گزارش کارآموزی آشنایی با شبکه GSM و WLL در شرکت مخابرات استان گلستان

تعداد صفحات: 78 فرمت فایل: word کد فایل: 3070
سال: 1385 مقطع: کاردانی دسته بندی: مخابرات
قیمت قدیم:۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۵,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی آشنایی با شبکه GSM و WLL در شرکت مخابرات استان گلستان

  فصل اول:

  آشنایی کلی با مکان کارآموزی

   

             مخابرات درواقع مبادله اخبارواطلاعات وتصویرودیتا توسط علائم قراردادی وسمعی وبصری والکتریکی ازمحلی به محل بعدی می باشد.

  ایرانیان نخستین مللی بودند که از چندهزار سال قبل ازمخابرات تلگرافی بااستفاده از دودوشعله درسال1101قبل ازهجرت درتصرف آتن جهت ارسا ل اخبارازآن استفاده شد.

  تلگراف وموس : درسال 1844اولین ارتباط تلگرافی بین واشنگتن وبا لتیموبه وسیله جریان الکتریکی درسیم مخابره شد.درایران این کاردرسال1238صورت گرفت. در سال1255علی خان فخرالدوله نخستین وزیرانتخاب شد و باعث شد تا خطوط تلگرافی درایران گسترش یابدکه مهمترین آنها خط  ارتباطی آلمان-روسیه-ایران-هندبوده است.

  پیدایش تلفن:مخترع تلفن الکساندرگراهام بل بودکه درسال1876درشهربوستون مرکز تلفن 21مشترکه راه اندازی کرد.

  اولین باردرایران بین سالهای 65 -1264شمسی ارتباط تلفنی بین راه آهن تهران- ری انجام شد.

  درگرگان درسال1344مخابرات گرگان با2000شماره به صورت خودکارF6 نصب شد.درحالیکه قبل ازآن به صورت هندلی بود.

  درآبان1352به مناسبت تاج گذاری شاهSTD (مرکزبین شهری خودکار)بین شیراز- تهران-اصفهان راه اندازی شد.

  درسال 1374با توجه به گسترش فعا لیت های مخابراتی وتوسعه روزافزون صنعت مخابرات درکشوروپیروی ازسیاست تمرکززدایی دراجرای ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران تشکیل شرکتهای مخابرات استانی پیشنهاد شد ودرتاریخ 1/11/74باتصویب اساسنامه شرکتهای مخابرات استانها درکمسیون مشترک اموراداری وامورپست وتلگراف و تلفن ونیرودرمجلس شورای اسلامی این هد ف محقق و در تاریخ11/11/74توسط مقام ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

  مخابرات درتوسعه جامعه نقش بسیارمهمی دارد.میزان سرمایه گذاری درامرمخابرات درکشورهای مختلف متفاوت است وبستگی به سایر خدمات ازجمله حمل ونقل ودیگر صنایع دارد.مسائل زیادی ازجمله محدودیت های سیاسی واقتصادی درتوسعه شبکه های مخابراتی تاثیربسزایی دارد.باتوجه به اینکه طرحهای توسعه اقتصادی کشورهای مختلف یکسان نیست.لذا طرح های توسعه مخابراتی آنها نیزبا هم متفاوت است.

  عموما شبکه های مخابرات برسه بخش عمومی وخصوصی وویژه تقسیم می شوند:                               

  1) شبکه های عمومی مانند شبکه های عمومی تلفنی یا شبکه های دیتا و شبکه های موبایل و...که  تمام

  2

  مشترکین به آنها دسترسی دارد.

  2) شبکه های خصوصی مانند شبکه های نیروی انتظامی یا شبکه های تلفنی شرکت نفت و...که فقط مشترکین این  نوع  شبکه ها به آن  دسترسی دارند.البته  این  نوع  شبکه ها می توانند به شبکه های عمومی متصل شوند.

  3) شبکه های ویژه که وظایف خاصی را برعهده دارند ومشترکین به آنها دسترسی ندارند مانند شبکه های مدیریت.

  با توجه به افزا یش روزبه روزارتباطا ت لذا ازاین نظردرزمینه های اقتصادی و آموزشی و فرهنگی و نظامی روز به روز افزایش می یابد.

  الف) نظامی: نقش ارتباطات در تحقیقات فضایی وامنیت دفاعی وکامپیوتری بسیار فراوان است.

  ب) فرهنگی: القای فرهنگ توسط وسائل ارتباط جمعی ورادیووتلویزیون وماهواره ونیزتفاهم ووحدت افراد جامعه وعکس آن می تواند دربرداشته باشد.

  ج) اقتصادی: جهش اقتصادی وتجارت وامکان ارتباطات درزمان کوتاه واستفاده از فناوری مخابرات اهمیت فراوانی دارد.

  د) آموزشی: القای مسائل آموزشی توسط رادیو وتلویزیون درپیشرفت دانش.

  ارسال یا مخابره اخبارطی دو مرحله انجام می گیرد:

  الف) مرحله تولید یا اطلاعات:

  هر موج اطلاعات جهت ارسال از یک نقطه به نقطه ای دیگر احتیاج به سیستم های مخابراتی داردکه بتواندجریان وجهت یا...رابه واضحی تبدیل ودرطرف دیگر عکس آن راانجام دهد.

  ب) مرحله انتقال خبریا انتقال:

  انتقال جریان وپالسهای الکتریکی پس ازعمل به وسیله سیمهایی ازیک نقطه به نقطه ای دیگررامرحله انتقال گویند که به روش های بدون سیم یا رادیوئی  و انتقال سیمی انجام می شود.در محیط انتقال رادیوئی ازسیستمهای مایکرویووآنتنهای مخابراتی و ماهواره ای استفاده می شود.ولی درشبکه سیمی ازکابلهای مسی یا فولادی وفیبرنوری و کابلهای کواکسیال وموج برهای فلزی استفاده می شود.

   

   

   

   

   

  3

  تاریخچه شرکت مخابرات استان گلستان:

            به استناد قانون تاسیس پس ازمنفک شدن استان گلستان درتاریخ 1/1/77  ازاستان مازندران به مرکزیت شهرستان گرگان شرکت مخابرات گلستان فعالیت رسمی خودرا از تاریخ  26/2/ 77  آغاز نمود. اکنون دارای دومرکزمایکرویو(گرگان وگنبد) ومرکزسوئیچ بین شهری ویک مرکزموبایل واداره دیتا و...می باشد.

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی آشنایی با شبکه GSM و WLL در شرکت مخابرات استان گلستان

  فهرست:

  فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی                                                                              1   

              آشنایی با مخابرات وتاریخچه آن                                                                          2 

              تاریخچه شرکت مخابرات استان گلستان                                                                 4   

             ساختار شرکت مخابرات استان                                                                             4 

             محصولات تولیدی                                                                                             6

            فرآیند تولیدی خدماتی                                                                                          6   

                                                                    

  فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز                                                    7  

              اداره نگهداری و پشتیبانی فنی wllوسیستمهای access                                             8  

   آشنایی با سوئیچ                                                                                                        9   

             سوئیچ مخابراتی چیست                                                                                      9                                                   

             انواع سوئیچ مخابراتی از بدو تاسیس                                                                   11                                                     

            تاریخچه و مروری در روند تکامل تدریجی سوئیچهای                                              11                   

           مروری برتکامل تدریجی سوئیچهای مخابرات بسته ای                                              13     

           سوئیچهای نرم افزاری                                                                                      15                

            نقطه پایانی سوئیچهای سخت افزاری                                                                    16                                    

   آشنایی با موبایل                                                                                                      17     

             ارتباط رادیویی سیار                                                                                       17                                                                                                                                                                                                            

             تاریخچه مخابرات سیار                                                                                    17                                                                        

             تاریخ وقایع مهم در امر مخابرات سیار                                                                 17                                                

             سیستم های سیار در جهان                                                                                 18                                                             

             سلول                                                                                                           19                                                                    

              انواع آنتنها                                                                                                   19                                                                          

             نسبت C/I در سیستمهای سلولی                                                                          19                                                      

            شبکه GSM                                                                                                  20                                                                         

            ساختار جغرافیایی شبکه                                                                                    21                                                           

            ناحیه تحت پوشش شبکه                                                                                    22                                                             

            کانالها                                                                                                           23                                                                                         

            روشن شدن واحد سیار                                                                                      28                                                                     

            تقاضای ثبت نام                                                                                               28                                                                    

            فراخوانی                                                                                                       28                                                                               

           تقاضا برای برقراری مکالمه                                                                               28                                                         

           بررسی ساختار شبکه GSM                                                                              29

  موقعیت رشته کامپیوتر در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی کامپیوتر در مرکز wll         31                                                         

  آشنایی با WLL                                                                                                       32           GSM                                                                                                                    33                                                                                     

           چارت سازمانی مرکز WLL                                                                              36                                                     

           فلوچارت وظایف پرسنل نگهداری WLL                                                               37                                             

           شرح انجام کار                                                                                                 38                                                                       

           شرح وظایف پرسنل کشیک BSS                                                                         39                                                  

           شرح وظایف پرسنل کشیک NSS                                                                        39                                                  

           بررسی عملکرد سیستم                                                                                       44                                                      

           تهیه گزارشات ترافیکی                                                                                      45                                                                  

           امور جاری                                                                                                     46                                                                                                                        

           امورآینده                                                                                                        46

  تکنیک هایی که توسط رشته کامپیوتر در واحد صنعتی(مرکز wll) به کار می رود:                   47

  فصل سوم : آزمون آموخته ها ، نتایج و پیشنهادات :                                                         48

          نتیجه گیری                                                                                                      49  

          فرم گزارش پیشرفت کار آموزی  یک                                                                     50       

          فرم گزارش پیشرفت کار آموزی  دو                                                                      51                     

          فرم گزارش پیشرفت کار آموزی  سه                                                                      52                      .

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی آشنایی با شبکه GSM و WLL در شرکت مخابرات استان گلستان, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی آشنایی با شبکه GSM و WLL در شرکت مخابرات استان گلستان, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی آشنایی با شبکه GSM و WLL در شرکت مخابرات استان گلستان, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی آشنایی با شبکه GSM و WLL در شرکت مخابرات استان گلستان, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی آشنایی با شبکه GSM و WLL در شرکت مخابرات استان گلستان, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی آشنایی با شبکه GSM و WLL در شرکت مخابرات استان گلستان, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی آشنایی با شبکه GSM و WLL در شرکت مخابرات استان گلستان, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی آشنایی با شبکه GSM و WLL در شرکت مخابرات استان گلستان, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی آشنایی با شبکه GSM و WLL در شرکت مخابرات استان گلستان, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی آشنایی با شبکه GSM و WLL در شرکت مخابرات استان گلستان
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت