گزارش کارآموزی مونتاژ پراید

تعداد صفحات: 38 فرمت فایل: word کد فایل: 4075
سال: 1385 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی مکانیک
قیمت: ۸,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی مونتاژ پراید

  ایستگاه 1 : ایستگاه نوار سقفی

  کد کارگر مشغول به کار : A

  مراحل اصلی فعالیت :

  325 TP : پاک نمودن شیار مخصوص نوار سمت چپ توسط مایع پاک کننده و زدن ماستیک

  001 TP : چسباندن زه سمت چپ و زدن چسب کاغذی به دو سر زه سقف به منظور ثابت نگهداشتن آن .

  326 TP : پاک نمودن شیار مخصوص نوار سقف سمت راست توسط مایع پاک کننده و زدن ماستیک .

  290 TP : چسباندن زه سمت راست و زدن چسب کاغذی به دو سر زه سقف به منظور ثابت نگهداشتن آن .

  زمان استاندارد برای نصب قطعات :

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >زه های مشکی رنگ ماستیک « مشکی رنگ » برای چسباندن زه روی سقف

  1 زدن ماستیک به شیار                        (01)1 چسباندن زه و زدن چسب کاغذی

   

  ایستگاه 2 : دیاق سپر و محل لوله سوخت

  کد کارگر مشغول به کار : OG

  مراحل اصلی فعالیت :

  003 TP : درگیر نمودن مجموعه لوله ترمز و نیز بین به زیر بدنه و جا زدن بست پلاستیکی و ثابت کردن لوله ترمز چرخ سمت چپ از مجموعه لوله های زیراتاق به سمت مذکور در محدوده روی شاسی عقب .                                         

  015 TP : نصب پایه کناری سپر عقب همراه خار مربوطه آن توسط چند عدد پیچ سمت راست و چپ .

  034 ISI : ثابت کردن مجموعه لوله های سوخت و ترمز زیر اتاق در قسمت انتهای اتاق توسط بست های پلاستیکی و قرار دادن لوله ترمز چرخ عقب راست به داخل براکت نگهدارنده لوله

  010 TP : نصب دو عدد درپوش داخل آستر گلگیر عقب و یک عدد درپوش زیر سپر عقب سمت راست .

  583 TSI : جا زدن سر شیلنگ لاستیکی مجموعه برگشت بنزین به سر لوله مربوط به برگشت بنزین موجود روی مجموعه لوله های ترمز و بنزین اصلی .

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >لوله سوخت خارهای زیر گلگیر بست های پلاستیکی پایه های فلزی سپر عقب درپوش برای زیر گلگیر پیچ 2 محل سوخت لوله 

  ایستگاه 2 : نصب لوله سوخت 

  کد کارگر مشغول به کار : GO

  مراحل اصلی فعالیت :

  854 TP : جا زدن 5 عدد خار خاکستری داخل گلگیر و یک عدد برای گوشه پایینی گل پخش کن جلو سمت راست .

  364 TP : نصب یک عدد درپوش چهار گوش روی ستون جلو راست .

  284 TP : نصب گل پخش کن زیر چران جلو توسط خارهای مربوطه .

  006 TP : بستن پیچ های مجموعه لوله ترمز از داخل محفظه موتور .

  175 TP : نصب لوله ترمز و بنزین به زیر شاسی توسط 4 پیچ .

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >5 عدد خار خاکستری بر روی نصب گل پخش کن و زیر گلگیر گل پخش کن مشکی رنگها برای جلو بست مخصوص و پیچ بای نصب لوله سوخت درپوش مشکی رنگ چهار گوش 

  3 نصب لوله سوخت

   

  ایستگاه 4 : لوله سه قلو 

  کد کارگر مشغول به کار : OH

  مراحل اصلی فعالیت :

  012 TP :  جا زدن چهار عدد خار خاکستری داخل گلگیر و یک عدد برای گوشه پایینی گل پخش کن جلو سمت چپ .

  189 TP : نصب دو عدد درپوش داخل گلگیر سمت چپ . 

  021 TP : نصب دو عدد بست مشکی رنگ نگهدارنده سیم کشی زیر است گلگیر جلو سمت چپ داخل محفظه چرخ .

  815 TP : نصب براکت وسط منبع شیشه شور توسط دو عدد پیچ به زیر آستر گلگیر سمت چپ .

  016 TP : نصب مجموعه لوله برگشت بنزین توسط 3 عدد پیچ در قسمت عقب به زیر شاسی .

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >4 عدد خار مشکی رنگ برای گل پخش کن و زیر گلگیر . براکت فلزی برای منبع شیشه شور . بست مخصوص مشکی رنگ برای نصب سیم کشی زیر آستر جلو سمت چپ . پیچ و بست مخصوص برای نصب مجموعه لوله برگشت بنزین .

  4 نصب مجموعه برگشت بنزین

   

  ایستگاه 4 : کابل ترمز دستی عایق حرارت گیر 

  کد کارگر مشغول به کار : HO

  مراحل اصلی فعالیت :

  016 TP : نصب عایق حرارت گیر اگزوز توسط 3 عدد پیچ .

  017 TP : عبور دادن کابل ترمز دستی از زیر به داخل اتاق و ثابت کردن آن به زیر بدنه .

  013 TP : مونتاژ قلاب اگزوز و نصب آن زیر اتاق توسط دو عدد پیچ و قرار دادن حلقه های لاستیکی مربوط.

  631 TP : اتصال عایق حرارت گیر دوم برای خودروهای CNG.

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >سینی حرارتی کابل ترمز دستی بست اگزوز

  5 نصب عایق حرارت گیر اگزوز

   

  ایستگاه 4 : جعبه فرمان 

  کد کارگر مشغول به کار : OG

  مراحل اصلی فعالیت :

  284 TP : نصب گل پخش کن زیر چرخ جلو توسط خارهای مربوط به سمت چپ .

  008 TP : نصب مجموعه جعبه فرمان « ابتدا درگیر کردن پیچ ها و سپس محکم کردن آنها ».

  020 TP : نصب سه عدد خار نگهدارنده لوله های ترمز چپ و راست چرخ های جلو در محفظه موتور شامل دو عدد در سینی جلویی و یک عدد روی آستر گلگیر چپ .

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >گل پخش کن مشکی رنگ سه عدد خار نگهدارنده لوله های ترمز مجموعه جعبه فرمان

  6 و (06)6 جعبه فرمان

   

  ایستگاه 5 : پرایمر

  کد کارگر مشغول به کار : OF

  مراحل اصلی فعالیت :

  294 TP : زدن پرایمر مشکی رنگ به کادر شیشه عقب توسط قلم مو

  149 TP : زدن پرایمر مشکی رنگ به کادر شیشه جلو توسط قلم مو

  048 TP : عبور شیلنگ شیشه شور از سوراخ درب موتور و قرار دادن در موقعیت مناسب روی گلگیر جلو راست و نصب نازل به روی درب موتور .

  078 TP : نصب خارهای میل درب موتور و نصب میله نگهدارنده درب موتور بر روی آنها

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >ماده پرایمر مشکی رنگ شیلنگ آبپاش میله نگهدارنده درب موتور نازل آبپاش  

   

   

   

   

   

   

   

   

  7 زدن پرایمر مشکی رنگ      01) 7 عبور شیلنگ شیشه شور از سوراخ درب موتور

   

  ایستگاه 5 : سه راهی ترمز 

  کد کارگر مشغول به کار : FO

  مراحل اصلی فعالیت :

  067 TP : بستن موقت لوله های ترمز و چرخ های عقب به شیر سه راهی ترمز و بستن مجموعه به دیواره محفظه موتور .

  068 TP : محکم کردن چهار لوله مرتبط به شیر سه راهی ترمز مربوط به چرخ های عقب و جلو روی دیواره محفظه موتور .

  196 TP : جا زدن گرد گیرهای دور لوله گاز کولر داخل محفظه موتور روی سینی جلو پا .

  ??? TP : گذاشتن مجموعه کولر روی کانوایر و جدا کردن گردگیرهای دور لوله از مجموعه .

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >سه راهی ترمز گردگیرهای مخصوص مشکی رنگ برای سینی جلو پا مجموعه کولر

  9 سه راهی ترمز

   

  ایستگاه 5 : گردگیر کف

  کد کارگر مشغول به کار : HO

  مراحل اصلی فعالیت :

  023 TP : جا زدن خارهای مشترک نگهدارنده سیم کشی عقب و کابل قفل باز کن درب باک و درب صندوق عقب به تعداد 7 عدد روی تراورس طولی سمت چپ پایین .

  002 TP : نصب 9 عدد درپوش سینی کف و جلوی پا قسمت پایین و یک عدد زیر صندلی عقب ، دو عدد درپوش کوچک در قسمت جلو وسط و درپوش های تراورس طولی در رکاب درب دو طرف اتاق .

  188 TP : نصب درپوش های سینی جلو پا قسمت بالا داخل اتاق .

  229 TP : نصب درپوش های زیر صندلی عقب سمت چپ و راست .

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >خارهای سیم صندوق عقب 9 عدد درپوش مشکی رنگ ریز برای کف اتاق

  10 9 عدد گردگیر سینی کف

   

  ایستگاه 5 : لچکی و چراغ خطر سمت چپ

  کد کارگر مشغول به کار : BO

  مراحل اصلی فعالیت :

  112 TP : جا زدن شیشه مولدینگ سمت چپ و گیر دادن و بستن مهره های مربوط در مدل های 4 درب .

  278 TP : نصب خطر عقب سمت چپ .

  076 TP : زدن ضربه گیرهای نمدی جای زاپاس و جای جک .

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >شیشه لچکی سمت چپ و مهره های مربوطه . چراغ خطر سمت چپ و مهره های مربوطه . 4 عدد تیکه نمدی .

  8 نصب لچکی

   

   

   

   

   

   

   

  19   نصب چراغ خطر                       165 4 عدد ضربه گیرهای نمدی زاپاس

   

   

  ایستگاه 6 5: سیم کشی صندوق

  کد کارگر مشغول به کار : BO

  مراحل اصلی فعالیت :

  420 TP : نصب بست کمربندی پیله دار برای ثابت کردن سیم کشی داخل صندوق عقب و سیم درب باز کن درب صندوق به آستر گلگیر عقب چپ .

  422 TP : هدایت سیم کشی عقب زیر تابلت و زدن بست های آن .

  328 TP : عبور سیم سوئیچ لای درب عقب راست .

  322 TP : عبور سیم سوئیچ لای درب عقب چپ .

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >بست کمربندی پیله دار پیچ 32 هدایت سیم پیچی به زیر تابلت عقب

  ایستگاه 6 : سیم کشی صندوق 

  کد کارگر مشغول به کار : OD

  مراحل اصلی فعالیت :

  077 TNG : زدن خارهای نگهدارنده دسته جک

  211 TNG : هدایت سیم کشی عقب روی آستری گلگیر عقب راست و ثابت کردن آن توسط بست کمربندی و دو عدد برچسب نگهدارنده .

  324 TP : هدایت کابل قفل باز کن باک از داخل صندوق به پشت درب باک

  438 TP : ثابت کردن سیم کشی عقب داخل صندوق چپ و راست توسط چسب های ورقه ای و همچنین روی تقویت لولا و آستری درب صندوق عقب توسط بست های موجود .

  193 TP : نصب موقت دو عدد پیچ ضربه گیردار پایه کندانسور کولر به تراورس بالایی رادیاتور .

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >خارهای مخصوص .چسب ورقه ای . پیچ ضربه گیر مخصوص

  (01) 11 ثابت کردن سیم کشی عقب توسط چسب های ورقه ای

   

  ایستگاه 6 : صافی بنزین 

  کد کارگر مشغول به کار : BO

  مراحل اصلی فعالیت :

  287 TP : نصب درپوش های جای زاپاس

  313 TP : جا زدن ضربه گیر قلافی فنر درب صندوق عقب

  91 TSI : نصب سیستم کنترل فشار هوای باک همراه با واشر لاستیکی و گرد گیر مربوطه قسمت بالایی آستر گلگیر عقب سمت چپ توسط یک پیچ و یک مهره و ثابت کردن سر یکی از شیلنگ ها توسط گرد گیر مربوطه بر روی گلگیر زیر سپر عقب .

  417 TSI : جا زدن دو عدد بست کمربندی روی آستر گلگیر جلو چپ .

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >صافی دو قلو « منبع تقطیر » بنزین . ضربه گیر قلافی فنر .بست کمربندی . درپوش مشکی رنگ .

  12 سیستم کنترل فشار هوای باک                       165 4 عدد درپوش جای زاپاس

   

  ایستگاه6 : سیم کشی کف 

  کد کارگر مشغول به کار : DO

  مراحل اصلی فعالیت :

  210 TP : هدایت سیم کشی عقب روی آستری گلگیر عقب چپ و عبور آن از سوراخ به داخل صندوق و ثابت کردن آن توسط چسب های ورقه ای و نگهدارنده .

  332 TP : عبور دادن کابل قفل باز کن درب صندوق و به داخل صندوق

  340 TP : نصب سیم کشی عقب در محدوده تراورس مرکزی اتاق و چسباندن بر چسب های نگهدارنده .

  334 TSI : حمل سیم کشی عقب و نصب آن در محدوده رکاب سمت چپ.

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >سیم های برق کف و صندوق عقب اهرم باک بنزین و صندوق عقب چسب ورقه ای . نمدی زیر داشبورد .

  13 سیم کشی کف و ثابت کردن آنها با چسب ورقه ای

  34 نصب سیم کشی عقب در محدوده تراورس مرکزی اتاق

   

  ایستگاه 6 : مکانیزم برف پاک کن 

  کد کارگر مشغول به کار : FO

  مراحل اصلی فعالیت :

  053 TP : عبور دادن آنتن از سوراخ بیرونی ستون جلو چپ توسط ابزار مخصوص ، بستن پیچ های مربوط به روی ستون « در پرایدهای قدیم » .

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی مونتاژ پراید

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی مونتاژ پراید , گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی مونتاژ پراید , پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی مونتاژ پراید , دانلود کارورزی گزارش کارآموزی مونتاژ پراید , گزارش کارورزی گزارش کارآموزی مونتاژ پراید , پروژه کارورزی گزارش کارآموزی مونتاژ پراید , کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی مونتاژ پراید , کارورزی در مورد گزارش کارآموزی مونتاژ پراید , نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی مونتاژ پراید , گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی مونتاژ پراید
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت