گزارش کارآموزی آموز شکده فنی الغدیر تهران

تعداد صفحات: 46 فرمت فایل: word کد فایل: 3361
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حسابداری
قیمت قدیم:۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی آموز شکده فنی الغدیر تهران

  . تاریخچه فعالیت شرکت :

  1_1کلیات :

   

  نام وادرس محل کاراموزی : شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان منطقه 14،خیابان بعثت، نرسیده به بلوار ازادی

  شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14(سهامی خاص)

  صورتهای مالی

  سال مالی منتهی به 29اسفند ماه ××13

   

  اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

   

  عنوان

  ___________

  ترازنامه.

  صورت سود و زیان .

  صورت گردش حساب سود (زیان) انباشته .

  صورت سود (زیان)جامع .

  صورت جریان وجوه نقد .

  یادداشتهای همراه صورتهای مالی.

  الف. تاریخچه فعالیت شرکت .

  ب. مبنای تهیه صورتهای مالی .

  ج. خلاصه اهم رویه های حسابداری.

  د. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج  در صورتهای مالی و سایر اطلاعا ت مالی .

   

  صورتهای مالی این شرکت بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه می شود.

  شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه14 (سهامی خاص)

  تراز نامه

  در تاریخ29اسفند ××13

  دارائی ها......................................................................29/12/××13

   

   

  دارائیهای جاری :...........................................................ریال

   

  موجودی نقد و بانک.......................................................×××

  حسابها و اسناد دریافتی تجاری .........................................×××

  سایر حسابها و اسناد دریافتی.............................................×××

  پیش پرداختها.....................................................................×××

  جمع دارائیهای جاری...........................................................×××

   

  دارائیهای غیر جاری:

   

  دارائیهای ثابت پس از کسر استهلاک ....................................×××

  جمع دارائیهای غیر جاری ..................................................×××

   

  جمع دارائیها....................................................................×××

   

   

  شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه14 (سهامی خاص)

  تراز نامه

  در تاریخ29اسفند ××13

  بدهی ها و حقوق صاحبان سهام..............................................29/12/××13

   

  بدیهای جاری :................................................................ریال

  حسابهای پرداختنی تجاری.................................................×××

  سایر حسابها و اسناد پرداختنی............................................×××

  ذخیره مالیات..................................................................×××

  جمع بدهیهای جاری.........................................................×××

  بدهیهای غیر جاری:

  ذخیره مزایای خدمت کارکنان.............................................×××

  جمع بدهیهای غیر جاری...................................................×××

  جمع بدهیها.....................................................................×××

  حقوق صاحبان سهام :

  سرمایه..........................................................................×××

  مازاد تجدید ارزیابی.........................................................×××

  سود (زیان )انباشته...........................................................×××

  جمع حقوق صاحبان سهام..................................................×××

  جمع حقوق صاحبان سهام و بدهیها......................................×××

  شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 14 (سهامی خاص )

  صورت سود و زیان

  برای سال منتهی به 29 اسفند ××13

  ××13

                                                                                                ریال 

  درامد حاصل از خدمات ارائه شده..................................................×××  

  کسر می شود :

  بهای تمام شده خدمات ارائه شده ....................................................(×××)

  سود ناخالص

  کسر می شود ............................................................................×××

  هزینه های اداری و عمومی .........................................................(×××)

  سود (زیان ) خالص ...................................................................×××

  گردش حساب سود (زیان ) انباشته

  سود (زیان ) خالص.................................................................×××

  سود انباشته در ابتدای سال .......................................................×××

  تعدیلات سنواتی......................................................................×××

  سود (زیان ) انباشته در پایان سال ..............................................×××

   

  صورت سود (زیان ) جامع

  سود (زیان ) خالص سال جاری................................................×××

  اندوخته تجدید ارزیابی   ..........................................................×××

                                                                                            ×××

  شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (سهامی خاص)

  صورت جریان و وجوه نقد

  برای سال منتهی به 29/12/××13

                                                                                                                                                                                      ××13

                                                                                                ریال

   

  فعالیت های عملیاتی :

   

  جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی.....................×××

  فعالیت های سرمایه گزاری :

   

  وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای ثابت .....................................×××

  خالص (افزایش (کاهش) ) در وجه نقد .........................................×××

  مانه وجه نقد در اغاز سال ........................................................×××

  مانده وجه نقد در پایان سال .......................................................××× 

  شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (سهامی خاص)

  یادداشت های همراه صورتهای مالی

  برای سال مالی منتهی به 29/12/××13

  شرکت راه ماشین (سهامی خاص ) در تاریخ 25/12/70 و تحت شماره 89148 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شرکت مذکور از سال 1379 تا سال 1382راکد و غیر فعال بوده و سپس با توجه به تبصره بند 2 تصویب نامه 561/13 ط مورخه 28/12/81 شورای عالی اداری و نامه شماره 22529 مورخه 29/11/82 وزیر محترم بازرگانی سازمان غله منحل و از تاریخ 1/1/83 وظایف و مسولیت های ادارات غله به شرکت های تحت پوشش شرکت بازرگانی دولتی ایران انتقال یافت . با تغیر و گسترش قلمرو فعالیت و تشکیلات اجزایی شرکت مجمع عمو می فوق العاده در تاریخ 27/12/82 تشکیل و نام شرکت به غله و خدمات بازرگانی منطقه 14تغیر یافت و در اداره ثبت شرکت ها واقع در زنجان به شماره 5463 به ثبت رسیده است . مرکز اصلی شرکت در زنجان می باشد .

  2_1 فعالیت اصلی شرکت :

  موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه جدید عبارت است از تهیه ،تامین توزیع و نگهداری از قبیل گندم ، ارد ، نان ، روغن ، برنج ،قند وشکر و... ایجاد و اداره سرد خانه و انبار و تجهیزات نگهداری ، ذخیره سازی (مانند انبار و سیلو و ...)و جایگاه کالا ها ی تجاری مجاز و صنایع بسته بندی ، اماده سازی کالا ، واردات کلیه ماشین الات و قطعات یدکی مربوطه به موضوع فوق و مشارکت در شرکت های موجود واردات و صادرات ، ترخیص کالاو به صورت کلی انجام تمام عملیات مجاز بازرگانی و تولیدی .

   

  2_2_1.عمده ترین فعالیت شرکت در طول سال :

  الف )توزیع برنج و قند وشکرکالا برگی و غیر کالا برگی در سطح استان .

  ب) توزیع کالا بر اساس حوالجات سازمان بازرگانی استان .

  ج)خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزاندر سطح استان .

  د)توزیع گندم و ارد مورد نیاز مردم در سطح استان .

  ر)نظارت بر تولید و توزیع ارد و نان در سطح استان.

   

  شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (سهامی خاص)

  یادداشت های همراه صورتهای مالی

  برای سال مالی منتهی به 29/12/××13

   

  3_1وضعیت اشتغال

  متوسط نفر سال تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است .

  موقت

  دائم

  وضعیت شاغلین

  2

  48

  تعداد شاغلین

   

  با توجه به افزایش فعالیت های تجاری پرسنل شرکت افزایش یافته و پرسنل مذکور شامل 10نفر شرکتی و  40 نفر پرسنل انتقالی از سازمان غله سابق می باشد .

   

  2. مبنای تهیه صورتهای مالی 

  صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده و در صورت لزوم از ارزشهای جاری استفاده می شود .

   

  3. خلاصه اهم رویه های حسابداری :

  1_3. دارائیهای ثابت :

  1_1_3. دارائیهای ثابت شهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت می شود  مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحضه ظرفیت یا عمر دارائیهای ثابت یا در کیفیت بازدهی بهبودی اساسی انها می گردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقی مانده دارائیهای مربوط  مستهلک می شود . هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می شود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد. 

   

  شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (سهامی خاص)

  یادداشت های همراه صورتهای مالی

  برای سال مالی منتهی به 29/12/××13

  2_1_3. استهلاک دارایی ثابت با توجه به عمر مفید بر اوردی دارائیها ی مربوط و بادر نظر گرفتن ایین نامه استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم مصوب اصلاحیه بهمن ماه 1380و بر اساس نرخ و روشهای زیر محاسبه می شود .

  روش استهلاک

  نرخ استهلاک

  دارائی

  خط مستقیم

  10ساله

  اثاثه و منصوبات

   

  2_3.درامدها

  درامد حاصل از توزیع  قند و شکر و برنج سهمیه ای بر اساس میزان صادره وتحویلی مجوزهایشرکت ها در تخصصی و بازرگانی دولتی ایران و امار و اطلاعات موجود در قسمت توزیع به محض خروج از انبار در دفاتر ثبت میگردد.

  همچنین شرکت باتوجه به ادغام با اداره غله قرار دادی تحت عنوان راهبری امور گندم و ارد با شرکت بازرگانی دولت ایران منعقد نموده است که موضوع ان عبارتست از راهبری گندم واجزای عملیات مرتبط با خرید گندم شامل تخلیه، بارگیری ذخیره سازی و تبدیل گندم به ارد و فروش گندم و یا ارد متقاضیان و کنترل کیفی و کمی گندم و ارد متابق دستور العمل های ابلاغی است.

  3_3. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان .

   ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان مشمول قانون کار بر اساس مصوبه هیات

  مدیره شرکت بر مبنای سی روز اخرین حقوق ثابت هر یک از کارکنان برای هر سال خدمت انان محاسبهو در حساب ها منظور گردیده است . مضافا از بابت پرسنل انتقالی از سازمان غله به دلیل نا مشخص بودن وضعیت انتقال ذخیره ای محاسبه نمی گردد .

   

  شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (سهامی خاص)

  یادداشت های همراه صورتهای مالی

  برای سال مالی منتهی به 29/12/××13

   

  4. موجودی نقد و بانک :

  موجودی نقد شامل بانک صادرات شعبه بعثت زنجان ، حساب جاری ها و تنخواهگردانها می باشد .

   

  5. حسابها و اسناد دریافتی تجاری :

  حساب ها و اسناد دریافتی تجاری به شرح ذیل می باشد: ..............29/12/××13

                                                                                                ریال

  حساب ها و اسناد دریافتی تجاری ............................................×××

   

  جمع...................................................................................×××

                                                                                          = = =

   

  شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (سهامی خاص)

  یادداشت های همراه صورتهای مالی

  برای سال مالی منتهی به 29/12/××13

   

  6.سایر حسابها و اسناد دریافتنی

  سایر حساب های دریافتنی به شرح ذیل می باشد : .....................29/12/××13

                                                                                             ریال

  شرکت تعاونی معین غله ......................................................×××

  سایر................................................................................×××

   

  جمع................................................................................×××

                                                                                      = = =

  7. پیش پرداختها ..............................................................29/12/××13

                                                                                       ریال

  حساب پیش پرداخت به شرح ذیل می باشد :

  پیش پرداختهای بیمه ........................................................×××

  پیش پرداخت مالیات ........................................................×××

  پیش پرداخت به سایر سازمان ها .......................................×××

  جمع ............................................................................×××

                                                                                   = = =        

                شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (سهامی خاص)

  یادداشت های همراه صورتهای مالی

  برای سال مالی منتهی به 29/12/××13

   

  1_7.مانده حساب پیش پرداختهای بیمه به شرح ذیل است :........... 29/12/××13

                                                                                              ریال                                                    

  پیش پرداخت بیمه کالا .........................................................×××

  پیش پرداخت بیمه و سائط نقلیه ..............................................×××

  جمع ................................................................................×××

                                                                                     = = =

  2_7. مانده حساب پیش پرداخت مالیات به شرح ذیل می باشد :.....29/12/××13

                                                                                               ریال

  پیش پرداخت مالیات قراردادحق التوزیع .................................×××

  پیش پرداخت مالیات قرارداد راهبری .....................................×××

  پیش پرداخت مالیات سود پیش بینی شده ..................................×××

  جمع ................................................................................×××

                                                                                    = = 

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی آموز شکده فنی الغدیر تهران

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی آموز شکده فنی الغدیر تهران, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی آموز شکده فنی الغدیر تهران, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی آموز شکده فنی الغدیر تهران, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی آموز شکده فنی الغدیر تهران, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی آموز شکده فنی الغدیر تهران, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی آموز شکده فنی الغدیر تهران, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی آموز شکده فنی الغدیر تهران, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی آموز شکده فنی الغدیر تهران, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی آموز شکده فنی الغدیر تهران, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی آموز شکده فنی الغدیر تهران
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت