گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت ایران

تعداد صفحات: 56 فرمت فایل: word کد فایل: 3861
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حسابداری
قیمت قدیم:۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت ایران

  مقدمه

  منظور از تهیه و تدوین این دستور العمل شناخت کلیه پرداختها اعم از حقوق پایه، فوق العاده ها  مزایا و پاداش کارمندان ایرانی و خارجی می باشد.

  اهداف و مزایای سیستم

  1-2-الف: اهداف: اهداف این مجموعه را به شرح ذیل می توان مشخص نمود:

  مکانیزه نمودن نحوه محاسبه کلیه پرداختهای کارمندان

   ساده بودن روشهای عملیاتی

  1-2- ب: مزایا: مزایای این روش عبارتند از:

  استفاده از سیستم مکانیزه به منظور تغییر و یا حذف کلیه پردختها

   حذف محاسبات دستی و غیره ماشینی تا حد امکان

  خلاصه

  1-3-الف: خلاصه به طور کلی مجموعه پرداخت به کارمندان ایرانی و کارمندان خارجی که حقوق آنان به ریال پرداخت می کرد عبارتنداز:

  حقوق پایه  2- فوق العاده ها 3- حق الزحمه و باز پرداخت هزینه ها 4- پاداشها

  1-4- روش عملیات:

  ایجاد و محاسبه هر نوع فوق العاده در سیستم به 2 شکل زیر انجام می گیرد.

  به طور مکانیزه و خودکار- به طور دستی

  پرونده پارامتر مربوط به سیستم حقوق کارمندان محتوی کلیه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زیر می باشد: 

  شماره رمز انواع پرداختها- تاریخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اینکه پرداخت بصورت درصدی، مبلغی، ساعتی روزانه کمتر از یک ماه و یا اینکه روزانه بیش از یک ماه باشد.

   حداکثر پرداخت اعم از اینکه پرداخت به صورت بصورت درصدی باشد و یا ادینکه به صورت مبلغ باشد.

   شرایط پرداخت با توجه به وضعیت پرسنلی کارمند اعم از وضعیت تاهل یا تجرد- وضضعیت رتبه شخصی و چگونگی وضعیت استخدامی و غیره.

  1-4-1: روش مکانیزه فوق العاده ها:

  ایجاد، حذف و یا هر نوع اصلاح مربوط به هر یک از فوق العاده های تعبیه شده در سیستم با استفاده از اطلاعات پایه ای و ثابت حقوق کارمندان انجام پذیر است.

  1-4-2- فوق العاده هایی که بصورت دستی عمل می گیرند:

  به منظور احتساب فوق العاده هائیکه بصورت دستی عمل می گردند از برگ ورودی – کامپیوتر بنام در برگ اعلام پرداخت، استفاده می گرددکه طی آن شماره کارمندی شخصی که استحقاق دریافت فوق العاده را دارد به کامپیوتر اعلام می گردد.

  1-4-3: فوق العاده های ثابت و متغیر:

  اصولاً متغیرها از نظر پرداخت 2 صورت دارند:

  الف: پرداختهای ثابت   ب: پرداختهای متغیر

  فوق العاده های متغیر به طور کلی 2 حالت دارند:

  فوق العاده هایی که دارای فرمول محاسبه بوده و عمدتاً بر اساس روزهای کارکرد و یا ساعات کارکرد محاسبه و به کارمند پرداخت می گردند. مانند: فوق العاده نوبتکاری، فوق العاده کار در سکو دریا، فوق العاده غواص، فوق العاده اضافه کاری.

   فوق العاده هایی که با توجه به مقررات و بر حسب مورد ممکن است به کارمند پرداخت نشود. مانند: کمک هزینه زایمان، فوق العاده مأموریت

  الف: پرداختهای ثابت: پرداختهای ثابت بر آن گروه از فوق العاده هایی اتلاق می گردد که با توجه به مقررات و شرایط استخدامی کارمند همه ماهه به کارمند پرداخت می شود.

  فوق العاده های ثابت ممکن است به طرق ذیل در سیستم ایجاد گردند:

  در بدو استخدام کارمند و از طریق برگ اقدامات پرسنلی مانند: فوق العاده ها بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی، محرومیت از مطب پزشکان.

  فوق العاده های ثابت عمدتاً 2 حالت دارند:

  درصدی از حقوق پایه را تشکیل میدهند. مانند: بدی آب و هوا و غیره

   مبلغی بصورت ثابت پرداخت می شود مانند: کمک هزینه مسکن

  ب: پرداختهای متغیر: پرداختهای متغیر به آن گروه از فوق العاده هایی اتلاق می گردد که با توجه به شرایط کار و بر حسب مورد ممکن است به کارمند پرداخت گردد.

   

  1-4-4: فواصل زمانی پرداخت فوق العاده ها

  سالیانه: فوق العاده هائی ستند که فقط یکبار در سال قابل پرداخت می باشند. مانند: پاداش نوروزی.

   سه ماهه: فوق العاده هایی هستند که هر سه ماه یکبار پرداخت می شود. مانند: فوق العاده مسافرت در خارک.

   ماهیانه: پرداخت اینگونه از فوق العاده ها بر اساس ماهیانه صورت می گیرد. مانند: فوق العاده بدی آب و هوا

   روزانه: فوق العاده هایی که پرداخت آن به کارمندان بر اساس روزمحاسبه می شود. مثل: فوق العاده نوبتکاری.   فرمول:

  ساعتی: فوق العاده هائیکه پرداخت آن به کارمندان بر اساس ساعت محاسبه می گردد. مانند: فوق العاده غواص. تعداد ساعت * ( بدی آب و هوا+ حقوق پایه*درصد فوق العاده= فرمول

   

  1-5- انتقال اطلاعات:

  1-5-1 اطلاعات ورودی: منظور از اطلاعات ورودی این است که به هنگام استخدام کارمند در شرکت از آن استفاده می شود. اطلاعات ورودی توسط برگ اعلام پرداخت انجام می گیرد. که در این برگ تمامی مشخصات فردی شخص و چگونگی دریافت حقوق آن می باشد. برای حذف و یا اصلاح و با تغییر فوق العاده ای ثابت که به کارمند پرداخت می شود از برگ اعلام پرداخت کارمند ( سند 32- ح) استفاده می شود.

  الف) حذف و قطع پرداخت: برای حذف و یا قطع پرداخت فوق العاده ثابت زیر بایستی در سند 32 –ح قید گردد: رمز واحد، شماره شناسایی، تاریخ اجرا: بایستی دقیقاً ذکر شود که از چه تاریخ کامپیوتر نسبت به قطع پرداخت آن فوق العاده اقدام نماید.

  ستون ثابت متغیر بودن مبلغ فوق العاده همواره بایستی 1 نوشته شود.

  ملاک محاسبه: اگر فوق العاده مورد نظر درصدی است در ستون ملاک محاسبه بایستی صفر نوشته شود. و ستون مبلغ خالی بماند.

  مبلغ: اگر فوق العاده مورد نظر مبلغ دار است در ستون مبلغ بایستی صفر نوشته شود و در نتیجه در ستون ملاک محاسبه رقمی نوشته نمی شود.

  ب: تغییر و یا اصلاح نرخ فوق العاده: برای این کار بایستی در سند برگ اعلام پرداخت( 32-ح) اطلاعات زیر نوشته می شود: رمز واحد، شماره شناسایی کارمند، شماره رمز پرداخت می شود مربوطه.

  ستون ثابت و متغیر: در مورد فوق العاده ثابت بایستی عدد 1 نوشته شود، تاریخ اجرا، ملاک محاسبه.

  در ستون ملاک محاسبه بایستی نرخئ جدید فوق العاده نوشته شود. مثلاً: کارمندی در اصفهان خدمت نموده است و 15 درصد فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی دریافت نموده است. حال به محل دیگری منتقل شده و فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی در محل جدید 20 درصد می باشد. در این جا بایستی در ستون ملاک محاسبه نرخ 20 درصد نوشته شود.

   

  1-5-2- انتقال اطلاعات – محاسبه و نگهداری اطلاعات

  در این بخش به طور دقیق و روشن از نشخصات عمومی مورد نیاز جهت پرداخت یک فوق العاده بیان گردیده است . برای هر یک از فوق العاده ها یک برگ مشخصات پرداخت فوق العاده تهیه شده است.

  بدیهی است هر نوع تغییر و اصلاحیه جدید در مورد هر یک از فوق العاده که می بایستی در برگ مزبور ثبت شود.

  مندرجات برگ مشخصات پرداخت فوق العاده به طو رتفکیک عنوان گردیده است.

  1- نام فوق العاده  2- علت پرداخت فوق العاده   3- شرایط پرداخت فوق العاده   4- نحوه محاسبه فوق العاده و مبلغ فوق العاده    5- شماره فرم پرداخت  6- مشمولیت یا عدم مشمولیت مالیاتی .

  1-6- ضمایم( حقوق پایه )

  1-6-الف: برگ اعلام پرداخت کارمندان: این برگ همان طور که قبلاً توضیح داده شده کاملاً برای دادن فوق العاده ها به کارمندان تهیه می شود که این برگ شامل اطلاعاتی مثل: به ترتیب برگ: نوع سند، رمز عمل، رمز واحد، شماره حساب، شماره سند و شرح فقط برای رمز متفرقه : که این فوق العاده بابت چه کاری پرداخت می شود. که قسمت پایین این برگ اعلام مشخصات بررسی کننده در حسابداری – تصویب کننده، تأیید کننده، تهیه کننده به ترتیب اسم و امضاهای آن ضروری است.

  1-6-ب: برگ مشخصات فوق قالعاده ها : 1- بخش حقوق پایه . این برگ شامل :

  علت پرداخت: تسلیم نیروی کار کارمندان بابت اشتغال در وزارت نفت

  شرایط پرداخت: حقوق پایه در قبال تسلیم نیروی کار کارمند بابت اشتغال در شرکت پرداخت می شود. و با توجه به ضرورت های عملیاتی و شرایط کار، مطلق است علاوه بر حقوق پایه، فوق العاده و مزایای دیگری پرداخت شود.

   شماره رمز پرداخت

   نحوه محاسبه: حقوق پایه هر کارمند با توجه به مدارج تحصیلی، سوابق خدمت و سایر مقررات و قوانین از طرف امور اداری تعیین می شود.

   حقوق پایه مشمول کسور مالیات و پس انداز بازنشستگی می باشد.

   نوع فوق العاده مثلاً ثابت

  1-6-فوق العاده بدی آب و هوا

  علت پرداخت: اشتغال کارمندان در مناطقی که طبق تقسیم بندیها و مقررات جاری شرکت مناطق گرمسیر شناخته می شوند.

  شرایط پرداخت: این فوق العاده به کارمنددانی که محل دائمی اشتغال آنها در یکی از مناطق گرمسیر کشور می باشد قابل پرداخت است.

  شماره رمز پرداخت: 102 می باشد.

  نحوه محاسبه: معادل 25درصد حقوق پایه .

  فوق العاده فوق مشمول کسور پس انداز و بازنشستگی یا بیمه می باشد.

  نوع فوق العاده : ثابت.

   

   فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی

  نحوه محاسبه: این گونه فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی با توجه به جداولی که در آن نام شهرستان و شماره شهرستان و درصد حقوق پایه پرداخت می گردد.

  اینگونه فوق العاده ها به منظور جبران ناراحتی های ناشی از خدمت در نقاط دور از مراکز این فوق العاده در نظر گرفته می شود و به کارمندانی که خارج از تهران اشتغال دارند پرداخت می گردد.

  حال به دیگر فوق العاده هایی می پردازیم که امکان توضیح بیشتر وجود ندارد و همچنین نحوه محاسبه فوق العاده آنها.

  محرومیت از مطب

  دور ی از خانواده اقماری

  نحوه محاسبه: معادل 15 درصد ( حقوق پایه + بدی آب و هوا ) برای تمامی ماه این فوق العاده در زمان مرخصی سالیانه ومرخصی استعلاجی قابل پرداخت می باشد و مشمول کسر کالیات و حق بیمه می باشد. و نوع این فوق العاده ثابت می باشد.

  فوق العاده مأمور پرداخت دستمزد کارگران:

  شرایط پرداخت: به آن دسته از کارمندانی قابل پرداخت خواهد بود که مسئولیت مستقیم پرداخت دستمزد کارگران را در هر نیمه ماه به عهده دارند.

  نحوه محاسبه: تا 100 پاکت با پرداخت 000/5000 ریال در هر نوبت 2000 ریال از 101 پاکت تا 2000 پاکت با پرداخت 000/000/10 ریال در هر نوبت 4000 ریال حداکثر مبلغ قابل پرداخت تا میزان 8000 ریال خواهد بود.

  فوق العاده 2 نوبتکاری صبح و عصر

  شرایط پرداخت: فوق العاده نوبتکاری صبح و عصر صرفاً به آن دسته از کارمندان پرداخت می شود که در طول هفته 42 ساعت کار نوبتکاری صبح و عصر انجام می شود.

  نحوه محاسبه : 10% حقوق پایه به کارمندانی که در شمال انجام وظیفه می نمایند.

  10% ( حقوق پایه + فوق العاده بدی آب و هوا ) برای کارمندانی که طبق مقررات جاری به آنها تعلق میگیرد.

  فوق العاده نوبتکاری مشمول کسر مالیات و بیمه بوده ولی مشمول کسور بازنشستگی و پس انداز  نمی باشد. و نوع فوق العاده متغیر می باشد. 

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت ایران

  فهرست:

  مقدمه

  اهداف و مزایای سیستم

  خلاصه

  روش عملیات

  انتقال اطلاعات

  ضمایم( حقوق پایه )

  فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی

  فوق العاده اضافه کاری کارمندان

  مقررات مربوط به مرخصی کارمندان

  وامها

  محاسبه فوق العاده بدی آب و هوا

  محاسبه فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی برای یکماه

  محاسبه فوق العاده ویژه

  خالص حقوق

  اطلاعات پایه سیستم حقوق

  نحوه محاسبه بازنشستگی و بیمه

  نحوه محاسبه پس انداز

  نحوه محاسبه مالیات بردرآمد حقوق

  محاسبه خالص حقوق

  صورت حساب حقوق

  حسابداری حقوق

  عملیات حسابداری

  نحوه محاسبه

  نحوه تهیه برگ حضور و غیاب و ارسال به واحدها

  افزایش /کاهش دستمزد کارگران

  کارگرانی که برگ حضور و غیاب آنها به سیستم وارد نمی شود

  نحوه تکمیل برگ تعطیلات ایام دستمزد

  محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری

  نحوه محاسبه دستمزد ایام مرخصی

  فرمول محاسبه نوبتکاری

  محاسبه بازخرید مرخصی

  فوق العاده ها

  فوق العاده مسکن

  فوق العاده عائله مندی

  مالیات

  حق بیمه تأمین اجتماعی

  گروه بندی کارگران- محاسبه دستمزد حالات ویژه

  عملیات سیستم دستمزد کارگران

  ویرایش مقابله ای

  بودجه

  هزینه های جاری

  ساختار و چگونگی تشکیل شماره حسابها

  چگونگی رمز واحد/شرکت

  منابع و مأخذ

   

  منبع:

  ) حسابداری حقوق و دستمزد   مؤلف : مهدی قربانی

  2) حاجی کریمی ، عباسعلی و رنگرز ، حسن مدیریت منابع انسانی چاپ و نشر بازرگانی 1379

  3) سعادت ، اسفندیار مدیریت منابع انسانی سمت 1373

  4) ظهوری ، قاسم روابط کار ( نظریه و فرآیندها ) میر 1378

  5) عسگریان ، مصطفی مدیریت نیروی انسانی جهاد دانشگاهی 1370

  6) هیات تحریریه مجله افزایش بهره وری گام های کوتاه اما استوار مجله تدبیر شماره 113 1380

  7) هیات تحریریه مجله سود بخشی یا تسهیم دستاوردها مجله آموزش هماهنگ شهریور 1377

  8) اصول کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و  غیر انتفاعی - جعفر باباخانی

   

  9) اصول حسابداری در سازمانهای دولتی- داود اقوامی - چاپ اول 1367- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت ایران, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت ایران, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت ایران, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت ایران, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت ایران, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت ایران, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت ایران, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت ایران, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت ایران, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت ایران
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت