گزارش کارآموزی وکالت در دادگستری ابهر

تعداد صفحات: 63 فرمت فایل: word کد فایل: 3100
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حقوق و فقه
قیمت قدیم:۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی وکالت در دادگستری ابهر

  نام مرجع کارآموزی.دادگستری ابهر

  نام و سمت قاضی سرپرست:آقای امامقلی

  نام مسئله مورد آموزش قتل عمد

  شرح نتایج حاصل پرونده و اقدامات جاری

  موضوع قتل عمد:

  در پرونده شماره 81/8 123 ک برابر گزارش مأمورین در ساعت 23 مورخه 31/6/81 یک مورد درگیری و ضرب جرح در بلوار چمران اتفاق افتاده و مأمورین گشت فوراً به محل مربوطه رفته که آقای محمد به اتفاق دوستش به نام آقای اصغر با چند نفر درگیر شده بود آقای اصغر با چاقو یک نفر به نام وحید را مورد ضرب و جرح قرار داده و به بیمارستان امدادی ابهر انتقال داده بودند و نامبرده شرب خمر نیز انجام داده بود لذا در مورخه 31/6/81 آقای محمد فرزند حسن ساکن حسین آباد در بازجویی اولیه اظهار می دارد که بنده از طرف سعدی شمالی به طرف منزل می رفتم که دو و سه نفر با همدیگر درگیر هستند بنده اصغر را شناختم و ایستادم آنها را جدا کنم و از طرف اصغر از آنها معذرت خواهی کردم و راه افتادم و بعداً دیدم اصغر زنجیر در آورد و چاقو را کشید و دیگر چیزی را ندیدم و یکدفعه یک پسر بچه روی زمین افتاده و اصغر بنده را با چاقو تهدید کرد و گفت موتور را روشن کن بریم یک دستگاه پیکان جلوی ما را گرفت و اصغر فرار کرد.

  اظهارات سعید:اینجانب همراه برادرم وحید دو تن از دستانم،به نامهای محمد،علی در ساعت 40/22 مورخه فوق به طرف منزل می رفتیم و برادرم با موتور سیکلت هندا به صورت پیاده در پیاده رو از ما جلوتر در حرکت بود.و از روبرو دو نفر هم می آمدند و دست یکی از آنها یک موتور سیکلت بود.

  و حالت غیر عادی داشتند و یکی از آنها له نام اصغر بود به طرف برارد من نزدیک شد و مشغول صحبت شد و سریعاً به طرف آنها رفتیم و ناگهان آنها درگیر شدند و با کارد و چاقوی بزرگ محکم به سر او کوبید و موتور را روشن کردند و از محل گریختند.مهران فرزند عباس نیز در پاسگاه و کلانتری مربوطه چنین اظهار نموده اند که:اینجانب در ساعت 30/22 بنده با تعدادی از دوستانم از باشگاه می آمدیم رفتیم کیف ها را منزل بگذاریم وحید با برادرش سر کوچه ماندند و برگشتیم دیدیم که آنها یعنی محمد – اصغر با سعید و وحید درگیر شده اند و با چاقو وحید را زدند و بنده خواستم آنها را بگیرم اصغر با چاقو بزرگ در دست داشت دست راست مرا مجروح کرد و بعداً فرار کردند که توسط امر به معروف دستگیر شدند.

  پزشکی قانونی نیز گفته جسد متعلق به پسر بچه 12 ساله با قد تقریبی 40 کیلو گرم پیچیده در محلفه بیمارستانی که در محل سالن تشریج مرکز پزشکی قانونی استان زنجان مورد معاینه قرار گرفت جمود نعشی استقرار یافته و کبود نعشی در سطح خلفی تنه سر و اندامها تشکیل شده اند از زمان وقوع مرگ 158 ساعت سپری شده در معاینه ناحیه سر و صورت زخم در ناحیه آهیانه چپ به همراه شکستگی در استخاون جمجمه مشهور است محل انجام عمل جراحی در ناحیه مذکور مشاهده گردید.در ناحیه گردن آثار جرح و شکستگی و در رفتگی مهره های گردن و شیار خفه کردگی مشاهده و لمس نگردید… علت مرگ آسیب و خونریزی نسج مغزی ناشی از اصابت جسم نوک تیز و برنده و آهیانه چپ سر تعیین می گردد.

  پرونده به شعبه هشتم ارجاع می گردد و چون قاتل فراری بوده دادگاه دستور دستگیری وی را صادر می کند و دستور می دهد که نسب به تهیه عکس قاتل فراری بر تمامی مبادی ورودی و خروحی شهرستانها و مراکز پلیس و تحقیق از اولیا دم و غیره اقدام و فوراً گزارش شود و ثانیاً در خصوص وضعیت خانوادگی متهم به قتل فراری از محل سکونت و محل کار و نسبت به تحقیق و نشانی و آدرس تمامی اقوام اخذ و تحقیق شود و برای آقای محمد قرار بازداشت موقت صادر می کند.

  آقای ناصر نیز در رابطه با قتل پسرش بدست شخصی به نام اصغر شاکی بوده و درخواست قصاص وی را کرده است و همچنین مادر مقتول نیز تقاضای رسیدگی و دستگیری متهم را نموده است و ضمناً آقای رزاق که به اتهام فراری دادن و اخفا متهم در بازجویی خود اعلام کرده که در اواسط هفته گذشته حدود ساعت 6 بعد از ظهر آمد منزل ما و بعد از احوال پرسی از ایشان پذیرایی کردم و هیچ حرفی به من نزد و هیچ اطلاعی نداشتم تا اینکه مأمورین آمدند و جریان قتل را به من گفتند و بنده نیز اصغر را تحویل آنها دادم و هیچ نقشی در فراری دادن وی نداشتم.

  لذا در مورخه 7/7/81 از متهم آقای اصغر که در تهران دستگیر می شود دادرسی نیابت قضائی تهران از وی بازجویی می کند و وی نیز اعلام می دارد که اتهامات وارده را قبول ندارد و بنده با آقای محمد و حسن با هم به طرف فلکه کوچه مشکیمی رفتیم در جلوی بیمارستان ارتش رسیدیم آقای سعید برادر مقتول با چند نفر دیگر نشسته بودند من از آنها ساعت پرسیدم و گفتند ما به کسی نمی گوئیم ساعت چند است و بنده گفتم نگو،همان فرد بلند شد با چند نفر دیگر مرا کتک کاری کرده و بنده از دست آنها فرار کردم و رفتم داخل بلوار فلکه کوچه مشکی و قبلاً چون قرار داشتیم که بروم موتور خود را بگیرم و موتور گرفته پیش رفقای خودم به نام های محمد و حسن رفتم و نامبردگان پیش دوستانشان نشسته بودند و آنجا همان جوانی که من از دست او فرار کرده بودن بلند شد با لگد زد از روی موتور سیکلت افتادم و دعوی شروع شده آنها مرا می زدند و در آن هنگام آقای سعید یک زنجیر درآورد به طرف بنده آمد و دوباره فرار کردم و با زنجیر بر سرم زد و در جیبم که چاقو داشتم درآوردم تا سعید که مرا با زنجیر می زد جلو نیاید یک دفعه برادر سعید که قدش کوتاه بود در میان ما دو نفر آمد و همین طور که داشتم جلو سعید که مرا با زنجیر می زد چاقو را تکان می دادم جلو نیاد بدون اینکه متوجه شوم چاقو به وحید خورده و افتاد به زمین و بنده فرار کردم.

  و لذا دادرس نیابت قضایی تهران قرار بزداشت وی را صادر می نماید و اعلام می کند.

  که قرار صادره ظرف ده نظر روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان زنجان می باشد و به دفتر نیز دستور می دهد که پرونده از آمار کسر و تحت الحفظ مأمورین اعزامی معطی نیابت قضایی اعزام شود لذا در مورخه 25/7//81 در وقت مقرر فوق العده شعبه دادگاه عمومی زنجان تشکیل می شود و آقای اصغر – محمد حضور دارند و ضمن تفهیم ماده 129 تبصره ذیل آن و همچنین تفهیم اتهام قتل عمدی مرحوم وحید (اتهام متهم ردیف اول)و معاونت در قتل عمد(اتهام محمد):آقای اصغر اعلام می کند عمداً نزده ام و چاقو را در آوردم و تهدید می کردم و متوجه نشدم که چظور شد چاقو به وحید برخورد کرد و اعلام کرد.چاقوی میوه خوری بود که خودم درست کرده بودن جدوس شش سانتی متر تیغه داشت و به قصد فروش با خودم برداشته بود و همان اظهار قبلی را اعالم نمود و متهم ردیف دوم نیز اتهام وارده را قبول نداشته و اعلام کرد که من در درگیری شرکت نداشتم فقط میانجیگری می کردم و پس از مصدوم شدن متول،آقای اصغر به طرف من آمد و مرا تهدید کرد و من هم مجبور شدم ایشان از محل فراری دهم.و چون متهم علی رغم ابلاغ از معرفی وکیل عاجز بود و دادگاه به صراحت تبصره یک ماده 286 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در کیفری وکیل تسخیری برای وی معرفی می کند و قرار بازداشت وی را به مدت یک ماه نیز تمدید می نمایند.و آقای اصغر آقای عباس را وسکل خود معرفی می نماید.در مورخه 16/7/81 همچنین در مورخه 28/7/81 آقای جواد مظفری را معرفی می کند.

  در مورخه 12/9/81 در جلسه دادگاه تقاضای قصاص متهم را دارند و وکیل شاکی اعلام که در ارتکاب قتل عمد توسط نامبرده در حال سلامت کامل جسمی و عقلی مرتکب بزه شده اند تقاضای قصاص کرده و اعلان کرده که تمامی ادله حکایت از قصد و اراده مرحمانه متهم به هنگام وقوع حادثه دارد و وکیل آقای اصغر نیز اعلام کرده که متهم به هیچ وجه قصد قتل وی را نداشته و اقدامات وی را با توجه به اوضاع و احوال قضیه در این درگیری واجد شرایط دفاع شروع محسوب داشته دادگاه در مورخه 7/10/81 در خصوص پرونده 81/8/1222 شماره دادنامه 81/8/1600 آقای رزاق به اتهام قتل عمد مرحوم وحید – شرب خمر – فراری دادن متهم و معاونت در قتل و در خصوص اتهام آقای اصغر دائر بر قتل عمدی مرحوم وحید فرزند ناصر 12 ساله و استعمال مشروب الکلی و با عنایت محتویات پرونده و گزارش ضابطین و شکات اولیاء دم متوفی و تقاضای قصاص اولیا دم و تحقیقات معموله از حاضرین در صحنه درگیری و اظهارات صریح متهم در جریان رسیدگی به اصل ایراد ضرب عمدی بدنی و اینکه عمده استدلال وکیل متهم بر بی گناهی موکل خود استعمال مشروب الکلی و مسلوب الاراده بودن متهم.وقوع درگیری بین متهم و چند نفر دیگر و اقدام به دفاع متهم.نداشتن قصد و انگیزه مجزمانه متهم در ارتکاب قتل وحید لذا رد شده و آقای اصغر اصلانی را به استناد مواد 205 و بندهای ب و ج ماده 206 و 207 و احراز شرایط مواد 220،229،328 قانون مجازات اسلامی و تمسک به آیه شریفه (ولکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب لعلک تتقون) حکم به قصاص نفس متهم اصغر با چوبه دار به تحمل هشتاد ضربه تازیانه بابت حد شرعی استعمال مشروب الکلی صادر و اعلام می نماید اما در خصوص اتهام متهم دیگر پروند و به نام محمد فرزند حسن دائر بر فراهم نمودن وسایل فرار متهم اصغر با عنایت به تحقیقات معموله و استماع دفاعیات متهم و اظهارات خالی از صدق و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی محرز به استناد ماده 553 ق.م.اسلامی.

  1.نامبرده به تحمل شش ماه حبس تعریزی با احتساب ایام قبلی بازداشت محکوم می نماید و چون متهم فاقد سابقه کیفری بوده با لحاظ نمودن وضعیت خاص وی با اعمال ماده 25 و 28 قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای حکم حبس متهم موصوف را به مدت دو سال صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص اتهام دیگر محمد دایر بر معاونت در قتل و اتهام آقای رزاق فرزند رسول 62 ساله مقیم تهران دائر بر فراری دادن و تهیه وسایل فرار اخفای متهم اصغر و با عنایت به تحقیقات معموله و استماع اظهارات طرفین به لحاظ فقد دلیل و عدم احراز اطلاع متهم رزاق از احتفا و ارتکاب قتل متهم اصغر اصلانی بزه های انتسابی به متهمان موصوف محرز نبودن و به استناد صال سی و هفتم قانون اساسی ایران رأی برائت متهمان صادر و اعلام می گردد رأی صادر حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

  آقای جواد اعتراض نموده و سعی و تلاش کرده که موکل خود را در اث شرب خمر مسلوب الاختیار قلمداد نماید و ثانیاً موکل خود را فاقد قصد قبلی دانسته که اتفاقاً چاقو به مقتول اصابت نموده ولی دیوان عالی کشور هیچ کدام از دلیلین را قبول نداشته در مورخه 7/3/82 طی دادنامه شماره 102 در خصوص پرونده 9/37 – 8834 در شعبه 37 دیوانعالی کشور رسیدگی کرده و اعلام کرده که دلایل وکیل متهم پرونده قبلو ندارد زیرا که طبق اظهارات قاتل شرب خمر در ساعت 6 بعد از ظهر بوده و درگیری و قتل بعد از ساعت ده و نیم بعد از ظهر واقع شده است بیش از چهار ساعت نیم از زمان شرب خمر گشذته و رفع شده و ثانیاً نامبرده (قاتل) بعد از درگیری اولی رفته و محل را ترک نموده و بعداً با موتور مراجعت نموده و مجدداً درگیری را شروع نموده است در قتل عمدی قصد قتل لازم نیست بلکه طبق بند ب ماده 206 ق.م.اسلامی فعل (زدن) در صدق قتل عمدی کافی است ولو قصد قتل نداشته لذا اعتراض مردود و رأی دادگاه طبق موازین صادر شده ابرام می گردد و پرونده جهت اقدامات بعدی به دادگاه صادر کننده رأی عودت داده می شود.

  نظریه کارآموز:با توجه به اینکه وکیل آقای اصغر اعلام داشته که موضوع در حد دفاع شروع بوده و متهم به خاطر شرب خمر مسلوب الاراده نیز بوده است دیوانعالی کشور نیز در جواب آن اعلام کرده که در زمان حادثه بیش از چهار ساعت و نیم گذشته بوده و همچنین متهم بعد از درگیری اولیه دوباره به محل نزاع برگشته است.لذا رأی شعبه بدوی طبق نظریه دیوانعالی کشور و به نظر اینجانب صحیحاً انشاء یافته است.

  امضاء قاضی سرپرست

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  نم مرجع کارآموزی دادگستری ابهر نام سمت قاضی سرپرست آقای باقری شعبه دوم محاکم عمومی و انقلاب

  پرونده مطروحه مربوط به……………… نام مسئله مورد آموزش …………...

  موضوع:تأمین دلیل و مطالبه خسارت

  خواهان:یاور

  خوانده:راه و ترابری

  که کارشناس رسی دادگستری خسارت وارده نامبرده 4815000 اعلام نموده 134 اصله بوته موبه 4690000 و یک اصله زردآلوی درشت 85000 و اصله هلو 40000 که وقت حضور 28/5/81 تعیین شده بود که در روستای ملک باغ خسارت وارده در جریان جاده سازی و خوانده نیز در پاسخ اظهار داشته که راه و ترابری کارفرمای پروژه سازی جاده زنجان (نیک پی به)و از سالیان گذشته اقدامات بهسازی جاده ها فرسوده بوده و در تاریخ 16/6/79 اداره کل راه و ترابری زنجان طی قرارداد شماره 8559 ادامه کار را به پروژه نموده و شرکت مذکور نیز مطابق پیمان ماده 21 شرکت عمل می کرد و در صورت اثبات خسارت شرکت مذبور باید پرداخت نماید و پیمانکار مربوط مقصر باشد.

  ثانیاً در ورود درختان مورد ادعای خواهان خارج از حریم و حریم قانونی راه و فاصله بسیار زیادی از جاده و پائین دره قرار دارد و با خشکسالی و اصلاً در محل وجود ندارد که به درختان آب داده شده و از خشک شدن آنها جلوگیری شود.

  ثالثاً:کارشناس متوجه بی آب و خشکسالی های سالهای اخیر شده.

  خامساً:بر اساس رأی شماره 166 مورخه 28/5/75 شد 75/86 بدون تنفیذ قولنامه پذیرش آن توسط مراجع زیربط مجوز قانونی ندارد و قاضی محترم وقت رسیدگی را تجدید می نماید.شرکت جهاد نصر را به عنوان خواستار می شود.

  و ضمناً داده نیز چون پرونده متعددی بوده و به خاطر اینکه از آراء مختلف جلوگیری شود و ایراد گرفته بودند به نماینده حقوقی که بر اساس ماده 32 ق.آ.د.م آنها نیز می توانند حقوقثی معرفی رأی دادگاه در خصوص عباس یاوری بطرفیت اداره راه و ترابری زنجان به خواسته مطالبه مبلغ چهار میلیون و هشتصد و پانزده هزار ریال به استناد تأمین دلیل و وارده توسط نماینده اداره کل راه و ترابری را مردود اعلام نموده و(خوانده راه و ترابری)را محکوم نموده است مطابق ماده 198 ن.د. رأی صادر نمود موسوی دادرس شعبه هشتم مبلغ هفتاد و پنج هزار و پانصد ریال هزینه دادرس.

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی وکالت در دادگستری ابهر

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی وکالت در دادگستری ابهر, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی وکالت در دادگستری ابهر, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی وکالت در دادگستری ابهر, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی وکالت در دادگستری ابهر, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی وکالت در دادگستری ابهر, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی وکالت در دادگستری ابهر, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی وکالت در دادگستری ابهر, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی وکالت در دادگستری ابهر, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی وکالت در دادگستری ابهر, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی وکالت در دادگستری ابهر
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت