گزارش کارآموزی شرح فرآیند واحد EOEG

تعداد صفحات: 52 فرمت فایل: word کد فایل: 3874
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی شیمی
قیمت قدیم:۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی شرح فرآیند واحد EOEG

  مقدمه:

  فرآیند واحد EO / EG توسط شرکت  SHELL INTERNATIONAL CHEMICALS جهت تولید 400 کیلو تن در سال طراحی شده است . این واحد در بندر امام خمینی  در جمهوری اسلامی ایرا ن قرار دارد . محاسبات مهندسی ، تدارک تجهیزات وسرپرستی نصب توسط شرکت تکنیمونت میلان ایتالیا صورت گرفته است. شرح فرآیند شامل توضیح فرآیند EO/EG  وبیان ویژگیهای مخصوص آن است . دستور العمل های عمومی مربوط به تست ، راه اندازی و  SHUT – DOWNدر مدارک واسناد موجود است . کلیه مدارک مربوطه به PFD ، موازنه  مواد، اطلاعات فرآیند وطراحی دستگاهها نیز موجود است.

   

  شیمی فرآیند:

  درقسمت تولید اکسید اتیلن (EO) ، اتیلن درحضور کاتالیست نقره به صورت مستیقم در دمای270 – 220   درجه سانتیگراد اکسید شده واکسید اتیلن طبق واکنش زیر تولید می شود:

   

   

  C2H4 + 1/2 O2             EO + 24.7 Kcal/gmol

   

  (جهت تشکیل واکنش فوق اکسیژن با خلوص بسیار بالا مورد نیاز است که از واحد تفکیک هوا در پتروشیمی فجر باید تأمین شود.)

  مقداری از اکسید اتیلن تولید شده ممکن است ایزو مره شده واستالدئید تولید شود که استالدئید به سرعت اکسید شده تولید آب ودی اکسید کربن می کند . بنا براین امکان وجود استا لدئید در محصول خروجی هست.

  واکنش نا مطلوب که با واکنش اصلی رقابت می کند، واکنش تولید آب و دی اکسید کربن است که واکنش آن به صورت زیر است:

  C2H4 + 3O2              2CO2 + 2H2O + 320 Kcal/gmol

   

  واکنش فوق را با استفاده از اتیل کلراید (EC) می توان متوقف کرد. خود  EO نیز در برابر اکسید اسیون مقاوم است . دی اکسید کربن تولید شده توسط واکنش های جانبی ، از جریان گاز برگشتی بوسیله جذب شیمیایی (واکنش شیمیایی ) توسط کربنات پتاسیم از سیستم حذف می شود. واکنش آن بصورت زیر است :

   

   

  CO2 + K2CO3 + H2O                2KHCO3 + 6.4 Kcal/gmol

   

  CO2  جذب شده توسط بخار آب از محلول FAT CARBONAT در فشار بالاتر از فشار اتمسفر دفع می شود.

  دمای خیلی پایین باعث می شود که CO2   به خوبی جدا نشود که نتیجه آن مسئله خوردگی در قسمت های دفع می شود.

   

  شرکت شل برای فرآیند EO/EG  دو نوع کاتالیست در نظر گرفته شده است که عبارتند ازکاتالیست با فعالیت بالا HIGH ACTIVITY (S863) که با HA  نشان داده می شود و کاتالیست با انتخاب پذیری بالا
   HIGH SELECTIVITY (S882) که با  HS  نشان داده می شود.

  انتخاب پذیری کا تالیست برای تولید اکسید اتیلن وفعالیت کاتا لیست با افزایش عمر آن کاهش می یابد.

  زمانی که این کاهش به مقدار مشخصی برسد یرای بهبود عملکرد واحد لازم است که کاتالیست تعویض شود.پس شرایط عملیاتی کاتالیست نسبت به زمان تغییر می کند، که شرایط عملیاتی برای شروع سیکل START OF CYCLE (SOC) وپایان سیکل END OF CYCLE(EOC) داده می شود.

  در قسمت تولید اتیلن گلیکول ، اکسید اتیلن در فاز مایع در حضور آب اضافی هیدرولیز حرارتی شده واتیلن گلیکول به صورت زیر تولید می شود:

  22 Kcal / gmol+     EO + H2O               CH2OH – CH2OH ( MEG )

  رقابت برای تولید گلیکول های سنگین تر ، دی وتری اتیلن گلیکول در جریان وجود دارد که واکنش های تولید آن بصورت زیر است :

  MEG +EO                   HOCH2CH2 –O –CH2CH2OH  ( DEG ) + 25 Kcal /gmol

   

  DEG +EO               HOCH2CH2 – O –CH2CH2 –O– CH2CH2OH ( TEG ) +22 Kcal /gmol

   

  در قسمت باز یافت EO ، قسمتی از  EO که در تماس مستقیم با آب قرار دارد تولید مونو ودی اتیلن گلیکول می کند که این واکنش ها در فاز آبی صورت می گیرد.جهت جلوگیری از تشکیل گلیکول های سنگین تر، یک جریان فرعی از جاذب ABSORBANT گردشی جدا شده وبه قسمت  FLASH فرستاده می شودوگلیکول ها از آن جدامی شوند.

  واحد 100-واکنش EO (EO REACTION) :

  اتیلن موجود در گاز برگشتی به همراه اکسیژن در حضور کاتالیست نقره واکنش داده تولید(EO) اتیلن اکسید می کند.جریان گاز برگشتی نیروی لازم جهت گردش در سیکل را توسط کمپرسور بدست می آورد.

  گاز فشرده شده شامل اکسیژن واتیلن وگاز های دیگر است.

  گرمای ایجاد شده توسط واکنش در راکتور صرف تولید بخار آب فشار بالا در پوسته راکتور می شودو بخار آب فشار متوسط در اولین مبدل حرارتی خنک کننده محصول خروجی از راکتور تولید می شود.

   

  واحد  200- حذف دی اکسید کربن وجذب EO : (CO2 REMOVAL AND EORECOVERY)

  محصول گاز خروجی از راکتور بعد از خنک شدن در مبدل های خنک کننده به قسمت حذف نا خالصی ها فرستاده می شود.

  EO  تولید شده در راکتور بوسیله جاذب که آب است در برج EO ABSORBER (جذب EO) جذب میشود.EO  جذب شده از جاذب غنی شده ( FAT ABSORBER) در برج EO STRIPPER  ( دفع EO) جدا می شود.

  جریان کمی نیز از قسمت های خنک سازی (QUNECH SECTION) به سمت STRIPPER  و FLASHER  فرستاده می شود.

   

  گلیکول های نا مرغوب ( GLYCOL BLEED ) از جاذب رقیق (LEAN ABSORBER  ) توسط جریان
   CLYCOL   BLEED  حذف می شود.( جریان GLYCOL  BLEED از انتهای برج EO STRIPPER گرفته می شود.)

  قسمتی از خوراک اتیلن در راکتور ها به دی اکسیدکربن تبدیل می شود.دی اکسید کربن تولیدی توسط محلول گرم کربنات پتاسیم درCO2  از گاز برگشتی جدا می شود. اما فقط قسمتی از گاز برگشتی برای جذب CO2 آن به قسمتCO2 ABSORBER ( جذب کننده CO2 ) می رود.به منظور جدا کردن هیدرو کربن های گاز ی از محلول FAT CARBONAT  عملیات FLASH  در  FLASH DERUM انجام می شودتا گازهای محلول از مایع خارج شود .متان نیز جهت کمک به جداکردن هیدرو کربن از محلول به FLASH  DRUM  تزریق می شود . CO2 جذب شده در CO2 STRIPPER  از محلول کربنات پتاسیم جدا شده وبه اتمسفر فرستاده می شود.

   

  واحد 300- حذف LE  : (Light  End  Removal):

  خروجی از بالای برج  EO STRIPPERتوسط هوا وآب خنک شده ومقداری کندانس می شود.سپس وارد (D-3001)SURGE  DRUM  شده وجزء کندانس شده (EOمحلول) , وارد برج LE (Light End )می شود ، جزئی که مایع نشده از (D-3001) به همراه ترکیبات سبک خروجی از بالای برج  LE به مبدل VENT CHILLER  می رود وکندانس می شودکه از CHW ))  CHILLED  WATER جهت خنک سازی استفاده می شود.بخارات کندانس نشده از چیلر به سمت برج  RESIEDUAL  EO ABSORBER می رود.در این برج EO بخارات جذب می شود وبه واحد  EO  STRIPPER فرستاده می شود.گازهای غیر قابل کندانس که از برج خارج می شوندتوسط کمپرسور فشرده شده وبه LOOP  گاز برگشتی فرستاده می شود.

  EO  محلول از انتهای برج LE  خارج شده وبه سمت واحدگلیکول فرستاده می شود.قسمتی از این جریان به سمت برج EO  PURIFICTION  برای حصول EO   با درجه خلوص بالا می رود.

   

  واحد 400- واکنش گلیکول وباز یافت آن : (GLYCOL  REACTION  AND  RECOVERY):

  در این قسمت  EO با آب ( که بیش از مقدار استو کیلومتری است ).واکنش داده ودر دمای بالا تولید  MEG (مونو اتیلن گلیکول ) می کند.در این مرحله محصولات جانبی DEG ( دی اتیلن گلیکول ) و TEG  ( تری اتیلن گلیکول) و گلیکول های سنگین تر نیز تولیدمی شود. یک سیستم تغلیظ کننده سه مرحله ای به انضمام برج آب زدا برای حذف آب از گلیکول تعبیه شده است.

  عمل FLASH  روی جریان GLYCOL  BLEED  جهت حذف گلیکول های نا مطلوب انجام می شود. خروجی از بالای این قسمت دارای مقدار کمی گلیکول است که برای آب زدایی به برج آب زدا فرستاده می شود.

   

   

  واحد 500- خالص سازی گلیکول(GLYCOL PURIFICTION)  :

  گلیکول خام خروجی از انتهای برج آب زدا (DEHYDRATOR) به قسمت 500 می رود تا در این قسمت MEG، DEG، TEG، (مونو ،دی ، تری اتیلن گلیکول) و گلیکول ها سنگین تر از همدیگر تفکیک می شوند.برای افزایش تولید TEG، DEG ، به راکتور  GLYCOL تزریق می شود.

   

  واحد700 - -سیستم  CHILLED WATER وهوازدا (DEAERATOR):

  یک سیکل بسته  CHILLED  WATER برای سرما سازی جزئی استفاده می شود. Deaerator که درآن بخار فشار پایین جریان دارد جهت حذف اکسیژن از آب مورد استفاده قرار می گیرد.

   

  واحد 900- خالص سازی EO (EO PURIFICATIO) :

  در برج EO  PURIFICTION ،  EO با خلوص بالا( HPEO) تولید می شود.  EO  تقریباً خالص از نزدیک بالای برج خارج می شود.  EO  به اضافه فرمالدئید از بالای برج و EO به اضافه استالدئید از پایین خارج می شوندومحصول بالا وپایین برج یکی شده وبه سمت واحد گلیکول فرستاده می شود.

   

  سیستم بخار وکندانس(STEAM  AND CONDASTATE) :

  برای این واحد بخار آب فشار بالا (SUPER HEAT) مورد نیاز است . بخارهای آب تولیدی در سراسر واحد در قسمت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند .در قسمت EO   بخارفشار بالا ومتوسط تولید وبخار فشار پایین مورد استفاده قرار می گیرد.در قسمت EG  ، بخار فشار بالا ومتوسط مصرف وبخار فشار پایین تولید می شود.

  دو نوع بخار از نظر کیفیت در این واحد وجود دارد : بخار گرید  UTILITY وبخار گرید فرآیند. در بخار گرید فرآیند ، بخار شامل گلیکول وآلدئید است . کندانس های بخار فشار بالا ومتوسط وارد FLASH   DRUM ها میشود یا اینکه در مبدل ها وریبو یلر ها مورد استفاده قرار می گیرد.

  2 . شرح فرآیند:

  واحد می تواند با دو نوع کاتالیست HA ( HIGH  ACTIVITY ) و HS ( HIGH  SELECTIVITY) کار کند. شرایط عملیاتی در ابتدا ( SOC ) وانتهای عمر کاتالیست ( EOC) متفاوت است . بنابراین چهار حالت برای شرایط عملیاتی در نظر گرفته می شود که این چهار حالت عبارتند از:EOC/ SOC  (HA) و EOC/ SOC(HS). اگر شرایط عملیاتی برای دو نوع کاتالیست مختلف تفاوتی نداشته باشد فقط دو حالت EOC  و SOC  تعریف می شود . ودر حالتی که شرایط برای دو حالت EOC  و SOC  یکسان باشدفقط یک حالت تعریف می شود.

   

  2.1   - واکنش EO  (EO REACTION) :

  2.1.1- حلقه گاز برگشتی ( RECYCLE  GASLOOP) :

   

  بعد از کمپرس شدن گاز در کمپرسور ، قسمتی از گاز جهت حذف (CO2) دی اکسید کربن به جذب کنند
  CO2  (CO2  ABSORBER)  فرستاده می شود.غلظت CO2  در این LOOP  ( حلقه ) با ید مطابق با جدول زیر باشد. ( اعدادبر حسب درصد مولی در جریان گاز است.)

  برای کاتالیست HS  غلظت  CO2 نسبت به کاتالیست  HA کمترمی باشد.حدود  45 درصدکل گاز که حدود t/hr 350- 320 می باشد.جهت حذف CO2 به CO2 Absorber  فرستاده می شود. سپس گاز عاری از CO2  به جریان گاز برگشتی برگردانده می شود.در حین این عملیالت اتیلن جبران کننده ( make up ) نیز به جریان تزریق می شود.

  سپس گاز برگشتی به نازل مخلوط کننده اکسیژن (Oxygen  Mixing  Nozzle ) که با علامت اختصاری  OMN نشان داده میشود وارد می شود .( 20-Z-1001) . در آنجا اکسیژن  Make up نیز به فرآیند تزریق می شود.  OMN  مخلوط شدن سریع گاز را تحت شرایط کنترل شده انجام می دهد.

  غلظت اکسیژن از 100 درصد در Oxygen Mixing Sparger(OMS) تا حدود  8.4 در صد در حلقه گاز بعد از اختلاط کامل تغییر خواهد کرد.قبل از اختلاط اکسیژن در محدوده اشتعال (Flammmmable  Limit) قرار می گیرد وبعد از اختلاط کامل ،مخلوط زیر محدوده اشتعال قرار می گیرد . بعد از اضافه کردن اتیل کلراید (EC ) ، گاز در پیش گرم کن با محصول خروجی از راکتور ( 20-E-1001) از حدود 50 درجه سانتیگراد تا 160 درجه سانتیگراد گرم می شود. خوراک پیش گرم شده وارد راکتورهای EO ( 20-R-1001A/B) شده ، اتیلن واکسیژن در حضور کاتالیست نقره واکنش داده واکسید اتیلن (EO ) تولید می شود. محصولات جانبی تولید شده در راکتور شامل CO2  ، H2O  ومقداری آلدئید واسید است .محصول گازی از راکتور با دمای (275)244/(249) 224 درجه سانتیگراد خارج می شود.

  محصول خروجی از راکتور در سه مرحله خنک می شود. در اولین مرحله ، درکولر  20-E-1002 محصول تا دمای (206 )  درجه202  سانتیگراد خنک شده وبخار آب فشار متوسط (MP )  با فشار  13.9 BARG تولید می شود . دردومین مرحله ، محصول گازی درمبدل حرارتی 20- E-1001 تا (102) 97  درجه سانتیگراد خنک شده وخوراک راکتور را گرم می کند . در سومین مرحله ، محصول گازی در مبدل  20-E-2005 تا  56  درجه سانتیگراد خنک شده وFAT ABSARBENT خروجی از برج EO-ABSORBER ( 20-T-2002) را گرم می کند.

  گاز خروجی از OMN  دمای حدود  50 درجه سانتیگراد دارد نتیجتاً در حین خنک شدن در مبدلها امکان بوجود آمدن ذرات مایع وجود دارد که تخلیه  این ذرات برای جلوگیری از تجمع وپلیمر یزاسیون ضروری است .محصول گازی خروجی از مبدل حرارتی که خوراک را گرم می کند بالای DEW POINT قرار دارد.

  شیر های BLOCK    VALV موتوری و ولو BY PASS  روی مسیر گاز ورودی به راکتور قرار دارند که برای حفاظت از کاتالیست سریعاً مسیر را بسته واز ورود گاز به راکتور جلوگیری کند. ولو BY  PASS زمانی که راکتور از سرویس خارج می شودچرخش جریان گاز برگشتی را برقرار می کند .

   

  EO  در برج EO ABSORBER جذب می شود. گاز خروجی از بالای برج که همان گاز برگشتی است وارد کمپرسور می شود ونیروی لازم جهت چرخش را بدست می آورد و وارد  KNUOCK  OUT  DRUMمی شود.
  در  KNOCK   OUT DRUM مایعات از گاز جدا شده ودر واقع از ورود آنها به کمپرسور جلوگیری می شود.

   

  2.1.2- تصفیه خوراک اتیلن و متان (ETHYLENE  AND  METHANE  FEED  TREATMENT ):

   

  غلظت سولفور (گوگرد ) در جریان اتیلن برای جلوگیری از مسمومیت کاتالیست باید کاهش یابد.
  GUARDBED SULPHUR  حاوی کربن فعال برای جذب گوگرد از خوراک مورد استفاده قرار می گیرد که غلظت سولفور را تا PPM 10 (MG/KG) کاهش می دهد .یک آنالایزر نیز همواره غلظت سولفور در  خوراک را اندازه گیری می کند .
 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی شرح فرآیند واحد EOEG

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی شرح فرآیند واحد EOEG , گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی شرح فرآیند واحد EOEG , پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی شرح فرآیند واحد EOEG , دانلود کارورزی گزارش کارآموزی شرح فرآیند واحد EOEG , گزارش کارورزی گزارش کارآموزی شرح فرآیند واحد EOEG , پروژه کارورزی گزارش کارآموزی شرح فرآیند واحد EOEG , کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی شرح فرآیند واحد EOEG , کارورزی در مورد گزارش کارآموزی شرح فرآیند واحد EOEG , نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی شرح فرآیند واحد EOEG , گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی شرح فرآیند واحد EOEG
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت