گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان

تعداد صفحات: 158 فرمت فایل: word کد فایل: 4038
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حقوق و فقه
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان

  گردش کار:

  آقای حسین منظوری که موجر مغازه آقایان یعقوب روسی و حسین تبریزی بوده است نسبت به تعدیل اجاره بهای مغازه ایی که مالک آنها می باشد دادخواست تعدیل اجاره بها داده اند. دادگاه تشکیل گردیده و ریاست دادگاه پس از استماع عرایض خواهان و خواندگان نظر به انتخاب یک کارشناس در مورد مغازه ای مذکور داده اند . (حق الزحمه ی صد هزار ریال و ظرف مدت 10 روز )

  گزارش :

  بازگشت به پرونده کلاسه 81/805/46 دعوی آقای حسین منظوری به طرفیت آقای 1- حسین تبریزی 2- یعقوب روسی موضوع تعدیل اجاره پس از مصاحبه پرونده در دادگاه و مراجعه به محل واقع در تهران خیابان قزوین 6 1 متری ...خشکشویی مورد بازدید و معاینه محل بعمل آمد که به شرح زیر به استحضار می رسد :

  الف – برابر اجاره نامه شماره 51566 مورخ 20/3/48 دفترخانه 144 تهران موجر آقای حیبی الله اکبری مستاجر ین آقایان حسین تبریزی و یعقوب روسی امور و اجاره دو باب مغازه متصل به هم احداثی در پلاک ثبتی 115 فرعی از 2397 اصلی واقع در بخش در تهران برای خشکشویی اجاره داده شده است (ماهیانه 1600 ریال).

  ب – وضع موجود در زمان مشاهده مغازه فوق تبدیل به مغازه ها مجزا شده است که مغازه شمالی آن که دارای بالکن می باشد( لباس فروشی) و مغازه جنوبی آن همان خشک شویی می باشد. که مغازه ها فعال و کارگران در آن مشغول کار می باشند .

  1- مغازه لباس فروشی که سیسمونی و لباس بچه در آن به فروش می رسد دارای کف مکالئوم بدنه و سقف کاغذ دیواری فاصله سقف تاکف بالکن دو متر و فاصله کف بالکن تا کف مغازه 4/2 تراست . بالکن که به عنوان انباری از آن استفاده می گردد به وسیله راه پله فلزی از کف با آن ارتباط پیدا می کند . مساحت آن حدود 17 متر و مساحت بالکن آن حدود 6/8 متر می باشد.

  2- مغازه خشکشویی دارای کف موزائیک بدنه سنگ بقیه گچ در رنگ می باشد. فاصله سقف تا کف 3/4 متر مساحت حدود 5/15 متر مربع می باشد .

  مغازه ها دارای پنجره های فلزی شیشه خود با حفاظ کرکره ای آهنی هستند . بدنه آجر ی طاق تیر آهن با آجر  ضربی (برق قبلی را بوتیک و آب قبلی را خشکشویی گرفته) . آب و برق خشکشویی مربوط به مستاجر   می باشد . بطوریکه در سند اجاره نوشته شده است در سال 1348 دیواره بین در مغازه وجود نداشته بعدا دیوار احداث و دو باب مغازه مستطیل بهم تبدیل به دو باب مغازه مجزا شده است .

   

  نظر کارشناس:

  با توجه به مراتب فوق و شرایط زمانی و مکانی میزان اجاره بهای مورد اجاره فوق ( دو باب مغازه متصل به هم شامل خشکشویی و بوتیک در حال حاضر ) ماهیانه از اول سال 1371 به مبلغ شش هزار تومان برای شصت هزار ریال تعیین می گردد . خواهشمند است نسبت به پرداخت هزینه کارشناس اقدام فرمایید.

   

  نتیجه:

  - دفتر ثبت و سپس به طرفین دعوی ابلاغ چنانچه اعتراض داشته باشند طرف مدت یک هفته به دادگاه گزارش نمایید .

  - عین نظر کارشناس تایید شده مبلغ اجاره بها از 1600 ریال به 000/60 ریال تغییر و آقایان روسی و تبریزی به مبلغ 800/124/7 از تاریخ دادخواست 26/1/71 محکوم شده و تا زمان صدور رای مبلغ 000/256 ریال هزینه دادرسی  محکوم گردیدند.

  - خواندگان در تاریخ 22/5/81 نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و درخواست تجدید نظر نموده اند . نسبت به تکمیل مدارک اقدام ننموده، بنابراین رای قطعی گردید.

  گزارش کارآموزی

   

  قاضی: جناب آقای میر لواسانی

  کارشناس: آقای ابوالقاسم قندی کارشناس

  کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداری): محمد حمزه دوست

   

  گزارش و نظر کارشناس:

  دادگاه:  شعبه 805 دادگاه عمومی تهران

  کلاسه: 81/871

  موضوع:   تعیین میزان خسارت

  خواهان:   محمد حسن زارع

  خواندگان:   آقای عبدالله ، علی ، بختیاری سلیمانی

  احتراما به استحضار می رساند به منظور آجر  ای قرار تامین دلیل موضوع دعوی آقای زارع به طرفیت آقای بختیاری و غیره به استحضار می رساند که در مورخ 3/5/81 از محل بازدید به عمل آورده شد . طرفین حضور داشتند . بدوا وضع موجود ساختمانهای طرفین به اختصار درج می گردد . آدرس محل ...

  1- ساختمان خواهان :

  دو طبقه و یک زیر زمین کوچک به مساحت تقریبی /140 متر مربع با اسکلت بنایی و سقفها تیر آهن با طاق ضربی که به صورت مسکونی مورد استفاده خواهان بوده و در سمت غربی ساختمان در دست احداث خوانده قرار گرفته است .

  2- ساختمان خوانده :

  طبق اظهار این ساختمان دارای مجوز احداث 5 طبقه ( زیر زمین – چهار طبقه بالای آن ) که در تاریخ بازدید کارهای اسکلت فلزی و دیوار سازی در دست اقدام خوانده است

  3- علت حادثه

  در اثر کارهای ساختمانی خوانده خسارتی به شرح زیر در ساختمان خواهان بوجود آمده است :

  1- ترک در ورودی در کنار دیوار شرقی بین موزائیک و دیوار شرقی 2- از رگلاژ افتادن دربهای فلزی ورودی به ساختمان که خواهان اظهار می دارد آنرا تعمیر نموده است  3- ترک سرتاسری در کف های مجاور دیوار شرقی 4- ایجاد ترک در سر درگاهی فرورفتگی دیوار شرقی 5- طلب شدن و فرورفتگی دیوار شرقی در دو قسمت در دیوار شرقی و در یک قسمت در طبقه فوقانی تا سنگ بدنه که این قسمت با تیغه پنج سانتی متری آجر ی توسط خوانده تعمیر شده ولی روی آن گچ کاری و رنگ نشده است . باز و بسته شدن به سختی درب ورودی از داخل ترک های ایجاد شد در کف ناشی از رانش ساختمان است و چون دیوار شرقی ساختمان خواهان باربر می باشد. باید بنحوی تقویت گردد . مبلغ خسارت وارده بر اساس قیمت های روز به مبلغ 000/000/4  چهار میلیون ریال برآورد می شود )

  گزارش کارآموزی

  قاضی: جناب آقای میر لواسانی

  کارشناس: آقای تقی بلوری کار

  کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداری): محمد حمزه دوست

  دادگاه:  شعبه 805 دادگاه عمومی تهران

  کلاسه: 81/805/1032

  موضوع: تعدیل اجاره بهای مغازه در اجاره نامه با احتساب هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی و حق الوکاله

  خواهان:   ابراهیم ابطحی

  خوانده: اسماعیل طهماسبی

  گردش کار:

  - خواهان درخواست خود را به این ترتیب بیان کرده است که چون مدت چهار سال است که اجاره را افزایش نداده است و دلیل آن هم نرخ تورم است . درخواست افزایش بهای آن را با نظر کارشناسی اظهار نموده است . (در این موارد اجاره نامه و یا سند مالکیت باید منضم به پرونده باشد)

  - قاضی در تاریخ 4/8/81 با استماع نظرات ، نظر به انتخاب کارشناس با حق الزحمه 000/250 ریال داده اند .

   

  گزارش و نظر کارشناس:

  در مورد دعوی آقای ابراهیم ابطحی به وکالت اسماعیل طهماسبی در قسمت مقرر در دفتر دادگاه محترم حاضر پس از مطالعه پرونده – اطلاع از قرار صادره به محل واقع در تهران خ پیروزی میدان بروجردی خیابان 10 فروردین بعد از پارک گل پلاک 25 مغازه الکتریکی آقای اسماعیل طهماسبی مراجعه نموده ام .

  پس از ملاحظه ملک و بررسی های لازم نظریه کارشناسی به شرح زیر تقدیم می دارد:

  طبق اجاره نامه رسمی شماره 43082 مورخ 13/3/50 مورد اجاره و حدود آن یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 9889/4476 واقع در بخش 7 تهران در اجاره مستاجر  بوده است :

  مشخصات مغازه

  درب ورودی مغازه فلزی شیشه خور، بیرون کرکره ای فرسوده کف موزائیک سقف تیر آهن با طاق ضربی دارای قفسه بندی جهت نگهداری اجناس، دارای برق منطقه ای گاز شهری مشترک طبق اظهار امتیاز گاز متعلق به مشترکین است ساختمان کهنه ساز و قدیمی است که با توجه به مراتب بالا با عنایت به قرار صادره از طرف دادگاه محترم با در نظر گرفتن وضع و موقعیت محل عمر و نوع ساختمان و سایر عوامل موثر جمیع جهات اجاره ماهیانه یک باب مغازه مذکور به انضمام بالکن موجود ، به بنرخ روز در حال حاضر به نظر اینجانب ماهیانه 000/50 ریال پنجاه هزار ریال پنج هزار تومان ارزیابی می نماید ، چون نظر تقدیم شد پرداخت دستمزد کارشناسی مورد تقاضا است .

   

  نتیجه:

  - دستور ثبت در دفتر و ابلاغ به طرفین و در صورت عدم اعتراض حداکثر یک هفته پس از رویت به دادگاه عودت داده شود.

  - طرفین اعتراض نداشته اند

  - دادنامه صادره افزایش مبلغ اجاره بها به مبلغ 000/50 ریال از 000/3 ریال ازتاریخ تقدیم دادخواست 16/5/81 تا صدور دادخواست محکوم پرداخت 000/296 ریال هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل خواهان برابر تعرفه در حق خواهان می باشد .

  - حکم غیابی بوده و اعتراضی نشده بنابراین قطعی شده است .

   

  گزارش کارآموزی

  قاضی: جناب آقای میر لواسانی

  کارشناس: آقای مهندس قاضی سعیدی

  کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداری): محمد حمزه دوست

  دادگاه:   شعبه 148 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید محلاتی

  کلاسه: 82/148/1505

  موضوع:  تامین دلیل

  خواهان:    آقای حمید قزل باش

  خواندگان: آقای محسن حاتمی و خانم حمیدی

  گردش کار:

  سقف دستشویی خواهان به دلیل جرای ملک خواهان که در اجاره فرد دیگری می باشد خراب شده است .

   صدور قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناسی مورد درخواست خواهان می باشد.

   انتخاب آقای مهندس قاضی سعیدی را به عنوان کارشناس تعیین و 000/250 ریال برای ایشان تعیین نموده اند .

   

  گزارش:

  الف – وضعیت سند خواهان : شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت 50/59 متر مربع که تعداد دو متر و هشتاد صدم متر مربع آن بالکن است . (قطعه دوم تفکیکی به شماره 9923 ششدانگ مورد ثبت فوق به نام آقای حمید قزلباش  انتقال قطعی یافته است )

  ب - آپارتمان فوق واقع در یک مجتمع چهار طبقه مسکونی که در زیر پارکینگ می باشد. قرار گرفته است طبقه هم کف یک واحد مسکونی و از طبقه اول به بعد هر طبقه دو واحد مسکونی می باشد آپارتمان خواهان در طبقه دوم غربی است . که در طبقه فوقانی شامل آپارتمان شبیه آپارتمان خواهان می باشد خواندگان هستند . توالت دستشویی خواندگان که بر روی توالت و دستشویی خواهان قرار گرفته است در اثر عایق بندی نامناسب و فاضلاب باعث نفوذ نم و آب به اطاق توالت و دستشویی خواهان گردید و به رنگ و نازک کاری طاق توالت و دستشویی خواهان آسیب رسیده است.

   

  نظر کارشناس:

  خواندگان می باید هر چه سریعتر نسبت به تعمیر لوله های فاضلاب خود و عایق بندی کف سرویس خود اقدام نمایند واز نفوذ نم به طاق توالت و دستشویی خواهان جلوگیری نمایند خواهشمند است نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام فرمایند .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  گزارش کارآموزی

   

  قاضی: جناب آقای میر لواسانی

  کارشناس: آقای عباسعلی حجازیان

  کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداری): محمد حمزه دوست

   

  گردش کار:

  دادگاه:   شعبه 148 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید محلاتی

  کلاسه: 82/1052 و 1051   (پرونده ها تجمیع شده است)

  موضوع:   مطالبه بهای نرخ روز پلاکهای ثبتی 13427 و 13428 فرعی از 4476 اصلی واقع در بخش 7 تهران اعم از مالکیت و سهم الارث

  خواهان:                                آقای مسعود محمد قاسم

  خواندگان: 1- اداره کل آموزش و پرورش     2- شهر داری منطقه 15        3- اداره حج و اوقاف و امور خیریه        4- مخابرات

  1- دادخوست :

   در خصوص پلاکهای ثبتی 13427 و 13428 فرعی از 4476 اصل واقع در بخش 7 تهران که به موجب دادنامه شماره 17400 – 26/7/74 صادره از دیوان عالی کشور رای کمیسیون ماده 3 فسخ و بایر قطعیت یافته و به دنبال آن طی دادنامه 1973-27/9/79 صادره از شعبه 805 عمومی تهران مالکیت دولت نسبت به پلاکهای فوق الذکر باطل گردیده و طی دادنامه شماره 2625-18/10/80 صادره از شعبه سی و سوم تجدید نظر قطعیت بافته و دیگر موردی برای مالکیت دولت وجود نداشته و با توجه به احکام صادره مالکیت اینجانب از پلاکهای فوق الذکر باقی می ماند. لذا با تقدیم این دادخواست مطالبه بهای نرخ روز از پلاکهای نسبتی فوق الذکر اعم از مالکیت و اعم از سهم الارث دو دانگ از پلاک 13427 مرحوم اصغر محمد قاسم که مقدار 62/7038 متر مربع در به تصرف آموزش و پرورش و به صورت مدرسه می باشد واقع در هاشی آباد شمالی روبروی فرهنگسرا را دارد لذا از آن مقام محترم تقاضا رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده نسبت به پرداخت بهای نرخ عادلانه روز را با جلب نظر کارشناس دارد .

  توضیح: پس از قعطتی نظریه کارشناسی و صدور حکم نسبت به مازاد تمبر قانونی ابصال و الصاق خواهد شد مبلغی به عنوان پیش پرداخت تمبر دریافت شده و پس از اعلام نظر کارشناس بقیه تمبر الصاق ابطال می شود

  2- پس از این موضوع پس از معرفی نمایندگان ادارات فوق الذکر و رد و بدل لوایح دادگاه در تاریخ 29/6/82 تشکیل شد و دادگاه رای به محقق داشتن خواسته خواهان نموده و نیز رای به تعیین کارشناس داده است ، تا با مطالعه دقیق این پرونده و پرونده های استنادی و بازدید و معاینه از پلاک موضوع دعوی با مشخص نمودن سهم خواهان از پلاک ادعایی ارزش سهم وی را تعیین نماید و نظریه خود را به طور مستدل به دادگاه گزارش نماید و چنانچه نیاز به اخذ گواهی و مراجعه به ادارات ذی ربط باشد با درخواست صادر و تحویل خواهد شد و به همین منظور از این کارشناسان آقای عباسعلی حجازیان با حق الزحمه علی الحاب سه میلیون ریال انتخاب می گرفت .

   

  گزارش:

  در آجر ای قرار کارشناسی صادره و کارشناسی با مطالعه دقیق پرونده های استنادی و بازدید و معاینه محل و مشخص نمودن سهمی خواهان از پلاکهای ادعائی ارزش سهم وی را تعیین و نظریه خود را بطور مستدل به دادگاه گزارش می نماید. اینجانب با مراجعه به آن دادگاه محترم و مطالعه دقیق محتویات پرونده امر و اطلاع از قرار کارشناسی،  از محل پلاکهای ادعائی به نشانی تهران خیابان خاوران خیابان هاشم آباد محدوده واقع در بین خیابان های هاشم آباد خ 12 متری امام خمینی بلوار شهید محسن خوب بخت و خیابان موسوی پلاکهای ثبتی شماره 13428  فرعی و 13427 فرعی از 4476 اصلی بخشی 7 ثبتی تهران طبق کروکی مقابل بازدید بعمل آورده و با بررسیهای ضروری و معاینه محلی نظریه بشرح زیر اعلام می گردد:

  الف – ملک پلاک ثبتی شماره 13248/4476 به شماره ثبت 352730 دفتر 2178 صفحه 245 عبارتست از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 29/32605 متر مربع مندرج در سند مالکیت شهرداری منطقه 15 تهران مقدار 43/27398 متر مربع از زمین مذکور را به پارک بنام پارک بعثت و مقدار 24/1217 متر مربع را نیز به فضای سبز تبدیل و تصرف نموده است.

  مقدار 55/4016 متر مربع از زمین پلاک ثبتی فوق را شرکت طرح و توسعه شبکه مخابراتی تهران تصرف نموده است.

  بموجب مندرجات دفترچه مالکیت به شماره 572680 یک سهم مشاع از پنح سهم ششدانگ یک قطعه زمین فوق الذکر متعلق به آقای مسعود محمد قاسم خواهان پرونده می باشد.

   

  نظر کارشناسی:

  بنا بمراتب فوق الذکر و با در نظر گرفتن مساحت و موقعیت مکانی ملک و هم چنین لحاظ داشتن جمیع جهات و عوامل موثر در قیمت گذاری

  الف – ارزش اراضی تصرفی شهرداری منطقه 15 مبلغی برابر 000/000/230/57 ریال برآورد می گردد.

  ب – ارزش زمین تصرفی شرکت طرح و توسعه شبکه مخابرایت تهران به قسمت عادله روز مبلغی معادل حدود 000/000/000/8 ریال ارزیابی می شود و در نتیجه یک سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ ردیفهای الف و ب مبلغی معادل 000/000/046/13 ریال بوده که از رقم مزبور مبلغ 000/000/446/11 ریال آن مربوط به شهرداری منطقه 15 و مبلغ 000/000/600/1 ریال مربوط به شرکت مخابرات خواهد بود .

  ب – ملک پلاک ثبتی شماره 13427/4476 به شماره ثبت 352731 دفتر 2178 صفحه 248 عبارتست از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 74/20760 متر مربع با حدود اربعه مندرج در سند مالکیت.

  اداره کل آموزش و پرورش تهران مقدار حدود 7000 متر مربع از زمین فوق را جهت احداث سه باب دبستان و یکباب مهد کودک و پیش دبستانی تصرف نموده و در اختیار دارد .

  و هم چنین مقدار 1136 متر مربع از زمین پلاک ثبتی فوق در تصرف اداره کل اوقاف تهران می باشد و در آن یکباب مسجد بنام مسجد جامع قمر بنی هاشم احداث گردیده است .

  بموجب مندرجات دفترچه مالکیت به شماره 572681 یک سهم مشاع از پنج سهم چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزبور در مالکیت آقای مسعود محمد قاسم خواهان پرونده می باشد.

  نظریه بنا بمراتب فوق الذکر و با در نظر گرفتن مساحت و موقعیت مکانی ملک و هم چنین لحاظ داشتن جمیع جهات و عوامل مور در قسمت گذاری:

  ج – ارزش زمین تصرفی اداره کل آموزش و پرورش تهران به قیمت عادله روز و بمیزان 7000 متر مربع مبلغی برابر 000/000/000/14 ریال چهار میلیارد ریال برآورد و ارزیابی می گردد.

  د – ارزش زمین تصرفی اداره کل اوقاف تهران بمیزان 1136 متر مربع به قیمت عادله روز مبلغی معادل 000/000/272/2 ریال برآورد می شود . در نتیجه یک سهم مشاع از پنج سهم چهار دانگ مشاع از ششدانگ زمین تصرفی اداره کل آموزش و پرورش تهران مبلغی معادل با 000/000/867/1 ریال تعیین می گردد و هم چنین یک سهم مشاع از پنح سهم چهاردانگ مشاع از ششدانگ زمین تصرفی اداره کل اوقاف تهران مبلغی برابر حدود 000/000/303 ریال ارزیابی می شود . بعبارت دیگر سهم خواهان از ملک مزبور مبلغ 000/000/170/2 ریال خواهد بود.

  از طرفی به حکایت سوابق موجود در پرونده و حسب اظهار خواهان دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک پلاک ثبتی شماره 13427 فرعی از 4476 اصلی متعلق به مرحوم اصغر محمد قاسم بوده که سهم آن مرحوم از ردیف  (ج) اداره کل آموزش و پرورش تهران مبلغی برابر با 000/000/666/4 ریال و از ردیف (د) یعنی اداره کل اوقاف تهران مبلغی معادل 000/000/757 ریال برآورد می گرد.د

  از آنجائیکه طبق دادنامه شماره 4771 مورخ 9/12/65 مرحوم اصغر محمد قاسم دارای همسر و ده پسر و دو دختر بوده لذا سهم هر فرزند پسر بمیزان 2 سهم از 21 سهم دو دانگ مشاع از ارقام فوق الذکر بوده و در نتیجه سهم الارث خواهان از ردیف ج مبلغی معادل با حدود 000/000/444 ریال و از ردیف (د) مبلغی برابر با حدود 000/000/72 ریال تعیین می گردد

  نتیجه کلی:

  - سهم خواهان از ارزش زمین تصرفی شهرداری منطقه 15 تهران بابت سهم مالکیت خود مبلغی برابر 000/000/446/11 ریال

  - سهم خواهان از ارزش زمین تصرفی شرکت طرح و توسعه شبکه مخابراتی تهران بابت سهم مالکیت خود مبلغی برابر 000/000/600/1 ریال

  - سهم خواهان از ارزش زمین تصرفی ادراه کل آموزش و پرورش تهران بابت سهم مالکیت خود بانضمام سهم الارث مبلغی برابر 000/000/212/2 ریال

  - سهم خواهان از ارزش زمین تصرفی اداره کل اوقاف تهران بابت سهم مالکیت به انضمام سهم الارث مبلغی برابر 000/000/375 ریال

   

   

   

   

   

   

  گزارش کارآموزی

   

  قاضی: جناب آقای میر لواسانی

  کارشناس: آقای مهندس یحیی اسلامی

  کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداری): محمد حمزه دوست

   

  دادگاه:   شعبه 148 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید محلاتی

  کلاسه: 148/82-105

  موضوع:   اعاده مالکیت موکلین نسبت به پلاکهای ثبتی...

  خواهان:     آقای مجید علوی غجوانی و …

  خواندگان: سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران

  گردش کار:

  ابتدا وکیل، خواستار تنظیم سند از سوی خواندگان شده است ولی اظهار داشته به دلیل واهی خواندگان از اینکار سرباز می زنند.

  -  قاضی نظر به عدم صلاحیت دادگاه دارد و پرونده را به دیوان عدالت اداری فرستاده است و آن نیز پرونده را در دیوان عالی کشور عورت داده است . دیوان عالی کشور نیز مجددا پرونده را به دادگاه عمومی ( 805-148) فرستاده و ایشان را دارای صلاحیت در رسیدگی به پرونده تشخیص داده است . در نهایت هم شعبه 148 رای به تعیین کارشناس نموده است .

   

  گزارش:

  پس از حضور در دفتر دادگاه و مطالعه پرونده و آگاهی از موضوع کارشناس به محل ملک مورد تنازع واقع در مسعودیه خیابان ابومسلم خراسانی کوچه حیدری (اوایل کوچه ) قطعه زمین فاقد مستحدثات بازدید و معاینه بعمل آمد که مشروح آن در زیر باستحضار می رسد :

  1- اسناد مالکیت ششدانگ دو قطعه زمین به مساحت هر کدام 120 متر مربع پلاکهای …. از اراضی ( طبق سند ) این دو پلاک ثبتی متصل به همدیگر است . هر دو پلاک مذکور از پلاک دویست و بیست 220 فرعی … اصلی و …

  2- کمیسیون ماده دوازده قانون زمین شهری به موجب نظریه شماره 898/ک79 مورخ 24/5/79 هر دو قطعه زمین را موات تشخیص داده است .

  3- در حال حاضر این دو پلاک فاقد هر گونه اعیاتی اعم از مستحدثات ساختمانی استجار و غیره است .

  4- ضمن مراجعه به سازمان مسکن و شهر سازی و بررسی عکسهای هوایی سنوات 1335 و 1348 و 1358 خورشیدی و همچنین عکسهای هوایی سال 1344 به آگاهی می رساند که به موجب عکسهای شماره 270 و 271 تهیه شده در سال 1335 زوج عکس شماره ای 518 و 519 در سال 1348 عکسهای شماره ای 1556 و 1557 تهیه شده در سال 1358 این دو قطعه زمین دارای هیچگونه آثاری از زراعت و اشجار و مستحدثات ساختمانی و اعیانیهای دیگر نمی باشد .

   

  نظر کارشناس:

  با توجه به کلیه عوامل موثر در موضوع اعلام می گردد که به موجب عکسهای هوایی سنوات 35 و 48 و 58 این دو قطعه زمین فاقد هر گونه آثار عمران واحیاء است و در تاریخ صدور نظریه کمیسوین ماده 12 قانون زمین شهری نیز دارای عمران و احیاء نبوده است .

  وکیل خواهان یک نسخه از نامه اداره کل منابع طبیعی که در آن اعلام داشته است این زمین ها متعلق به این اداره نیست را مستند قرار داده است و اعلام کرده است کارشناس به اراده منابع طبیعی مراجعه ننموده . و دقت نکرده است و اعلام نموده چگونه می شود ملکی که متعلق به منابع طبیعی بنا شده موات باشد و درخواست کارشناسی مجدد کرد . که قاضی نیز دستور به تعیین دو کارشناس نموده است با هزینه هر کدام 000/400 ریال یکی از کارشناسان اعلام کرده که من صلاحیت و تجربه کافی در این زمینه ندارم.

   

   

   

   

  گزارش کارآموزی

   

  قاضی: جناب آقای میر لواسانی

  کارشناسان: هیئت کارشناسی

  کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداری): محمد حمزه دوست

  پرونده قبلی

   

  دادگاه:   شعبه 148 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید محلاتی

  کلاسه: 148/82-105

  موضوع:   اعاده مالکیت موکلین نسبت به پلاکهای ثبتی...

  خواهان:     آقای مجید علوی غجوانی و …

  خواندگان: سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران

  گزارش :

  الف - مطابق محتویات سند به وضعیت موجود دو قطعه فوق در زمان مشاهده جنوب آن خیابان و شرق و غرب و شمال آن ساخته شده است و محل آن بر روی نقشه 2000 : 1 هوایی به شماره ثبت 2851 پیاده شده است و بر روی زوج عکسهای هوایی به شماره های زیر است :

  1- شماره 70 و 71 شماره نوار 2 شماره پروژه 5001 سال عکس برداری 1956 میلادی برابر 1335 شمسی

  2- شماره های 17 و 18 شماره نوار 5 شماره پروژه 5001 سال عکسبرداری 1969 میلادی برابر 1348 شمسی

  3- شماره ای عکسهای 56 و 57 شماره نوار 15 شماره پروژه 157 سال عکسبرداری 1979 میلادی برابر 1358 شمسی

  پس از مطابقت دادن عکسهای فوق در محل و نقشه توپوگرافی 2000 : 1 هوایی منطقه و تفسیر آن به زیر دستگاه استرئوسکوپ و بررسی منطقه از نظر خاک شناسی به شرح زیر نتیجه گیری گردید .

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی رشته راه و ساختمان
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت