حسین منظوری که موجر مغازه آقایان یعقوب روسی و حسین تبریزی بوده است نسبت به تعدیل اجاره بهای مغازه ایی که مالک آنها می باشد دادخواست تعدیل اجاره بها داده اند. دادگاه تشکیل گردیده و ریاست دادگاه پس از استماع عرایض خواهان و خواندگان نظر به انتخاب یک کارشناس در مورد مغازه ای مذکور داده اند . (حق الزحمه ی صد هزار ریال و ظرف مدت 10 روز )

   

  گزارش :

  بازگشت به پرونده کلاسه 81/805/46 دعوی آقای حسین منظوری به طرفیت آقای 1- حسین تبریزی 2- یعقوب روسی موضوع تعدیل اجاره پس از مصاحبه پرونده در دادگاه و مراجعه به محل واقع در تهران خیابان قزوین 6 1 متری ...خشکشویی مورد بازدید و معاینه محل بعمل آمد که به شرح زیر به استحضار می رسد :

  الف – برابر اجاره نامه شماره 51566 مورخ 20/3/48 دفترخانه 144 تهران موجر آقای حیبی الله اکبری مستاجر ین آقایان حسین تبریزی و یعقوب روسی امور و اجاره دو باب مغازه متصل به هم احداثی در پلاک ثبتی 115 فرعی از 2397 اصلی واقع در بخش در تهران برای خشکشویی اجاره داده شده است (ماهیانه 1600 ریال).

  ب – وضع موجود در زمان مشاهده مغازه فوق تبدیل به مغازه ها مجزا شده است که مغازه شمالی آن که دارای بالکن می باشد( لباس فروشی) و مغازه جنوبی آن همان خشک شویی می باشد. که مغازه ها فعال و کارگران در آن مشغول کار می باشند .

  1- مغازه لباس فروشی که سیسمونی و لباس بچه در آن به فروش می رسد دارای کف مکالئوم بدنه و سقف کاغذ دیواری فاصله سقف تاکف بالکن دو متر و فاصله کف بالکن تا کف مغازه 4/2 تراست . بالکن که به عنوان انباری از آن استفاده می گردد به وسیله راه پله فلزی از کف با آن ارتباط پیدا می کند . مساحت آن حدود 17 متر و مساحت بالکن آن حدود 6/8 متر می باشد.

  2- مغازه خشکشویی دارای کف موزائیک بدنه سنگ بقیه گچ در رنگ می باشد. فاصله سقف تا کف 3/4 متر مساحت حدود 5/15 متر مربع می باشد .

  مغازه ها دارای پنجره های فلزی شیشه خود با حفاظ کرکره ای آهنی هستند . بدنه آجر ی طاق تیر آهن با آجر  ضربی (برق قبلی را بوتیک و آب قبلی را خشکشویی گرفته) . آب و برق خشکشویی مربوط به مستاجر   می باشد . بطوریکه در سند اجاره نوشته شده است در سال 1348 دیواره بین در مغازه وجود نداشته بعدا دیوار احداث و دو باب مغازه مستطیل بهم تبدیل به دو باب مغازه مجزا شده است .

   

  نظر کارشناس:

  با توجه به مراتب فوق و شرایط زمانی و مکانی میزان اجاره بهای مورد اجاره فوق ( دو باب مغازه متصل به هم شامل خشکشویی و بوتیک در حال حاضر ) ماهیانه از اول سال 1371 به مبلغ شش هزار تومان برای شصت هزار ریال تعیین می گردد . خواهشمند است نسبت به پرداخت هزینه کارشناس اقدام فرمایید.

   

  نتیجه:

  - دفتر ثبت و سپس به طرفین دعوی ابلاغ چنانچه اعتراض داشته باشند طرف مدت یک هفته به دادگاه گزارش نمایید .

  - عین نظر کارشناس تایید شده مبلغ اجاره بها از 1600 ریال به 000/60 ریال تغییر و آقایان روسی و تبریزی به مبلغ 800/124/7 از تاریخ دادخواست 26/1/71 محکوم شده و تا زمان صدور رای مبلغ 000/256 ریال هزینه دادرسی  محکوم گردیدند.

  - خواندگان در تاریخ 22/5/81 نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و درخواست تجدید نظر نموده اند . نسبت به تکمیل مدارک اقدام ننموده، بنابراین رای قطعی گردید.

   

  گزارش کارآموزی

   

  قاضی: جناب آقای میر لواسانی

  کارشناس: آقای ابوالقاسم قندی کارشناس

  کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداری): محمد حمزه دوست

   

  گزارش و نظر کارشناس:

  دادگاه:  شعبه 805 دادگاه عمومی تهران

  کلاسه: 81/871

  موضوع:   تعیین میزان خسارت

  خواهان:   محمد حسن زارع

  خواندگان:   آقای عبدالله ، علی ، بختیاری سلیمانی

  احتراما به استحضار می رساند به منظور آجر  ای قرار تامین دلیل موضوع دعوی آقای زارع به طرفیت آقای بختیاری و غیره به استحضار می رساند که در مورخ 3/5/81 از محل بازدید به عمل آورده شد . طرفین حضور داشتند . بدوا وضع موجود ساختمانهای طرفین به اختصار درج می گردد . آدرس محل ...

  1- ساختمان خواهان :

  دو طبقه و یک زیر زمین کوچک به مساحت تقریبی /140 متر مربع با اسکلت بنایی و سقفها تیر آهن با طاق ضربی که به صورت مسکونی مورد استفاده خواهان بوده و در سمت غربی ساختمان در دست احداث خوانده قرار گرفته است .

  2- ساختمان خوانده :

  طبق اظهار این ساختمان دارای مجوز احداث 5 طبقه ( زیر زمین – چهار طبقه بالای آن ) که در تاریخ بازدید کارهای اسکلت فلزی و دیوار سازی در دست اقدام خوانده است

  3- علت حادثه

  در اثر کارهای ساختمانی خوانده خسارتی به شرح زیر در ساختمان خواهان بوجود آمده است :

  1- ترک در ورودی در کنار دیوار شرقی بین موزائیک و دیوار شرقی 2- از رگلاژ افتادن دربهای فلزی ورودی به ساختمان که خواهان اظهار می دارد آنرا تعمیر نموده است  3- ترک سرتاسری در کف های مجاور دیوار شرقی 4- ایجاد ترک در سر درگاهی فرورفتگی دیوار شرقی 5- طلب شدن و فرورفتگی دیوار شرقی در دو قسمت در دیوار شرقی و در یک قسمت در طبقه فوقانی تا سنگ بدنه که این قسمت با تیغه پنج سانتی متری آجر ی توسط خوانده تعمیر شده ولی روی آن گچ کاری و رنگ نشده است . باز و بسته شدن به سختی درب ورودی از داخل ترک های ایجاد شد در کف ناشی از رانش ساختمان است و چون دیوار شرقی ساختمان خواهان باربر می باشد. باید بنحوی تقویت گردد . مبلغ خسارت وارده بر اساس قیمت های روز به مبلغ 000/000/4  چهار میلیون ریال برآورد می شود )

  گزارش کارآموزی

   

  قاضی: جناب آقای میر لواسانی

  کارشناس: آقای تقی بلوری کار

  کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداری): محمد حمزه دوست

   

  دادگاه:  شعبه 805 دادگاه عمومی تهران

  کلاسه: 81/805/1032

  موضوع: تعدیل اجاره بهای مغازه در اجاره نامه با احتساب هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی و حق الوکاله

  خواهان:   ابراهیم ابطحی

  خوانده: اسماعیل طهماسبی

  گردش کار:

  - خواهان درخواست خود را به این ترتیب بیان کرده است که چون مدت چهار سال است که اجاره را افزایش نداده است و دلیل آن هم نرخ تورم است . درخواست افزایش بهای آن را با نظر کارشناسی اظهار نموده است . (در این موارد اجاره نامه و یا سند مالکیت باید منضم به پرونده باشد)

  - قاضی در تاریخ 4/8/81 با استماع نظرات ، نظر به انتخاب کارشناس با حق الزحمه 000/250 ریال داده اند .

   

  گزارش و نظر کارشناس:

  در مورد دعوی آقای ابراهیم ابطحی به وکالت اسماعیل طهماسبی در قسمت مقرر در دفتر دادگاه محترم حاضر پس از مطالعه پرونده – اطلاع از قرار صادره به محل واقع در تهران خ پیروزی میدان بروجردی خیابان 10 فروردین بعد از پارک گل پلاک 25 مغازه الکتریکی آقای اسماعیل طهماسبی مراجعه نموده ام .

  پس از ملاحظه ملک و بررسی های لازم نظریه کارشناسی به شرح زیر تقدیم می دارد:

  طبق اجاره نامه رسمی شماره 43082 مورخ 13/3/50 مورد اجاره و حدود آن یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 9889/4476 واقع در بخش 7 تهران در اجاره مستاجر  بوده است :

  مشخصات مغازه

  درب ورودی مغازه فلزی شیشه خور، بیرون کرکره ای فرسوده کف موزائیک سقف تیر آهن با طاق ضربی دارای قفسه بندی جهت نگهداری اجناس، دارای برق منطقه ای گاز شهری مشترک طبق اظهار امتیاز گاز متعلق به مشترکین است ساختمان کهنه ساز و قدیمی است که با توجه به مراتب بالا با عنایت به قرار صادره از طرف دادگاه محترم با در نظر گرفتن وضع و موقعیت محل عمر و نوع ساختمان و سایر عوامل موثر جمیع جهات اجاره ماهیانه یک باب مغازه مذکور به انضمام بالکن موجود ، به بنرخ روز در حال حاضر به نظر اینجانب ماهیانه 000/50 ریال پنجاه هزار ریال پنج هزار تومان ارزیابی می نماید ، چون نظر تقدیم شد پرداخت دستمزد کارشناسی مورد تقاضا است .

   

  نتیجه:

  - دستور ثبت در دفتر و ابلاغ به طرفین و در صورت عدم اعتراض حداکثر یک هفته پس از رویت به دادگاه عودت داده شود.

  - طرفین اعتراض نداشته اند

  - دادنامه صادره افزایش مبلغ اجاره بها به مبلغ 000/50 ریال از 000/3 ریال ازتاریخ تقدیم دادخواست 16/5/81 تا صدور دادخواست محکوم پرداخت 000/296 ریال هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل خواهان برابر تعرفه در حق خواهان می باشد .

  - حکم غیابی بوده و اعتراضی نشده بنابراین قطعی شده است .

  گزارش کارآموزی

   

  قاضی: جناب آقای میر لواسانی

  کارشناس: آقای مهندس قاضی سعیدی

  کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداری): محمد حمزه دوست

   

  دادگاه:   شعبه 148 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید محلاتی

  کلاسه: 82/148/1505

  موضوع:  تامین دلیل

  خواهان:    آقای حمید قزل باش

  خواندگان: آقای محسن حاتمی و خانم حمیدی

  گردش کار:

  سقف دستشویی خواهان به دلیل جرای ملک خواهان که در اجاره فرد دیگری می باشد خراب شده است .

   صدور قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناسی مورد درخواست خواهان می باشد.

   انتخاب آقای مهندس قاضی سعیدی را به عنوان کارشناس تعیین و 000/250 ریال برای ایشان تعیین نموده اند .

   

  گزارش:

  الف – وضعیت سند خواهان : شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت 50/59 متر مربع که تعداد دو متر و هشتاد صدم متر مربع آن بالکن است . (قطعه دوم تفکیکی به شماره 9923 ششدانگ مورد ثبت فوق به نام آقای حمید قزلباش  انتقال قطعی یافته است )

  ب - آپارتمان فوق واقع در یک مجتمع چهار طبقه مسکونی که در زیر پارکینگ می باشد. قرار گرفته است طبقه هم کف یک واحد مسکونی و از طبقه اول به بعد هر طبقه دو واحد مسکونی می باشد آپارتمان خواهان در طبقه دوم غربی است . که در طبقه فوقانی شامل آپارتمان شبیه آپارتمان خواهان می باشد خواندگان هستند . توالت دستشویی خواندگان که بر روی توالت و دستشویی خواهان قرار گرفته است در اثر عایق بندی نامناسب و فاضلاب باعث نفوذ نم و آب به اطاق توالت و دستشویی خواهان گردید و به رنگ و نازک کاری طاق توالت و دستشویی خواهان آسیب رسیده است.

   

  نظر کارشناس:

  خواندگان می باید هر چه سریعتر نسبت به تعمیر لوله های فاضلاب خود و عایق بندی کف سرویس خود اقدام نمایند واز نفوذ نم به طاق توالت و دستشویی خواهان جلوگیری نمایند خواهشمند است نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام فرمایند .

   

  گزارش کارآموزی

   

  قاضی: جناب آقای میر لواسانی

  کارشناس: آقای عباسعلی حجازیان

  کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداری): محمد حمزه دوست

   

  گردش کار:

  دادگاه:   شعبه 148 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید محلاتی

  کلاسه: 82/1052 و 1051   (پرونده ها تجمیع شده است)

  موضوع:   مطالبه بهای نرخ روز پلاکهای ثبتی 13427 و 13428 فرعی از 4476 اصلی واقع در بخش 7 تهران اعم از مالکیت و سهم الارث

  خواهان:                                آقای مسعود محمد قاسم

  خواندگان: 1- اداره کل آموزش و پرورش    2- شهر داری منطقه 15        3- اداره حج و اوقاف و امور خیریه        4- مخابرات

  1- دادخوست :

   در خصوص پلاکهای ثبتی 13427 و 13428 فرعی از 4476 اصل واقع در بخش 7 تهران که به موجب دادنامه شماره 17400 – 26/7/74 صادره از دیوان عالی کشور رای کمیسیون ماده 3 فسخ و بایر قطعیت یافته و به دنبال آن طی دادنامه 1973-27/9/79 صادره از شعبه 805 عمومی تهران مالکیت دولت نسبت به پلاکهای فوق الذکر باطل گردیده و طی دادنامه شماره 2625-18/10/80 صادره از شعبه سی و سوم تجدید نظر قطعیت بافته و دیگر موردی برای مالکیت دولت وجود نداشته و با توجه به احکام صادره مالکیت اینجانب از پلاکهای فوق الذکر باقی می ماند. لذا با تقدیم این دادخواست مطالبه بهای نرخ روز از پلاکهای نسبتی فوق الذکر اعم از مالکیت و اعم از سهم الارث دو دانگ از پلاک 13427 مرحوم اصغر محمد قاسم که مقدار 62/7038 متر مربع در به تصرف آموزش و پرورش و به صورت مدرسه می باشد واقع در هاشی آباد شمالی روبروی فرهنگسرا را دارد لذا از آن مقام محترم تقاضا رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده نسبت به پرداخت بهای نرخ عادلانه روز را با جلب نظر کارشناس دارد .

  توضیح: پس از قعطتی نظریه کارشناسی و صدور حکم نسبت به مازاد تمبر قانونی ابصال و الصاق خواهد شد مبلغی به عنوان پیش پرداخت تمبر دریافت شده و پس از اعلام نظر کارشناس بقیه تمبر الصاق ابطال می شود

  2- پس از این موضوع پس از معرفی نمایندگان ادارات فوق الذکر و رد و بدل لوایح دادگاه در تاریخ 29/6/82 تشکیل شد و دادگاه رای به محقق داشتن خواسته خواهان نموده و نیز رای به تعیین کارشناس داده است ، تا با مطالعه دقیق این پرونده و پرونده های استنادی و بازدید و معاینه از پلاک موضوع دعوی با مشخص نمودن سهم خواهان از پلاک ادعایی ارزش سهم وی را تعیین نماید و نظریه خود را به طور مستدل به دادگاه گزارش نماید و چنانچه نیاز به اخذ گواهی و مراجعه به ادارات ذی ربط باشد با درخواست صادر و تحویل خواهد شد و به همین منظور از این کارشناسان آقای عباسعلی حجازیان با حق الزحمه علی الحاب سه میلیون ریال انتخاب می گرفت .

   

  گزارش:

  در آجر ای قرار کارشناسی صادره و کارشناسی با مطالعه دقیق پرونده های استنادی و بازدید و معاینه محل و مشخص نمودن سهمی خواهان از پلاکهای ادعائی ارزش سهم وی را تعیین و نظریه خود را بطور مستدل به دادگاه گزارش می نماید. اینجانب با مراجعه به آن دادگاه محترم و مطالعه دقیق محتویات پرونده امر و اطلاع از قرار کارشناسی،  از محل پلاکهای ادعائی به نشانی تهران خیابان خاوران خیابان هاشم آباد محدوده واقع در بین خیابان های هاشم آباد خ 12 متری امام خمینی بلوار شهید محسن خوب بخت و خیابان موسوی پلاکهای ثبتی شماره 13428  فرعی و 13427 فرعی از 4476 اصلی بخشی 7 ثبتی تهران طبق کروکی مقابل بازدید بعمل آورده و با بررسیهای ضروری و معاینه محلی نظریه بشرح زیر اعلام می گردد:

  الف – ملک پلاک ثبتی شماره 13248/4476 به شماره ثبت 352730 دفتر 2178 صفحه 245 عبارتست از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 29/32605 متر مربع مندرج در سند مالکیت شهرداری منطقه 15 تهران مقدار 43/27398 متر مربع از زمین مذکور را به پارک بنام پارک بعثت و مقدار 24/1217 متر مربع را نیز به فضای سبز تبدیل و تصرف نموده است.

  مقدار 55/4016 متر مربع از زمین پلاک ثبتی فوق را شرکت طرح و توسعه شبکه مخابراتی تهران تصرف نموده است. 

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت