گزارش کارآموزی حقوق در مرکز امور مشاوران و وکلای قوی قضائیه و معاونت معزز آموزش و تحقیقات دادگستری استان آذربایجان غربی

تعداد صفحات: 405 فرمت فایل: word کد فایل: 4151
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حقوق و فقه
قیمت قدیم:۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی حقوق در مرکز امور مشاوران و وکلای قوی قضائیه و معاونت معزز آموزش و تحقیقات دادگستری استان آذربایجان غربی

   

  (فصل اول)

   

  مدیر دفتر

  و اعضای اداری دفتر دادگاه

  و نقش آنان و انواع دفاتر موجود در دادگاه ها

   

  نام و نام خانوادگی کار آموز: یحیی شجاعی

   

   

  گفتار اوّل :

  مدیر دفتر و وظایف قانونی آن

  مبحث اول : جایگاه مدیر دفتر

  بر اساس ماده 81 از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 ه . ش در معیت هر دادگاه یا «شعبه آن» یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم پرونده ها و تهیه مقدمات دادرسی برابر ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی تحت ریاست و مسئولیت رئیس شعبه انجام وظیفه می نماید.

  مدیر دفتر برابر ماده 82 از همان قانون ، به اندازه کافی ، تحت ریاست و مسئولیت خود ، تقریر نویس و ثبات  و ضباط با تعین وزیر  دادگستری (ماده 84) خواهد داشت.

  از آنجا که مدیر دفتر و سایر کارمندان اداری تحت نظارت و مسئولیت رئیس دادگاه انجام وظیفه می نمایند ، مسئولیت سوء جریان امور اداری متوجه ایشان نیز خواهد بود[1].

  بدیهی است کارمندان اداری نیز در حدود وظایف محوله مسئول بوده و در صورت تخلف از مقررات برابر قانون رسیدگی به تخلّفات اداری قابل تعقیب در مراجع اداری می باشد.

  مدیر دفتر دادگاه اگر چه دارای سمت اداری است امّا در تشکیل پرونده و جریان آن تا صدور رأی قاطع دعوی ، وظایفی به عهده داشته که بعضاً به وظایف قانونی بیشتر شباهت دارد که نمونه های آن در مواد 53 ، 54 ، 55 ، 56 از قانون آیین دادرسی مدنی تصریح گردیده است که البته با لحاظ ابعاد قضا ئی تصمیمات ذکر شده در مواد مورد اشاره به نظر ضروری می نماید که در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی مدنی به علّت عدم وجود ابلاغ و حکم

  قضائی برای مدیر دفتر مورد عنایت و توجه جدی مسئولین محترم تهیه و تنظیم لوایح قضائی و نهایتاً مقنینن در مجلس محترم شورای اسلامی قرار بگیرد .

   مبحث دوّم : اهم وظایف مدیر دفتر

  وصول دادخواست و ثبت آن

  بر اساس ماده 49 از قانون آ .د . م مدیر دفتر با دریافت دادخواست و ضمایم آن ، باید فوری آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام خواهان و خوانده و تاریخ تنظیم با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست تحویل دهد .

  صدور اخطار رفع نقص

  بر اساس ماده 54 قانون آ . د . م ظرف دو روز از دریافت دادخواست ، نقایص آن را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد که نقایص آنرا برطرف نماید و در صورت عدم اقدام به رفع نقص درمهلت ذکر شده دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیاب وی جانشین وی صادر می کند رد می گردد.[2]

  ارسال اوراق قضائی                                                                                                                                                                     

  بعد از اینکه رئیس دادگاه ، دستور دعوت طرفین به دادرسی را صادر می کند ، اخطاریه دعوت به جلسه توسط منشی دادگاه تنظیم و توسط مدیر دفتر به مرجع ابلاغ ارسال می گردد و در صورت حضور اصحاب دعوی در دفتر دادگاه ، آنرا به صورت حضوری ابلاغ می نماید .

  نظارت بر حسن انجام کار ، کارکنان اداری

  مدیر دفتر بر حسن انجام کار اعضای اداری نظارت داشته و مکلف است در صورت مشاهده هر گونه تخلف از ناحیه کارکنان اداری ، آنرا گزارش دهد .

  5-مکاتبات اداری

  کلیه مکاتبات اداری مربوط به دادگاه و دفتر دادگاه با درخواست مدیر دفتر صورت می پذیرد.

  6-   نظارت بر تعیین اوقات دادرسی

  اوقات رسیدگی عبارتند از: 1- وقت عادی ( مقرره ) 2- وقت احتیاطی 3- وقت فوق العاده – که نظارت بر این اوقات با مدیر دفتر دادگاه بوده که البته دستور تعیین اوقات با رئیس دادگاه می باشد.

  7-  قرار دادن پرونده ها در اختیار طرفین و وکلای آنها

  هر گاه اصحاب دعوی یا وکلای آنها اوراق پرونده ها را مطالبه کنند و یا مطالبه آنرا خواستار باشند پس دستور رئیس دادگاه  ، پرونده درخواستی توسط مدیر دفتر در اختیار متقاضی قرار می گیرد .

  8-نگهداری از دفاتر

  مسؤلیت مستقیم نگهداری از دفاتر به عهده مدیر دفتر دادگاه می باشد .

  9-اجرای برخی از قرارها

  1-9 اقدام به صدور قرار رد دادخواست در صورت عدم تکمیل پرونده در موعد مقرره بر اساس ماده 54 ق .آ . د. م.

  2-9 اقدام به صدور رد در صورتی که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نگردد ( ماده 55 ق . آ.د. م )

  3-9 صدور رد دادخواست در صورت عدم روشن بودن محل اقامت خواهان ( ماده 56 ق .آ. د. م )

  4-9 صدور قرار تأمین دلیل با  ارجاع رئیس دادگاه بر اساس ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی

  گفتار دوم :

                                     انواع دفاتر موجود در دفتر دادگاه و نظریه کارشناسی

             مبحث اول : انواع دفاتر

  دفتر اوقات :در این دفتر منشی دادگاه با توجه به رئیس دادگاه تعیین اوقات دادرسی را منعکس می نماید .

  دفتر ثبت لوایح : در این دفتر لوایح تقدیمی به دادگاه توسط طرفین دعوا یا وکلای آنها ثبت می شود .

  دفتر ارسال و مراسلات یا دفتر ثبت : مراسلات و مکاتبات پستی در این دفتر ثبت می شود.

  دفتر ابلاغ  : ورقه هایی که به اشخاص ابلاغ می شود در این دفتر درج می گردد .

  دفتر دادنامه : در این دفتر دادنامه های صادره با ذکر شماره پرونده ها و نام طرفین و خلاصه دادنامه در آن درج می شود .

  دفتر ثبت ارجاعی : این دفتر که به دفتر نیابت قضایی نیز معروف است دفتری است که نیابت های صادره از شعبات دیگر و یا حوزه های دیگر قضایی در آن ثبت می شود .

  دفتر تجدید نظر : دراین دفتر پرونده هایی که دادنامه آن مورد اعتراض واقع شده با تاریخ ارسال به دادگاه تجدید نظر درج می شود .

   

  دفتر ثبت عرایض : این دفتر از مهمترین دفاتر دادگاه محسوب می شود که کلیه پرونده های وارده به ترتیب در آن بطور متوالی ثبت و به صورت سالانه تنظیم می گردد .

  علاوه بر دفاتر ذکر شده دفاتر دیگری تحت عناوین دفتر اندیکاتور و اندیکس در دفتر دادگاه موجود باشد. 

  مبحث دوم : نظریه کارشناسی

  با توجه به سیاست های قوه قضائیه مبنی بر مکانیزه و رایانه ای کردن سیستم اداری دادگستری ها و عملیاتی شدن آن در اکثر شعبات و دادگاه ها  اغلب دفاتر ذکر شده دارای کارایی قبلی نبوده و ضرورتا" تمام این دفاتر با وجود رایانه و کاربرد دقیق آن به شکل قبلی در دفاتر دادگاه ها اعمال نمی گردد. لذا پیشنهاد می شود در صورت صلاحدید امر مقرر فرمایید مدت این دوره به سایر دوره ها که بخصوص برای افراد فاقد تجربه عملی ضروری است اضافه گردد .

  مبحث سوم : سایر کارکنان دفتر دادگاه و نقش آن

  دفتر دادگاه علاوه بر مدیر دفتر که نقش مدیریتی را براساس اصول اداری زیر نظر رئیس یا دادرس دادگاه عهده دار می باشد ، سایر کارکنان اداری نیز ایفای نقش نموده به نحوی که براساس ماده 82 از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 ه . ش در دفتر دادگاه به اندازه کافی نیروهای تحت عناوین تقریر نویس و ثبات و ضباط بایگان با تعیین وزیر دادگستری براساس ماده 84 از همان قانون انجام وظیفه می نماید که در این مبحث به صورت اختصار به نقش سایر کارکنان اداری دفتر پرداخته می شود.

  مبحث اول :نقس تقریر نویس ، ثبات و بایگان و ضباط اجرا

  تقریر نویس

  نظر به وجود مکاتبات متعدد در هر دادگاه و ضرورت انجام آن ، در معیت هر دادگاه یک نفر تقریر نویس به شرح معروضه در گفتار سوم تحت مسئولیت اداری مدیر و نهایتا" با ریاست عالیه دادگاه انجام وظیفه نموده که ترتیب انتخاب آن بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری «« قانون مدیریت منابع انسانی »» می باشد.

  ثبات وبایگان

  بعد از تکمیل پرونده در هر مرحله از مراحل دادرسی و با توجه به نقش ذکر شده در گفتارهای قبلی و دفاتر موجود در دادگاه ، بر اساس دستور مدیر دفتر اقدام به ثبت دادخواست و مکاتبات و قرارها و دستورات قضایی و استعلام های معموله در دفتر مخصوص به خود را می نماید . و به تبع این اقدام در صورت لزوم نسبت به بایگانی نمودن مکاتبات در پرونده های مطروحه و نهایتاً" بایگانی کردن کلی پرونده در صورت مختومه گردیدن پرونده  به هر علت ، بر اساس دستور مدیر دفتر که با ریاست عالییه رئیس دادگستری است اقدام می نماید.

  3- ضباط و مأمورین اجراء

  ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام محاکمه ، اگر چه در گذشته توسط کارمندانی انجام می شد که در دفتر دادگاه خدمت می نمودند « ماده 82 از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307» امّا در حال حاضر پرونده های کیفری  با توجه به مواد 15، 25، 26، 27 از آیین نامه ی اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373این اقدام به صورت مستقل به واحدهای ابلاغ و اجرای حوزه های قضایی محول و بنابراین دو امر مزبور ، به موجب مقررات و در عمل از دفاتر دادگاه ها منتزع گردیده اند .[3]

  همان طور که توضیح داده شد کارمندان اداری دادگستری مشمول قانون استخدام کشوری سابق (قانون مدیریت خدمات کشوری جدید )[4] بوده و در صورت تخلف از مقررات ، علی الاصول در هیئت های  بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری محاکمه می گردند .

  مبحث دوم : نظریه کارشناسی

  نظر به مدلول صریح ماده 29 از آیین نامه اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 10 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، عملا" اجرای دادنامه ها قطعی شده با درخواست محکوم له و با تشخیص قاضی صادر کننده حکم ، و تووسط واحدین اجراء بوده و عملا" قسمتئ اعظم امورات ذکر شده توسط ضباطین و مأمورین اجراء توسط بخش اداری موضوع ماده 15 از آیین نامه قانون موصوف صورت می پذیرد. و در ثانی با عملیاتی شدن سیستم رایانه در امور دفتری وظایف اداری ذکر شده عملا" فاقد اجرایی است.

  (فصل دوم)

   

  یافته های قضایی در امور  حقوقی مرجع :

  دادگستری شهرستان خوی

  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خوی

   

  نام و نام خانوادگی کارآموز: یحیی شجاعی

  شماره پرونده:18497/20

   

                                                               یافته های روزانه شماره «1»

   

  کلاسه پرونده : 8809984435100716

  شماره دادنامه:88099744351002 -  تاریخ صدور دادنامه:13/3/89

   

                                                 مرجع رسیدگی کننده:

                               شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) خوی

   

  خواهان :پری                با وکالت آقای حسن ذاکری

  خواندگان :                  1- بایرام                             2- جعفر

  خواسته : درخواست صدور حکم به الزام خواندگان به رفع تصرف عدوانی از مجرای آب موجود در وسط ملک

  نوع خواسته و دعوی:غیرمالی

  دلایل و مستندات : 1- پرونده به شماره519-102 ج 2- سند مالکیت 3- عنداللزوم تحقیق محلی شرح اجمالی دادخواست :

  وکیل خواهان اظهار داشته که موکله ایشان مالک یک قطعه زمین مزروعی در روستای شوربلاغ از توابع شهرستان خوی بوده که شوهر ایشان بدون اذن و اجازه و به صورت شفاهی اجازه داده که از مجرای آب موجود در وسط زمین به منظورآبیاری استفاده نماید. ولی پس از انقضای مدت خواندگان به تصرفات خود ادامه ، نهایتا" به استناد دلایل و مستندات ذکر شده درخواست الزام خواندگان به رفع تصرف از جوی آب متعلق به موکله به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل را داشته اند.

           سیر اداری و قضایی پرونده :

             پرونده به شماره موصوف به تاریخ 8/11/88 ثبت دفتر (رایانه ) می شود و با دستور معاون دادگستری شعبه اول شروع به رسیدگی و به تاریخ 24/1/89 با تکمیل پرونده دستور تعیین وقت دادرسی صادره و به تاریخ مورد اشاره دادگاه تشکیل و اخطاریه ها به شکل قانونی ابلاغ و خواندگان خود حاضر نگردیده ولی آقای ناصر زمانی با ارائه وکالت از ناحیه خواندگان حاضر ، و وکیل خواهان در جلسه اول دادگاه خواسته خود را بر اساس دادخواست مطروحه دانسته ولی وکیل خواهان اظهار می دارد که خواندگان نسبت به نهر موجود دارای حق ارتفاق بوده و نهایتاُ جهت اثبات اظهار و ادعای خود درخواست استماع شهادت شهود را می نماید .

  دادگاه با درخواست وکیل خواندگان موافقت و به تاریخ 6/3/89 احدی از شهود که به نام احمد ... سن 73 ساله اعلام می دارد که ملک موصوف را حدود 20 سال پیش فروخته و در آن زمان دیمی بوده و هیچگونه حق مجرای آب وجود نداشته است.

    شاهد دیگر بنام احمد ...اظهار می دارد که مسؤل چاه منطقه هستم وحدود 10 الی 12 سال است که خواندگان از ملک خواهان آب میبرند .

  دادگاه با اعلام کفایت دلایل ختم دادرسی را اعلام و به تاریخ 13/3/89 طی دادنامه به شماره                                         89099744351002  با خواسته رفع تصرف عدوانی مبادرت به صدور رأی می نماید.

   

                                                               رأی دادگاه

  در خصوص دعوی خانم پری ... با وکالت آقای حسن ذاکری به طرفیت آقایان بایرام و جعفر با وکالت ناصر زمانی نظر به اظهارات گواهان ، خواندگان با اذن و اجازه همسر  خواهان مبادرت به عبور آب از ملک مزروعی جهت آبیاری را داشته اند لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و مستند به موارد 98 و 108  از قانون مدنی و مواد 158 و 162 و 174 و 519  از قانون آ.د.م حکم به محکومیت خواندگان به رفع تصرف و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم می نماید.

   خواندگان در فرجه قانونی به رأی صادره اعتراضی نداشته و رأی صادره قطعی لازم الاجرا می گردد.    

   

                                                      نظریه کار آموز

  به نظر حقیر پرونده بصورت   صحیح و قانونی جریان یافته و هیچ ایرادی بر دعوی مطروحه متصور نبوده و با عنایت به اقرار صریح خواندگان دادگاه حکم بر ذیحقی خواهان صادر می نماید.

  و با توجه به عدم اعتراض خواندگان در فرجه قانونی ، وبا قطعیت رأی ، خواهان درخواست اجرای حکم را نموده و حکم با حضور مأمورین اجراء به شکل مصرح در دادنامه اجرا می گردد 

   

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی حقوق در مرکز امور مشاوران و وکلای قوی قضائیه و معاونت معزز آموزش و تحقیقات دادگستری استان آذربایجان غربی

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی حقوق در مرکز امور مشاوران و وکلای قوی قضائیه و معاونت معزز آموزش و تحقیقات دادگستری استان آذربایجان غربی, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی حقوق در مرکز امور مشاوران و وکلای قوی قضائیه و معاونت معزز آموزش و تحقیقات دادگستری استان آذربایجان غربی, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی حقوق در مرکز امور مشاوران و وکلای قوی قضائیه و معاونت معزز آموزش و تحقیقات دادگستری استان آذربایجان غربی, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی حقوق در مرکز امور مشاوران و وکلای قوی قضائیه و معاونت معزز آموزش و تحقیقات دادگستری استان آذربایجان غربی, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی حقوق در مرکز امور مشاوران و وکلای قوی قضائیه و معاونت معزز آموزش و تحقیقات دادگستری استان آذربایجان غربی, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی حقوق در مرکز امور مشاوران و وکلای قوی قضائیه و معاونت معزز آموزش و تحقیقات دادگستری استان آذربایجان غربی, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی حقوق در مرکز امور مشاوران و وکلای قوی قضائیه و معاونت معزز آموزش و تحقیقات دادگستری استان آذربایجان غربی, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی حقوق در مرکز امور مشاوران و وکلای قوی قضائیه و معاونت معزز آموزش و تحقیقات دادگستری استان آذربایجان غربی, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی حقوق در مرکز امور مشاوران و وکلای قوی قضائیه و معاونت معزز آموزش و تحقیقات دادگستری استان آذربایجان غربی, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی حقوق در مرکز امور مشاوران و وکلای قوی قضائیه و معاونت معزز آموزش و تحقیقات دادگستری استان آذربایجان غربی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت