گزارش کارآموزی طرح درس روزانه تک آموزشی شنا

تعداد صفحات: 29 فرمت فایل: word کد فایل: 4073
سال: 1386 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی
قیمت قدیم:۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی طرح درس روزانه تک آموزشی شنا

  طرح درس روزانه تک آموزشی شنا

  مدت کلاس 80 دقیقه

  افراد مبتدی :2 دبیرستان

  تعداد کلاس :25 نفر

  هدفها :

  کسب مهارت آشنایی با آب ،

  آموزش پای کرال سینه ،

  آموزش سینه دست کرال آموزش نفس گیری ،

  هماهنگی کرال سینه ،

  آموزش پای کرال پشت ،

  آموزش دست کرال پشت ،

  هماهنگی کرال پشت ،

  آموزش استارت،

  ارزشیابی

   

   

   

  آشنایی با آب، جلسه اول 1/9/86 ،مدت کلاس :80 دقیقه

  هدف ها :

  1-کسب مهارت آشنایی با آب (حیطه روانی –حرکتی )

  2- بحث در مورد استخر وآموزش فراگرفته شده است (حیطه شناختی )

  3- بهبود نظم وانضباط با مراعات نوبت دیگران (حیطه عاطفی )

  1-ابتدا مربی از بچه می خواهد که کفشهایشان را در آورده ودمپایی پوشیده وکفشها را به مسئول استخر تحویل دهند کلید را دریافت کنند ،مربی بچه ها را به سالن رختکن استخر راهنمایی کرده واز بچه هامی خواهد وسایل خود را داخل کمد بگذارند وتاکید براینکه هر فرد لزوما از مایو وحوله خود استفاده کرده وآن را به دیگران ندهد .یکی یکی وبه نوبت دوش گرفته ووارد استخر شوند .

  تذکر :مربی به فراگیران عنوان کند که با شکم پر وبلافاصله پس از صرف غذا وارد استخر شوند .

  آماده سازی (حیطه عاطفی )مدت به دقیقه (10 دقیقه )

  تعویض لباس :

  هرکس باید مایوی مناسب داشته باشد واگر کسی نداشت اجازه ورود راندارد

  دوش گرفتن :

  به ترتیب وارد شده وبا رعایت نوبت دیگران دوش بگیرند .

  حضور وغیاب :

  حضور به موقع در کلاس وعدم غیبت در هر جلسه هر کس که با تاخیر وارد کلاس شوند باید کنار استخر بنشیند واجازه ورود به آب راندارند وارد شدن به استخر با نظم وترتیب ورعایت قوانین استخر وکلاس .

  2-آموزش مهارت (حیطه روانی –حرکتی (45 دقیقه )

  ابتدا فراگیران را در محوطه استخر راه بردن وقوانین استخر را شرح می دهیم وقسمت کم عمق را نشان داده وبه فراگیران یاد آور می شویم که به هیچ عنوان در کنار استخرندوند وشوخی نکنند

  5 دقیقه

  2-از فراگیران می خواهیم که لبه استخر نشسته وپا رااز مچ به پایین داخل آب نموده با حرکت پا روی آب ودایره های بزرگ وکوچک می سازیم .

   3- از فراگیران می خواهیم خم شده وبا دست آب را با صورت خود پاشیده .یا با دس تآب را مثل باران بامحیط اطراف پخش کنند .

  4- از فراگیران می خواهیم با استفاده از نردبان وارد آب شده ودر هنگام خروج ازآب از نردبان گرفته وآهسته بالا بیایند.

  تمام فراگیران را داخل استخر کم عمق برده وبه آنها می گوییم که بنشینند وبرخیزند به نحوی که تمام بدن حتی سروصورت نیز داخل آب شوند خم شدن در آب وگذاشتن سر وصورت در آب وحرکت دستها در حالات مختلف .

  پاشیدن آب برروی سر وصورت همدیگر .

  (تاکید به فراگیران که در هنگام قرار گرفتن در آب حتما چشمهای خود را باز نگه دارند ) 10 دقیقه

   

   

  از فرا گیران می خواهیم که دوبه دو تقسیم شده ودر داخل آب روبه روی هم ایستاه وبا چشمان باز تعداد انگشتان فرد مقابل از زیرآب مشاهده نموده واعلام نمایید .5 دقیقه

  واز فراگیران می خواهیم سررا داخل آب کرده وسرامیک های ته استخر را بشماریم 5 دقیقه

   

   

   

   

  وبه فرا گیران می گوییم  که به صورتی لی زدن تا انتهای استخر بروند وبرگردند .10 دقیقه

  به فراگیران می گویم که داخل استخر راه بروند ودر ضمن راه رفتن راه رفتن به طرف بالا پرش کنند ناانتهای استخر برگردند 10 دقیقه

  راه رفتن با گامهای کوتاه وبلند 5 دقیقه

  راه رفتن به پهلو  5 دقیقه

  4- اجرای مهارت در حالت واقعی 15 دقیقه

  فراگیران را به گروه های 5 تایی تقسیم کرده وبه آنها می گوییم که لی زدن تا انتهای استخر به صورت مسبقه بروندومقامهای اول هر گروه را مشخص می کنیم 15 دقیقه

  (ایجاد انگیزه برای بهتر کار کردن )

  5- اختتام 10 دقیقه

  پایان پذیرفتن فعالیتها

  بحث در باره آنچه که یاد گرفته اند (حیطه شناختی )

  شستشو وتعویض لباس(حیطه عاطفی )با نظم وبه نوبت از استخر خارج شده دوش بگیرند

  ادمه آشنایی با آب   3/9/86 جلسه دوم مدت به دقیقه 10 دقیقه

  1-آماده سازی (حیطه عاطفی )

  تعویض لباس                   مانند جلسه اول

  دوش گرفتن                      مانند جلسه اول

  حضور وغیاب                    مانندجلسه اول

  2- تمرینات عمومی وگرم کردن بدن 10 دقیقه

  - به فراگیران می گوئیم که به صف شده دستان یکدیگر را گرفته وبا گامهای بلند وکوتاه تا انتهای استخر بروند .

  - وبا لی لی کردن برگردند 5 دقیقه

  - از فرا گیران می خواهیم که ستونی پشت سر هم ایستاده وبه پهلو راه پروند 5 دقیقه

  3- آموزش مهارت (حیطه روانی –حرکتی )50  دقیقه

  -به فراگیران می گو ئیم که دستهایشان را از میله ی لبه استخر گرفته وسپس  بیرون آب نفس گرفته سر را وآنرا در داخل بیرون بدهند .

  -فلوتینک لاکپشتی :در قسمت کم عمق می ایستیم .پس از نفس عمیق بدن راجمع کرده ورانوها را  در سطح آب بغل می کنیم وچانه به سینه می چسبد در این حالت نیزسگینی بدن خودرا برروی آب رها می کنیم 25 دقیقه

  - از فرا گیران می خواهیم که پاهایشان رابه میله لبه استخر متصل کرده وبه پشت در آب شناور شوند .10 دقیقه

  - به فرا گیران می گوییم که همانطور که پشت به آب شناور شده اند باپا به دیواره استخر وفشار وارد کرده (پارا از میله جدا کرده ) دستها کنار بدن قرار می گیرد وسینه را بالا نگه داشته  وروی آب شناور می شویم (حد اقل تالانگ 3 باید روی آب بمانیم)10 دقیقه

  4- اجرای مهارت در حالت واقعی   10 دقیقه

  -ازفراگیران می خواهیم به گروه های 5 تایی تقسیم شده به صورت دایره باستید وفلوتینگ لاک پشت رفته وبه همان صورت دایره ایتستاده دستهای همدیگر را گرفته وبیرون نفس را حبس کرده سررا داخل آب برده و نفس رابیرون می دهیم ( بصورت رقابتی) ومربی زمان می گیرد تا فرا گیر انگیزه بیشتری برای نفس گیری بهتر پیدا کند

  5- اختتام  10 دقیقه

  پایان پذیرفتن فعالیت ها

  بحث درباره آنچه که یاد گرفته اند (حیطه شناختی )فرا گیر باید بتواند فلوتینگ لاک پشت وبه پشت شناور شدن برای بچه ها توضیح  دهد .

  شسشووتعویض لباس (حیطه عاطفی ) بچه ها با نظم از استخر خارج شده وبا رعایت نوبت دیگران دوش گرفته ولباس می پوشند.

   آشنایی با آب   جلسه سوم 6/9/65 دوشنبه   10 دقیقه

  آماده سازی (حیطه عاطفی ) 10 دقیقه

  مانندجلسه اول

   

  مانندجلسه اول

   

  مانندجلسه اول

   

   

  تعویض لباس

  دوش گرفتن

  حضور وغیاب

   

  2-تمرینات عمومی وگرم کردن بدن    10  دقیقه

  -به فراگیران می گوییم که به صورت نیم دایره ایستاده وفلوتینگ لاک پشت بروند.

  -به همان صورت نیم دایره ایستاده ونفس گیری نمایند

  به پشت شناور شوید

  3- آموزش مهارت (حیطه روانی –حرکتی )   30 دقیقه

  -آموزش سرخوردن فلوتینگ سینه = به فراگیر می گوییم که درکنار استخر بایستد یکی از پاهایش را بلند کرده واز عقب به دیوار بچسباند دستها رابالا وکنار گوشها قرار دهد سروسینه ودستها راپایین بیاورد ودر سطح آب بگذارد وبه آرامی بدن رادر سطح آب رها کند وبا فشار پایه دیوار به طرف جلو سر بخورد 20 دقیقه

  -از فراگیرمی خواهیم که لاک پشت برود وبعد پاها را از پشت باز کرده کنار هم (نباید پاها از هم باز شوند )ودست ها را از پهلو باز می کنیم (شکل صلیب )10 دقیقه

   

  4- اجرای مهارت در حالت واقعی  20 دقیقه

  تمام فراگیران کنار هم ایستاده وشماره بندی می کنیم 1و2و3 ابتدا به آنها که شماره شان یک است می گوییم که سر خوردن فلوتینگ سینه رااجرا کرده وتمام گروهها این کار را می کنند ونفراتی که بهتر می روند را تشویق کرده واین روش را رفع اشکال می نماییم.

   (ایجاد انگیزه برای بهتر کار کردن ودقت در کار )صورت رقابتی

  -به فراگیران می گوییم که به صورت نیم دایره بایسند واز آنها می خواهیم که ابتدالاک پشت وبعد روبه صورت صلیب روی آب شناور شوند .ابتدا رفع اشکال نموده ونفرات برتر را تشویق می نماییم

   (به صورت رقابتی )

  5-اختتام 10 دقیقه

  پایان پذیرفتن فعالیتها

  بحث درباره آنچه که یادگرفته اند (حیطه شناختی )فراگیر باید بتواند آموزش داده شده این جلسه را توضیح وانجام دهد به صورتی که بچه ها دیگر کاملا متوجه شوند .

  شستشو وتعویض لباس (حیطه عاطفی )

  آموزش پای کرال سینه 9/9/86 4 شنبه جلسه چهارم

  جلسه اول

   

  جلسه اول

   

  جلسه اول

   

  آماده سازی (حیطه عاطفی ) 10 دقیقه

  تعویض لباس

  دوش گرفتن

  حضور وغیاب

  1-کسب مهارت آموزش پای کرال سینه  (حیطه روانی –حرکتی )

  2- بحث در مورد وآموزش فراگرفته شده است (حیطه شناختی )

  3- بهبود نظم وانضباط با مراعات نوبت دیگران (حیطه عاطفی )

  2- تمرینات عمومی وگرم کردن بدن    10 دقیقه

  -ابتدا به پشت روی آب شناور شده

  -لاک پشت شده واز لاک پشت به شکل صلیب شده

  -وسر خوردن فلوتینگ  سینه را انجام داده

  3- آموزش مهارت 30 دقیقه(حیطه روانی –حرکتی )

  (ابتدا مربی خود انجام داده وبعد از فرا گیران می خواهد که انجام دهد )

  آموزش پای کرال سینه =

  از فراگیران می خواهیم که بیرون از استخر روی نشیمنگاه بنشیند پاها را صاف وجفت دراز کنند وپنجه های پارا کشیده نگه دارند وبه طور متناوب پا ها رااز ناحیه مفصل ران به حرکت در آورند به نحوی که زانو ها خم نشوند این کار را فرگیران انجام داده ومربی اشکال گیری می نماید .  10 دقیقه 

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی طرح درس روزانه تک آموزشی شنا

  فهرست:

  کسب مهارت آشنایی با آب ،

  آموزش پای کرال سینه ،

  آموزش سینه دست کرال آموزش نفس گیری ،

  هماهنگی کرال سینه ،

  آموزش پای کرال پشت ،

  آموزش دست کرال پشت ،

  هماهنگی کرال پشت ،

  آموزش استارت،

  ارزشیابی

   

  منبع:

  ندارد

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی طرح درس روزانه تک آموزشی شنا , گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی طرح درس روزانه تک آموزشی شنا , پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی طرح درس روزانه تک آموزشی شنا , دانلود کارورزی گزارش کارآموزی طرح درس روزانه تک آموزشی شنا , گزارش کارورزی گزارش کارآموزی طرح درس روزانه تک آموزشی شنا , پروژه کارورزی گزارش کارآموزی طرح درس روزانه تک آموزشی شنا , کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی طرح درس روزانه تک آموزشی شنا , کارورزی در مورد گزارش کارآموزی طرح درس روزانه تک آموزشی شنا , نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی طرح درس روزانه تک آموزشی شنا , گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی طرح درس روزانه تک آموزشی شنا
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت