گزارش کارآموزی طرح پایان کارآموزی در شرکت پایه بتون بینالود

تعداد صفحات: 44 فرمت فایل: word کد فایل: 4089
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: کارخانجات و شرکت ها
قیمت قدیم:۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی طرح پایان کارآموزی در شرکت پایه بتون بینالود

  پیاده کردن نقشه

  درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه – قطعه – برخیابان اصلی ، ویافرعی کاملاً مشخص است .

  چنانچه فرض شودخیابان کشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ کوبی ، بر، زمین تعیین میگردد.

  معمولاً قطعات بامیخ کوبی که قبلا انجام شده است مشخص می باشد. میخ گوشه زمین را، برابرباوضع جغرافیای زمین ازنظرشمال وجنوب پیاده می کنیم . ازمیخ مذکورریسمان کشی کرده وازگونیای بزرگ استفاده می نماییم وضلع دوم زمین رتبه دست می آوریم .

  برای اینکه دقت بیشتری داشته باشیم می توان ازرابطه مثلث ( 3 و 4 و 5 ) استفغده کرده یعنی برروی دوضلع ریسمان – کار3 واحدو4 واحدراانتخاب کرده ووتررابا5 واحدکنترل می نماییم ، خصوصاً اگرواحدها، بزرگ انتخاب شوند.

  مثلاً 3 – 4 – 5 مترازنبش زمین که برابربانقشه های شهری ونقشه برداری میباشدمیخ کوبیده میشود، باندازه طول زمین ( ضلع دوم ) ازمیخ نبش ، جلوآممده انتهای طول رامیخ کوبی می کنیم .

  ضلع دیگرطول زمین رابامترکشی ازنقطه عرض تعیین کرده ، ازمیخ چهارم به وسیله برداشت مترطول وعرض زمین راکنترل می نماییم .

  چنانچه خواسته باشیم کارهای انجام شده رادقیقاً کنترل نماییم ازگوشه های میخ کوبیده شده درزمین ، به وسیله مترفلزی چپ راست برداشته ( یعنی اقطارچهارضلعی راکنترل می نمایبم ، وقتی اقطارمساوی باشندحتماً گوشه هاقائمه 90 درجه می باشند) .

  چنانچه دراراضی ( منطقه ) خیابان کشی ویاجدول – بندی نشده باشدبامیخهای برخیابان نیزمیتوان نقاط زمین ( گوشه رابرابرنقشه 2000 ) بدست آورد.

  پیاده کردن نقشه بدین روش ، برای زیربناهای کم بوده ، وزمانی که زیربنازیادباشدپیاده کردن نقشه به وسیله دوربین انجام میشود.

  پیاده کردن نقشه بادوربین

  دراراضی پس ازعمل نقشه برداری ، ابتدامحورخیابان هامیخ کوبی شده وسپس میخ کوبی قطعات انجام می گیرد. آنگاه نقشه زمی ن هاتهیه می شود.

  میخ کوبی به وسیله میخ های چوبی انجام می گیرد. معمولاً وسط میخ چوبی میخ معمولی فلزی کوبیده می شودتادقت عمل بیشتری صورت گیرد.

  دوربین تئودولیت راروی سه پایه مستقرمیسازیم . دوربین راطوری ترازکرده که ازشاقول دیدگانی میخ (  m  ) رارؤیت نماییم .

  درامتدادمیخ زیردوربین ، میخ دیگری که ( بر ) زمین را، نشان میدهدوجوددارد. وسط میخ چوبی مذکوررانیزمیخ فلزی میکوبیم .

  کمک نقشه بردارنوک ژالن راروی میخ ( n  ) میگذارد، چنانچه ازشاقول استفاده شوددقت کاربیشترخواهدبود.

  ازدوربین به نخ شاقول قراول روی کرده تاتاررتیکول برنخ شاقول منطبق شود. ابتدادوربین را( 00 ، 0 ) کرده سپس باقراول روی درمسیر، نقاط مختلف رامیخ کوبی می نماییم . تانقاط پشت تاپشت به دست آید. طول ویاعرض زمین راروی محورپیاده کردن دونبشس انتهاوابتدای بعدرامیخ کوبی می نماییم ( میخهای  a  و  b  )

  دوربین راروی میخ a  مستقرکرده پس ازترازکردن وشاقول نمودن به وسیله شاقول دیدگینی ، به میخ  b قراول روی کرده دوربین را( 00 . 0 ) می کنیم .

  دوربین راآنقدربه طرف راست چرخش داده تازاویه 90 درجه بامحورافقی بسازد. فوراً دوربین راقفل کرده ، کمک نقشه – بردار، ژالن رابه حرکت درمی آوردتابرروی تاررتیکول واقع شودوژالن رؤیت گردد.

  بانوک ژالن زمین رانشانه گذلشته ، عمل رابه وسیله شاقول دنبال کرده تانخ شاقول درامتدادتاررتیکول واقع گردد. بلافاصله نقطه مذکوررامیخ کوبی

  (میخ d ) میکنیم .

  برای تعیین طول ویاعرض ساختمکان ازمیخ a  متراژ نقشه راپیاده کرده میخ مجدد c  که بعددوم است میکوبیم این محل گوشه دوم ساختمان می باشد.

  برای تعیین ضلع سوم می توان دوربین رادرنقطه b  یا  c  قرارداد. چنانچه دوربین درنقطه  c  مستقرشودبهتراست . پس ازاستقراردوربین درنقطه  c  وانجام ترازوشاقول کردن دوربین ، ژالن راروی نقطه a  فرترداده ، دوربین راچرخش میدهیم تاژالن ویانخ شاقول ویاخودنقطه  a  رؤیت شود. ازاین نقطه دوربین راآنقدربه طرف راست چرخش داده تاروی محورافقی درجه 90 دیده شود. بلافاصله دوربین راقفل می کنیم ومیخ  f  رابزمین کوبیده ، ازنقطه  c  طول  ab  راکه برابراندازه زیر- بنااست ، باکوبیدن میخ e  مشخص می نماییم که ضلع سوم وگوشه ساختمان ودرواقع اگرزاویه برداری رادرست انجام داده باشیم آخرین میخ خواهدبود.

  برای دقت بیشتروکنترل عملیات دوربین رادرنقطه e  مستقرکرده پس ازتراز وشاقول کردن دوربین به نقطه  c  قراول روی می نماییم ، دراین محل دوربین را( 00 ، 0 ) کرده ، دوربین راازچپ به طرف نقطه  b  حرکت می دهیم . جنانچه زاویه افقی دوربین 90 درجه رانشان داده ونقطه b  نیزدقیقاً برروی تارتریکول منطبق شودعملیات کاملادرست وگرنه بایدعملیات مجدداً تکرارشود.

  میخ های آف

  بعدازتعیین میخ های اصلی گوشه های بنا، برای اینکه درموقع گودبرداری میخهاازبین نروددقیقاً درامتدادمیخهای نبش ، معمولاً 2 مترعقب ترازمیخ اصلی ، میخ کوبی می شود. معمولااین میخ هاآرماتوربوده واطراف آن بابتون محکم می شود، بطوریکه سرمیخ باندازه 5 / 1 سانتیمترازبتون بیرون باشد.

  برای اینکه میخ برای عملیات بعدی مشخص باشدسرآنرابارنگ سرنج قرمزمی نمایند.

  بایدتوجه داشت وسایل سنگین وماشین آلات نبایدبرمیخهای آف نزدیک شوندوهمیشه اطراف آن باچیدن بلوک – آجرویاموارددیگرمشخص میگردد.

  پیاده کردن نقشه درامتدادمیخ آف

  ازمیخ های آف درتمام مراحل گودبرداری – فنداسیون سازی وکرسی چینی وبالاخره دریک رجی کردن بنااستفاده میگردد.

  ریسمانکشی بامیخ های آف انجام شده وپیاده کردن نقشه درکف وسیله امتدادشاقول میباشدوکاردقیقاً گونیاپیاده میگردد.

  جوشکاری باقوس الکتریکی

  تعریف :

  جوشکاری عبارت ازاتصال وآمیختن ذرات دوقطعه فلزبیکدیگردرحالت مذاب میباشد.

  درجوشکاری بابرق برای ذوب کردن محل اتصال دوقطعه ازحرارت زیادقوس الکتریکی ( حدود5000 درجه سانتیگراد) استفاده می شود.

   

  احتیاطات ایمنی درجوشکاری بابرق :

  سوختگی چشم دراثراشعه زیان اورقوس الکتریکی متداولترین آسیبی است که جوشکارباان روبرومی شود. این سوختگی دراثرنگاه کردن به قوس الکتریکی بدون استفاده ازماسک ایجادمی شود.

  علامت مشخصه دردچشم دراثرجوشکاری اینست که جوشکاراحساس می کندمثل اینکه مقداری شن درچشمش پاشیده باشندونسبت به نورحساسیت داردومعمولاً پس از24 تا48 ساعت چشم معالجه می شود.

  هرگزبدون استفاده ازماسک حتی جندلحظه به قوس الکتریکی نگاه نکنیدچون دردشدیدی درچشم احساس خواهیدکرد.

  سوزش چشم رانمی توان بسرعت معالجه کردوبرای تخفیف موقتی ان بهتراست کمپرس آب یردروی چشم گذلشته یااینکه ازآمپولهایی استفاده کرد.

  می توان باگذاشتن پوست بعضی ازمیوه هامثل خیاروسیب بروی چشم تاحدودی ازناراحتی چشکم کاست .

  خطرتشعشع شعله

  علاوه برموقع جوشکاری بابرق مقداری تشعشع ازقوس الکتریکی بوجودمی ایدکه باعث سوختگی دست وصورت می شود.این سوختن شبیه آفتاب زدگی است وباعث سرخ شدن پوست وسوزش ان می گردد.

  برای محافظت ازاین تشعشع بایدبوسیله ماسک ودست کش ازبرخورداشعه به بدن جلوگیری کرد.

  گازهای زیان آورقوس الکتریکی

  درموقع جوشکاری مخصوصاص باالکترودهای پوشش داردودوگازی به وجودمی آیدکه بایدتهویه گردد.

  هنگام جوشکاری فولادهایی که پوششی ازفلزات دیگرمانندروی وسرب دارندمقدارتولیداین گاززیادتروسمی ترمی باشد.

  چنانچه جوشکاری درهوای ازادانجام شوداین گازهاخطرچندانی ندارندولی اگرمحل جوشکاری بسته ومحفوظ باشدحتماصبایدگازهای حاصله رابه وسیله تهویه خارج کرد.

  خطرات قلم زنی وپاک کردن گرده جوش

  درموقع جوشکاری باالکترودپوسته ای روی گرده جوش قرارمی گیرد. این پوسته محل جوش راازترکیب شدن باگازهای موجوددرهوامحافظت می کند.

  هنگامیکه بخواهیم چندلایه ( پاس ) رویهم جوشکاری کنیم یاروی جوش راصاف یارنگ امیزی کنیم بایدپوسته جوش راکاملاً پاک کرد. هنگام قلم زدن وپاک کردن گرده جوش مخصوصاً وقتی که کار، گرم باشدبایدعینک مخصوص یاسپرمحافظ بکاربردزیرااصابت ذرات داغ فلزبچشم یاصورت ممکن است سبب خطرات غیرقابل جبران شود.

  ماسک جوشکاری چشم راذربرابرقلم زنی محافظت نمی کند. بعضی ازجوشکاران که حوصله عوض کردن ماسک راباعینک ندارندبدون عینک شروع به پاک کردن گرده جوش میکنندوبایدازاین عمل شدیداً جلوگیری کرد.

  وسایل جوشکاری بابرق

  ماسک جوشکاری : برای حفاظت درمقابل قوس الکتریکی بایدازماسک جوشکاری استفاده کردجنس ماسک جوشکاری بایدسبک ومقاوم وغیرقابل احتراق باشد.

  میخ پرچهای ماسک بایدازطرف داخل کاملاً عایق باشدتاالزاتصال بابرق گرفتگی جلوگیری شود.

  ماسک دارای دریچه بایک شیشه رنگی ویک شیشه سفیدمیباشدکه جرقه های حاصله ازجوشکاری بشیشه سفیداصابت کرده واززخمی شدن شیشه رنگی جلوگیری می کندوهرچندیک مرتبه شیشه سفیدرابایدعوض کرد.

  شیشه تیره ماسک ، ازلحاظ درجه تیرگی متفاوت میباشد.

  ماسکهابه دوصورت دستی وکلباهی ساخته می شوندکه درموقع جوشکاری درارتقاع وبالای سرازماسک کلاهی استفاده میکنند.

  شیشه رنگی بایددرماسک کاملاً جذب بوده وشکافی نداشته باشدتاباعث ناراحتی چشم شود.

  لباس کار

  برای جوشکاری برق علاوه برلباس کاربایدپیش بندچرمی ، دستکش وبالاپوش چرمی وپابندوکفش محفوظ به کاربرد.

  گاهی پیش بندهایی که ازپنبه نسوزساخته شده است بکارمیبرند.

  ابزارجوشکاری

  چکش : برای تمیزکردن محل جوش ازچکش مخصوص استفاده می شود. یک سرچکش که نوک آن مانندسمبه نشان است برای خالی کردن حفره های گرده وسردیگرآن به شکل قلم است برای شکستن پوسته روی خط جوش به کارمی رود.

  جوشکاری عمدتاً به سه صورت اجرامی شودکه مختصراً آنهارابیان می کنیم

  الف – جوشکاری لب به لب دروضع تخت

  دراین روش لبه دوقطعه فلزرادریک سطح افقی نزدیک میکنیم وبعدازمیزان کردن کامل فواصل دوقطعه ابتداخال جوش هایی می زنیم . بایددقت کردکه فواصل خال جوشهابه یک اندازه باشدتاقطعه کارپس ازگرم شدن تاب وپیچیدگی پیدانکند. استحکام خال جوشهابایدبه اندازه ای باشدکه پس ازگرم شدن کاردرمقابل نیروی پیچیدگی که بوجودمیآیدمقاومت کند.

  درموقع جوشکاری قطعات فولادی بزرگ بایدازخال جوش زدن گیره وبست استفاده کردتاازتاب برداشتن آن جلوگیری شود.

  قبل ازخال جوش زدن ومحکم نمودن کاربایدلبه قطعات راآماده ساخت .

  1-ذرزلب برگردان : برای جوشکاری ورقهای فولادی که تا2 میلیمترضخامت دارندازاین روش استفاده می شودوبایدلبه ورق هارابه اندازه 90 درجه خم کرده وپهلوی یکدیگرقرارداده وارتفاع لبه برگردان حدود3 – 1 برابرضخامت ورق باشد.

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی طرح پایان کارآموزی در شرکت پایه بتون بینالود

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی طرح پایان کارآموزی در شرکت پایه بتون بینالود, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی طرح پایان کارآموزی در شرکت پایه بتون بینالود, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی طرح پایان کارآموزی در شرکت پایه بتون بینالود, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی طرح پایان کارآموزی در شرکت پایه بتون بینالود, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی طرح پایان کارآموزی در شرکت پایه بتون بینالود, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی طرح پایان کارآموزی در شرکت پایه بتون بینالود, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی طرح پایان کارآموزی در شرکت پایه بتون بینالود, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی طرح پایان کارآموزی در شرکت پایه بتون بینالود, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی طرح پایان کارآموزی در شرکت پایه بتون بینالود, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی طرح پایان کارآموزی در شرکت پایه بتون بینالود
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت