گزارش کارآموزی اساس نامه شرکت تعاونی روستائی

تعداد صفحات: 34 فرمت فایل: word کد فایل: 3303
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: کارخانجات و شرکت ها
قیمت قدیم:۱۳,۸۰۰ تومان
قیمت: ۸,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی اساس نامه شرکت تعاونی روستائی

  فصل اول –کلیات                                                                             

   

  ماده 1 : نام شرکت –شرکت تعاونی روستایی سنخواست که در این اساسنامه باختصارشرکت نامیده میشود ونوع آن شرکت تعاونی روستائی مصرف می باشد ماده2 :مرکزاصلی شرکت قریه سنخواست از بخش جلگه سنخواست شهرستان جاجرم است و با تصویب هیئت مدیر می توان شعب شرکت را درسایر نقاط حوزه عمل تاسیس کرد و یا محل شعب تاسیس شده را در همان حوزه تغییرداد                   

  ماده3: مدت شرکت ازتاریخ تاسیس نا محدود است .                                              

  ماده 4: حوزه عملیات شرکت عبارتست از ده یا دهات زیر                                              

   

  فصل دوم : موضوع و حدود عملیات                                                     

   

  ماده 5 : موضوع و حدود عملیات شرکت عبارتست از:                                              

  1- خرید و تهیه مواد و سایل مورد احتیاج معیشیتی و حرفه ای اعضا                                

  2- انجام عملیات جمع آوری- نگاهداری- تبدیل-طبقه بندی-بست بندی-حمل ونقل و یافروش محصول اعضاء                                                                               

  3- انجام خدمات بمنظور بهبود امور حرفه ای ویا زندگی اعضاءمانند تهیه ماشین آلات کشاورزی و استفاده مشترک از آنها تهیه وسایل حمل ونقل برای استفاده اعضاء وتهیه مسکن تامین و توزیع آب مشروب و آب برای مصارف زراعی اعضاء با رعایت قانون ملی شد منابع آب پیش بینی نیازهای بهداشتی و بهداری و آموزشی به منظور استفاده جمعی و مشترک –توزیع برق- گازرسانی-ایجاد شبکه تلفن – تلقیح مصنوعی دامها و مبارزه با امراض و آفات نباتی و حیوانی با همکاری سازمانهای مربوطه0                                                                                    

  4-بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی یا استیجاری                                      

  5- ایجاد مجتمع های دامداری و دامپروری آبزیان جهت بهره برداری جمعی و مشترک اعضاء                                                                                        

  6- تامین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضاء با همکاری سازمانهای مربوطه 0          

  7- باز کردن حساب های سپرده وپس انداز در حوزه فعالیت شرکت در بانک کشاورزی .                                                                                                    

  8- شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی به عضویت اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان درآید ویا در سایر انواع شرکتهای تعاونی تولیدی مشارکت کند .                                                                                                  

  9- شرکت می تواند نمایندگی شرکتها و اتحادیه های تعاونی یا بانکها-سازمانها – موسسات و شرکتهای دولتی را برای عملیات خدماتی که مورد نیاز آنها یا شرکت تعاونی باشد بپذیرد و یا برای انجام مقاصد شرکت نمایندگی بدهد.                                  

  10- در صورت بروز اختلاف بین شرکت و شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستائی و کشاورزی و در صورت قبول طرف دیگر شرکت می تواند موضوع اختلاف با شرکتهای مذ کور را برای داوری به اتحادیه مربوطه و موضوع اختلاف با اتحادیه را به سازمان تعاون روستائی شهرستان ارجاع کند در اینصورت نظر اتحادیه ذیربط و یا سازمان تعاون روستائی  شهرستان در این باره برای طرفین قطعی و لازم الاجر است .                                                                       11-منابع مالی تکمیلی شرکت از طریق تحصیل اعتبار-استقراض و جمع آوری قرض الحسنه و استفاده ازسایر عقود تامین خواهد شد.                                            

  تبصره 1: شرکت میتواند هدایای اشخاص حقیقی یا حقوقی را قبول کند .                         

  تبصره 2: به استثنای عملیات اعتباری که مخصوص اعضاء است ترتیب معاملات با غیر اعضاء در آئین نامه معاملات شرکت که به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد تعیین خواهد شد.                                                                       

   

  فصل سوم : شرایط عضویت                                                                               

   

  ماده 6 :عضویت شرکت با تصویب هیئت مدیره برای کلیه افرادی که به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت نیازمند و واجد شرایط زیر باشند آزاد است مشروط بر اینکه ملتزم به اهداف تعاونی بوده و با تشخیص هیئت مدیره ظرفیت فنی تاسیسات و وسایل و امکانات شرکت اجازه دهد .                                                                          

  کشاورز- دامدار یا زارع یا کارگر کشاورزی و یا شاغل سایر حرف ساکن در حوزه عمل شرکت.                                                                                      

  2- عدم عضویت در تعاونی دیگر با موضوع عملیات مشابه .                                          

  3- در خواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.                             

   

  4- پرداخت حداقل بهای یک سهم .                                                                          

  تبصره : هیئت موسس موظف به مراعات شرایط این ماده می باشد و بعد از تشکیل شرکت هیئت مدیره در مورد متقاضیان جدید عضویت در شرکت به تشخیص خود تقاضای عضویت کسانی را که واجد شرایط مذکور نیستند رد خواهد کرد.                                                                                                              

  ماده 7: خروج از عضویت در هر موقع اختیاری است .                                            

  ماده 8: در صورت تحقق یکی از موارد زیر عضو شرکت بر اساس

  صورتجلسه هیئت مدیره اخراج می گردد و مراتب بنحو مقتضی به اطلاع عضو اخراج شده خواهد رسید .                                                                             

  الف - از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شرکت .                                                    

  ب – مبادرت به اعمالی که موجب زیان مادی و یا معنوی شرکت گردد.                    

  ج – مبادرت به رقابت با موضوع فعالیت شرکت .                                                      

  د- عدم رعایت مقررات اساسنامه و عدم ایفای تعهدات قانونی                                        

  ماده 9: کسی که تقاضای عضویت او از طرف هیئت مدیره رد شده باشد حق دارد .اعتراض خود را به یکی از بازرسان شرکت و در غیاب بازرسان به سازمان تعاون روستایی شهرستان تسلیم کند و هر یک از مقامات مذکور موظف است در نخستین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود موضوع را مطرع کند و معترض می تواند بدون حق رای در مجمع مذکور شرکت نماید و رای مجمع مذکوردر این باره قطعی است .                                                                    

  ماده 10- هرگاه رابطه عضوی به علت استعفاء ترک عضویت اخراج و یا فوت با شرکت قطع شود . بهای سهم یا سهام او پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان (مربوط به سالی که عضو مزبور در آن سال رابطه عضویت را از دست داده است)در جمع عمومی حداکثر ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضویت بترتیب زیر پرداخت خواهد شد .                                                       

  چنانچه شرکت زیان نکرده یا مبلغ زیان کمتر ازرقم ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم باشد معادل ارزش اسمی سها م باز پرداخت می شود ودر صورتیکه در حسابهای شرکت مبالغی بعنوان زیان بدون داشتن ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم وجود داشته باشد ویا ارقام زیان از مبلغ ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم زیادتر باشد درصورت اول به میزان مبلغی از زیان که به تناسب کل سرمایه به سهم مربوطه تعلق می گیرد ودر صورت دوم به نسبت ما به التفاوت ارقام مذکور به کل سرمایه از ارزش اسمی سهام کسر وبقیه به عضو یا وارث قانونی او پرداخت                                                                                                                

  تبصره 1:در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط وملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند عضو تعاونی شناخته شده ودر صورت تعدد بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازد . اما اگر کتبا اعلام کنند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند ویا هیچکدام واجد شرایط نباشند وفق مقررات این اساسنامه مطالبات عضو متوفی اعم از مبلغ سهام یا مطالبات دیگر به ورثه او پرداخت می گردد وچنانچه عضو متوفی دهکاری به شرکت داشته باشد مطالعات وبدهی وی تهاتر خواهد شد .                              

   

  تبصره 2: اگرتعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد . یک یا چند نفر تعداد مورد نیاز با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می شوند .                              

  تبصره 3: هیئت مدیره موظف است فهرست سهام ومطالبات اعضائی را که تقاضای باز پرداخت ان شده به اولین مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که برای رسیدگی به ترازنامه سال مالی قبل تشکیل می شود گزارش نماید .                               

  تبصره 4:در صورتیکه ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضویت ترازنامه و حساب سود وزیان آن سال بتصویب مجمع عمومی نرسد هیئت مدیره از روی ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت که به مسئولیت خود تنظیم می نماید نسبت به باز پرداخت ارزش اسمی سهام مزبور اقدام خواهد کرد .                                 

  تبصره 5 : بهای سهام و مطالبات کسانی که به شرکت بدهکارند پس از وضع بدهی آنها قابل پرداخت خواهد بود .                                                                 

  ماده 11: هرگاه شرکت به موسسات وشرکتهای دولتی وبانکها بدهکار باشد چنانچه سرمایه شرکت نسبت به زمان ایجاد بدهی کاهش یابد  شرکت باید بلافاصله میزان تقلیل سرمایه را به دستگاههای مزبور اطلاع دهد .                                     

  تبصره :مطالبات شرکت از اعضاء  جزء مطالبات  ممتازه است .                                       

  ماده 12: شرکت مخیر است طلب خود را از عضو پس از اخطار کتبی و از محل عدم وصول از هریک از مطالبا ت وی از شرکت (از محل مازاد برگشتی  سهام   سود سهام وسایرمطالبات عضو از شرکت ) برداشت کند وهر گاه مبالغ مذکور تکافوی مطالبات شرکت را نکند برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد شد .                                                            

   

  فصل چهارم – سرمایه                                                              

   

  ماده 13 : سرمایه اولیه شرکت مبلغ 109430000 ریال است که به تعداد 10943سهم 10000 ریالی تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است  .                             

  تبصره – مالکیت سهام وقتی محقق است که در دفاتر شرکت به نام صاحب سهم ثبت و رسید یا تصدیقی مبنی بر تعداد و مبلغ سهام به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت صادر و در دست صاحب سهم باشد .                                                 

  ماده 14: سهام شرکت با نام غیر غابل تقسیم است و اعضاء شرکت می توانند با تصویب هیئت مدیره سهام خود را به سایر اعضاء یا افراد واجد شرایط متقاضی عضویت منتقل کنند . در این صورت نقل و انتقال در دفتر شرکت ثبت می شود .                                                                                                            

  ماده 15: هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک هفتم مجموع سرمایه شرکت را داشته باشد .                                                                                                                

  ماده 16: سرمایه شرکت متغیر و نامحدود است و می توان با فروش سهام به اعضاء و قبول اعضاء جدید سرمایه را افزایش و یا بازپرداخت . بهای  سهام اعضاء سرمایه شرکت را کاهش داد .                                                                          

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی اساس نامه شرکت تعاونی روستائی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی اساس نامه شرکت تعاونی روستائی , گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی اساس نامه شرکت تعاونی روستائی , پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی اساس نامه شرکت تعاونی روستائی , دانلود کارورزی گزارش کارآموزی اساس نامه شرکت تعاونی روستائی , گزارش کارورزی گزارش کارآموزی اساس نامه شرکت تعاونی روستائی , پروژه کارورزی گزارش کارآموزی اساس نامه شرکت تعاونی روستائی , کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی اساس نامه شرکت تعاونی روستائی , کارورزی در مورد گزارش کارآموزی اساس نامه شرکت تعاونی روستائی , نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی اساس نامه شرکت تعاونی روستائی , گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی اساس نامه شرکت تعاونی روستائی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت