گزارش کارآموزی مقدمه ای بر پیش آموزش دبستانی

تعداد صفحات: 48 فرمت فایل: word کد فایل: 4150
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی
قیمت: ۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی مقدمه ای بر پیش آموزش دبستانی

  رومینا از من پرسید که چه با ید چه چیزی بکشد. این  در حالی بود که قبلا به او گفته بودم برایم آدمکی بکشد که  از هر جهت شبیه خود او باشد. چون کا رش را شروع  نکرد به او گفتم کوچک و بزرگ ، ویا دختر و پسر بودنش به میل خودت است .هر طوری که دوست داری بکش.

  او کمی فکر کرد و بعد شروع به کشیدن کرد. همه چیز را با تا مل و آرامش می کشید. مثل اینکه نمی دانست شخصیت مورد نظر را بکشد یا نه . برای نمونه در کشیدن دامن  ابتدا خطوط خیلی کمرنگی را کشید وبعد خطوط اصلی را.

  زما نی که دست از کا ر کشید، کمی به نقا شی اش نگا ه کرد و گفت : دیگه فکر میکنم کا فی با شه. به سؤال من که پرسیدم  آیا  می خواهد آن را کا ملتر کند، جواب منفی داد.

  *تست ترسیم خانواده

  زهرا میزایی،6ساله،پیش دبستانی          تارخ اجرا:

  وضعیت زهرا در هنگام نقاشی:

  زهرا نقا شی را با کشیدن خا نه در وسط صفحه آغا ز کرد. کا رش را با تما یل شروع کرد و خیلی سریع به کا ر خود ادامه داد. بعد از خانه ابتدا دختر ( آدمک سمت چپ ) و سپس  پسر    ( آدمک سمت راست ) را کشید و بعد از آن چمنها را.

  در توضیح اینکه اینها چه کسا نی هستند، گفت :

  اینها یک دختر و پسرند. خواهر و برادرند. اومدن بیرون خونشون. پرسیدم بقیه ی افراد        خا نواده کجا هستند؟

  گفت همه توی خونه هستنند. مید ونی ، آخه براشون مهمون  اومده اینها با هم اومدن خرید. گفت دختر از همه مهربو تره چون خوش اخلاقه. پسر از همه کمتر مهربونه برای اینکه بد اخلاقه. اضا فه کرد که اونها با هم دعوا میکنند ولی با   هم دوست هم هستند. پرسیدم اگر بخواهیم برویم گردش و یک نفر توی ماشین جا نشه اون یک نفر کیه؟

  گفت پسر برای اینکه خیلی شیطونه. پرسیدم یک نفر شیطنت کرده ، اون کیه گفت : پسر. گفتم چه جوری تنبیهش کنیم؟ جواب داد اگر نبریمش بیرون خودش تنبیه میشه.

  پرسیدم دلت میخواهد جای کدام یکی از اینها باشی، گفت : دختره چونکه مهربونه. در آخر هم در جواب سؤال من   اضا فه کرد که اگر بخواد دوبا ره نقا شی بکشه یه چیز دیگه میکشه. زهرا در تما م مدت کشیدن نقاشی آرام بود و با تمرکز و دقت کا ر خود را انجام میداد.

  * تست ترسیم خانواده

  رومینا ندری ،9 ساله،سوم دبستان          تارخ اجرا:

  وضعیت رومینا در هنگام نقاشی:

  به رومینا توضیح دادم که یک خانواده بکشد. پدر، ما در، خواهر، برادرو هر کس دیگری که دوست دارد، در هر جایی که دلش میخواهد.

  رومینا کمی به برگه ی خا لی نگا ه کرد و بعد به آرامی کا رخود را شروع نمود. کارش را از وسط صفحه، سمت چپ آغا زکرد ابتد ا کو دک را کشید. بعد پدر ودر آخر مادر را کشید.

  او سیر طبیعی را از نظر رشدی در نقاشی خود در پیش گرفته است.

  رومینا در نقاشی به ارزنده سا زی خود پرداخته استو با کشیدن مو لباس و لبهای خندان ،خود شیفتگی را که از خصوصیات دوران قبل کودکی است به تصویر کشیده است.بر اساس آنچه در نقاشی دیده می شود به نظر می رسد که او تمایل به تک فرزنی دارد.

  رومینا کودک را از سایرین خوشبخت تر می داند چرا که او فرصت انجام کارهای زیادی را ذارد . پدر از همه کمتر خوشبخت است چرا که از بقیه کمتر زحمت می کشد.پدر دومین شخصیت نقاشی شده ی اوست.او در کشیدن پدر باا کمی تردید رفتار می کرد.او در ابتدا برای پدر انکشت دست کشید ولی تا توجه مرا به خود ندید آن را پاک کرد.

  مادر مهربانترین است چرا که او به کودک برای انجام کارها ی اشتباه فرصت میدهد.ولی پدر ازهمه کمترمهربان است  چرا که این فرصت را به کودک نمی دهد.

  کودک دلش می خواهد به جای مادر باشد چون او میتواند به همه کمک کند.از آنجا که کودک برادر های خود را در این نقاشی به تصویر نکشیده است ،می توان گفت که او به گونه ای خواستار نبودن آنهاست.

  او تاکید دارد که این خانواده ی خود او نیست و در ضمن تمایلی به کشیدن خانواده ی خود نداشت.از آنجا که کودک اولین نفری است که او کشیده و اورا خندان کشیده ،به نظر میرسد که او دچار نوعی خود شیفتگی شده است.

   گر چه رابطه او با پدرش در واقعیت چندان زیاد نیست ولی از آنجا که پدر نفر دوم در نقاشی است ،من تصور میکنم که او خواهان رابطه ای قویتر با پدر است.پدر او دچار مشکلات جسمانی است و اکثر ساعات روز را در خانه سپری میکند.

  در واقعیت او رابطه ی خوبی با مادرش داردو دلش هم می خواهد که جای او باشد.مادر او چادری به سر میکند و مادر نقاسشی او نیز چنین است.

  او می گوید که این خانواده در مسافرت به دریا هستند .به نظر میرسد که این موضوع از آرزو های رومیناست.

  پیش دبستا ن و دبستا ن آزادی واقع درخیابان هفتم افسریه در سال 1359 تاسیس گردیده است.  این مدرسه دولتی است و توسط سرکا ر خا نم رضا یی مظفر مدیریت می شود.

  مدرسه دارای دو حیا ط می با شد. حیا ط جلویی مدرسه با وسعت کمتر محل رفت و آمد کا در مدرسه ومحل با زی کودکا ن پیش دبستا نی در ساعا ت تفریح است . حیا ت پشتی مدرسه  با وسعت  بیشتر محل با زی و ورزش   کودکا ن دبستا نی است و درب ورود و خروج بچه ها در این قسمت واقع شده است.

  مدرسه سا ختما نی دو طبقه است که علاوه بر کلا سها ی درس در طبقه ی اول ، اتا ق مدیریت ، اتا ق معا ونین ،  اتا ق جلسا ت ، کتا بخا نه ، اتا ق بهداشت ، اتا ق کا مپیوتر، دفترداری  و آبدارخا نه نیزقراردارند.

  در طبقه ی دوم علاوه بر سا یر کلا سها اتا ق فعا لیتهای تربیتی ، آزما یشگا ه و نما ز خا نه نیزدیده می شوند.

  سا لن ورزش ، انبار وسا یل مدرسه ، دسشویی و آبخوری و بوفه از جمله امکا نا تی است که در حیا ت مدرسه  دیده می شود. علاوه بر این در حیا ط ، توروالیبا ل ، توربسکتبا ل ، میز پینگ پونگ ، و چندین صندلی سیما نی برای نشستن  بچه ها وجود دارد.

  این مدرسه دو شیفته است ، شیفت اول شا مل 2 کلاس پیش دبستا ن وکلا سهای سوم ، چها رم و پنجم ، و شیفت  دوم شا مل کلا سهای اول ، دوم و یک کلا س چهارم وپنجم می با شد.

  رومینا ند ری دانش آموز کلا س سومی است که در انتهای راهری سمت چپ در طبقه ی اول واقع شده است .

  این کلا س به جهت داشتن دو پنجره ی بزرک درسمت راست کلا س از نورگیری خوبی برخورداراست (درهنگا م نشستن بچه ها ، پنجره در سمت چپ آنها قرار می گیرد). 22 دانش آموز این کلا س در 14 نیمکت می نشینند که 3 نیمکت این کلا س خا لی است.

  دیوارهای کلا س با اشکا ل مختلف ، روز نا مه دیواری ، برنا مه ی هفتگی و عکسها یی از بچه ها تزئین شده است . به این علت که  این کلا س در ساعت  بعد از ظهر برای   پا یه ی اول می با شد ، بسیا ری از مطالب به دیوار زده شده مربوط به این پا یه است.

  زهرا میرزایی در کلاس پیش دبستانی که در طبقه ی دوم قرار دارد ، درس می خواند.

  این کلا س اتا قی است که نسبت به سا یرکلا سها از فضا ی کمتری بر خوردار است . این کلا س تنها یک پنجره دارد  که قا در نیست نور کافی را برای این فضا تا مین کند.           

  بر دیوار ها ی این کلا س عکسها ی بچه ها ، لیست  حضور و غیا ب که برای هر کود ک  با  تصویری از یک  میوه  به عنوان علا مت مخصوص ان  کودک ، تا بلوی وضعیت آب و هوا و تاریخ روزها ، ما ه و فصل ، تعدادی از نقا شی  بچه ها از منا سبت ها ی مختلف ، د یده  می شود . در کلا س یک تخته سیا ه برای استفا ده ی  بچه ها در مواقع خاص وجود دارد.          19 دا نش آموز این کلا س پشت 4 میز مدور می نشینند.

  کودکان این گروه مشخصات خاص خود را با رفتاری متفاوت از سایر گروه ها نشان میدهند ولی گاهی به نظر میرسد که رفتاری مشابه سایر گروهها دارد.

  رفتار آرزوپرورها بر حسب درجه و تغیرات نشانه های زود انگیختی  نا کار اوری و دیر آهنگی ، به طور محسوس ،متفاوت می شود. از مشخصات انگیختگی آرزو پرورها حساسیت و آسیب پذیری آنهاست.

  از لحاظ منش شناسی ناکا راور هستند،یعنی نیروی ذخیره ی بدنی به اندازه ی کافی ندارند.بر اساس محدود بودن یاپهناوری میدان آگاهی آنها ، دیر آهنگیشان متغیراست.

  بر اساس مشاهدات صورت گرفته رمینا ندری جزء گوه آرزو پرورها است.

  ضمن مطالعه ی منش ها یکه که در ساختمان آنها خصیصه های زود انگیختی ،نا کار آوری و دیرآهنگی  "آرزوپرورها" دیده میشود با رفتارهای فوق العاده متفاوتی برخورد میکنیم که تحت چهار عامل تغیر میکند:

  01تغییر خصیصه های منش

  رفتار آرزوپرورها بر حسب درجه و تغیرات نشانه های زود انگیختی  نا کار اوری و دیر آهنگی ، به طور محسوس ،متفاوت می شود.گاهی از لحاظ بدنی و خلق و خوی شبیه" جوشی ها "هستند با اندامی شکننده ورو حیه ای آماده ی انگیخته شدن. برخی مواقع مانند" خونسرد ها" در برخود با پیش آمدهای ناگوار وشدید به سختی عکس العمل نشان میدهند.

  گاهی نیز" فرارهای نوجوانی" در آرزو پرورها دیده میشود.چنین رفتاری در درون نگری ژرفشان را از نظر پنهان میدارد. و موجب میشود آنها را با "کرد مندها" اشتباه کنیم.

  02عقده ها

  مطالعات نشان میدهد این دسته از منش ها نسبت به آنچه که روانکاوان آن را "عقده" می نامند حساسیت بیشتری دارند. چند عامل باعث ایجاد این عقده ها در آرزو پرورها  هستند.

  اول درونگرایی و رنج پذیری ، دوم دیر آهنگی که موجب طولانی شدن تاثرات میگردد.سوم نیاز شدید آنها به مهربانی و نوازش است که سبب حساس شدن بیش از حد آنها در برابر محرومیت ها میگردد.

  03تغییرات محیط

  همراه با آرزو پرور ها محیط های باز و بسته وجود دارد.در بر خی موقعیت ها برای ارتباط با سایرین پیشقدم میشوند،خوش بر خورد و با نشلط هستند و در برخی از موقعت ها  بنحو تعجب آوری در خود بسته می شوندو ارتباتشان را با دیگران قطع می کنند.

  04میزان هوش

  هوش زیاد به دو صو رت  رفتارآرزو پرور ها را تحت تاثیر قرار می دهد یا در او این احساس غرور انگیز را ایجاد میکند که میپندارد بهتر از دیگران است  یا در اثر موفقیت های تحصیلی این احساس خود به خود در او ایجاد می شودو اثرات دیر آهنگی را در او دگرگون میکند میدهد.

  اما اگرهوش آرزو پرورکم باشد احساس ضعف و عقب افتادگی در او پیدا می شود و فاصلهای که او را از محیط و دیگران جدا میساخت بیشتر میگردد.

  باید توجه داشت که کودکان آرزو پرور معمولا کمتر از آنچه هستند باهوش به نظر می رسند،زیرا برای عکس العمل به زمان احتییاج دارند و برای سازگار شدن باید از خود تلاش نشان بدهند.

  آرزوپرورها را از نوع برخوردی که با دیگران دارند،بویژه  اشخاص ناشناس ،می توان شناخت.

  بدین صورت که توجه و از عکس العمل از خود نشان نمی دهند و با حالت خجالت آمیز رفتار می کنند.

  ظهور خجالت در آنها بدین صورت است که در برخورد اول احساس ناراحتی می کنند.به طور محسوس تمایل به قطع مکالمه و رابطه ی خود دارندو احساس مبهمی از ناایمنی در آنها دیده میشود.این خجالت با خنده و تصنع همراه نیست و زودگذر نمی باشد.

  این خجالت نتیجه ی دیر آهنگی است و با کم حرفی،نگرانی ،بدگمانی ودشمنی همراه است.

  خجالت با وجوه مختلفی خودرا نشان میدهد:

  ممکن است به شکل ساده یث غفلت زدگی باشد،نگاه به جای دیگر است که گویی از آنچه ما درک می کنیم  درآنها چیزی دیده نمی شود.یا ممکن است به شکل در خود فرو رفتن ارادی و عمدی همراه انقباض چهره باشد.وبلاخره ممکن است به شکل ناشیگری ساده ای ظاهر شود.

  باید متوجه باشیم در برخورد با کودک آرزو پرور بیستی شکیبایی و ملایمت داشته باشیم.کودک آرزو پرور به سختی رام می شود و لی در عوض بسیار وفادار است.

   

  01انگیختگی

  از مشخصات انگیختگی آرزو پرورها حساسیت و آسیب پذیری آنهاست.

  این ن حالات در آنها همیشه به صورت نهانی است و به آسانی به آن اقرار نمیکنند.خصوصا در برابر امور کوچک ظاهرا بی اعتنا باقی میمانند به حدی که از بروز انگیختگی خود جلوگیری میکنندکه خونسرد و وارفته جلوه میکند.وهمه چیز چنان میگذرد که انگار آرزوپرور ناگهان با دیوار دیر آهنگی برخورد کرده است.البته این ترکیب زود آهنگی و دیر آهنگی نادر است وآرزوپرورهایی که قهر میکنند و گوشه گیرند فراوان نیستند.

  در آرزو پرورها عکس العملهای درونی انگیختگی آسانتر صادر میشود ودیرتر از بین میرود.آنها مانند قطراتی که ظرفی را پر میکنند روی هم انباشته میشوند ویک محرک تازه مثل قطره ای ظرف را سرشار کرده و طوفانی به راه میاندازد.و همین امر باعث شباهت آنها به جوشی ها میشود.

  تمام عکس العملهای انگیختگی در انها باچنین وضعی بروز میکند:

  خشم،ناشکیبایی ، تاثرات ، لذتها و المها یشان بر اثر انباشته شدن نیروی انگیختگی چند برابر میشود.پیوسته تحت فشار نوعی تنش عصبی هستند حتی اگر راحت به نظر برسندو بر حسب فرصتهایی که پیش می آید ، این تنش به شکهای مختلفی بروز میکند.اما آنها سعی میکنند تا آنجا که امکان دارد خود رااز این انگیختگی دور نگه دارند.

   

  02 کار آیی

  از لحاظ منش شناسی ناکا راور هستند،یعنی نیروی ذخیره ی بدنی به اندازه ی کافی ندارند. این ناکاراوری با نوعی کند کاری  و دشواری در رفتار شان دیده میشود.این عامل دیر آهنگی جانشین وجدان اخلاقی و احساس مسئولیت آنهاست.

  دوسرچشمه برای کار و فعالیت آرزو پرورها وجود دارد:

  * نخست انگیختگی.این حالت به مقدار زیادی کمبود نیروی کارایی را جبران میکند.اگر فعالیت هایی که بالذت ، علاقمندی ذوق و عشق همراه باشدو مدتشان کوتاه گردد انگیختگی به طور طبیعی به کار میرود.

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی مقدمه ای بر پیش آموزش دبستانی

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی مقدمه ای بر پیش آموزش دبستانی, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی مقدمه ای بر پیش آموزش دبستانی, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی مقدمه ای بر پیش آموزش دبستانی, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی مقدمه ای بر پیش آموزش دبستانی, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی مقدمه ای بر پیش آموزش دبستانی, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی مقدمه ای بر پیش آموزش دبستانی, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی مقدمه ای بر پیش آموزش دبستانی, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی مقدمه ای بر پیش آموزش دبستانی, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی مقدمه ای بر پیش آموزش دبستانی, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی مقدمه ای بر پیش آموزش دبستانی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت